Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-

Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-

Tải bản đầy đủ - 29trang

Nhã Nam
Lược đồ khởi nghĩa Yên Thế
Yên Lễ Mục Sơn Hữu Thượng

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix
- Thực dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế
- Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
- Dân cư: chủ yếu là nông dân lưu tán, sống tự do.

3. Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892


b. Giai đoạn 1893-1908


Tại sao Đề Thám giảng hoà với quân Pháp? Lí do nào khiến
Pháp chấp nhận ?
+ Nghĩa quân: -Do tương quan lực lượng giữa ta và
địch chênh lệch quá lớn
+ Pháp: -Do sức ép phải đảm bảo tính mạng cho
tên Sét-nay
- Để tìm cách dụ dỗ, mua chuộc,hãm hại thủ lĩnh, dập tắt phong trào khởi nghĩa.

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix
- Thực dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế
- Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
- Dân cư: chủ yếu là nông dân lưu tán, sống tự do.

3. Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892


b. Giai đoạn 1893-1908


Lần giảng hoà thứ hai thực chất là nghĩa quân đầu hàng.
ý kiến của em như thế nào?

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix
- Thực dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế
- Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
- Dân cư: chủ yếu là nông dân lưu tán, sống tự do.

3. Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892


b. Giai đoạn 1893-1908


Phan Bội Châu 1867- 1940 Phan Châu Trinh 1867- 1940

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của ®ång bµo miỊn nói ci thÕ kØ Xix
- Thùc dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế
- Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
- Dân cư: chủ yếu là nông dân lưu tán, sống tự do.

3. Diễn biến a. Giai ®o¹n 1884-1892


b. Giai ®o¹n 1893-1908 c. Giai ®o¹n 1909-1913


ChiÕn thuËt đánh địch chủ yếu của nghĩa quân là gì?
- Cách đánh du kích linh hoạt, dựa vào rừng núi hiểm trở.
- Chủ động tránh mũi tấn công của địch, chớp thời cơ tiêu diệt địch.
- Bắt cóc con tin. - Vừa chiến đấu vừa sản xuất.

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix
- Thực dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế
- Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
- Dân cư: chủ yếu là nông dân lưu tán, sống tự do.

3. Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892


b. Giai đoạn 1893-1908 c. Giai đoạn 1909-1913


Vì sao cuộc khởi nghĩa gặp nhiều khó khăn mà vẫn tồn tại lâu dài
như thế?
- Phong trào phần nào kết hợp được yêu cầu ®éc lËp d©n téc víi nguyện
vọng dân chủ ruộng đất của nông dân
-Có vị thủ lĩnh mưu ttrí, dũng cảm, đồng cam cộng khổ với nghĩa quân.
-Có cách đánh mưu trí, linh hoạt.

1. Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913


Bài 27 :
của đồng bào miền núi cuối thế kỉ Xix
- Thực dân Pháp tiến hành bình định vùng trung du, miền núi chuẩn bị cho
cuộc khai thác thuộc địa. 2. Căn cứ Yên Thế
- Địa hình hiểm trở, giao thông thuận lợi.
- Dân cư: chủ yếu là nông dân lưu tán, sống tự do.

3. Diễn biến a. Giai đoạn 1884-1892


b. Giai đoạn 1893-1908 c. Giai đoạn 1909-1913


Cuộc khởi nghĩa Yên Thế có gì khác với các cuộc khởi nghĩa của
phong trào Cần vương?
Khởi nghĩa Yên Thế
Các cuộc khởi nghĩa
Cần vương Thời gian
tồn tại Người lãnh
đạo
Mục tiêu
Khởi nghĩa Yên Thế Các cuộc khởi nghĩa
Cần vương
Thời gian tồn tại
Gần 30 năm 1884-1913
10 năm Khởi nghĩa Hương Khê 1885-
1895
Người lãnh đạo
Nông dân Văn thân, sĩ phu yêu
nước
Mục tiêu Đánh giặc giành lại
cơm no áo ấm Khôi phục lại chế độ
phong kiến

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913 Hoàn cảnh lịch sử III. Khởi nghĩa Yên Thế 1884-

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×