Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Sự giao thoa của hai sóng mặt nước. Lí thuyết của hiện tượng. Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp Hiện tượng giao thoa: SGK

Sự giao thoa của hai sóng mặt nước. Lí thuyết của hiện tượng. Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp Hiện tượng giao thoa: SGK

Tải bản đầy đủ - 21trang

100Hz và đo được khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động là 4mm. Tốc độ sóng trên mặt nước là bao nhiêu?
A. v = 0,2ms. B. v = 0,4ms.
C. v = 0,6ms. D.
v = 0,8ms .
c Đáp án phiếu học tập: 1B; 2C; 3C; 4C; 5D. d Dự kiến ghi bảng: Chia thành hai cột
BÀI 18. SỰ GIAO THOA SÓNG.

1. Sự giao thoa của hai sóng mặt nước.


Thí nghiệm: - Dụng cụ:
- Tiến trình: - Kết quả:
- Nhận xét:

2. Lí thuyết của hiện tượng.


a Biểu thức của dao động tại M. + Xét tại 1 điểm có 2 sóng cùng tần số truyền
tới. Tại S
1
và S
2
sóng s
1
= s
2
= Acos ω
t. Tại M: S
1
M = d
1
; S
2
M = d
2
, sóng do S
1
và S
2
tới là: s
1M
= Acos ω
t - 2 π
d
1
λ ; s
2M
= Acos ω
t -2 π
d
2
λ Độ lệch pha của 2 sóng:
d d
1 2
2 −
λ π
= ϕ

. + Sóng tại M là s
M
= s
1M
+ s
2M
. b Biên luận. Biên độ dao động tại M là:
ϕ ∆
+ +
= cos
A A
A A
A
M 2
1 2
2 2
1 2
2
= 2A
2
1 + cos ∆ϕ
vì A
1
= A
2
= A + Nếu 2 dao động cùng pha: → A
max
→ d
1
- d
2
= k λ
; A
max
= 2A. + Nếu 2 dao động cùng pha: → A
max
→ d
1
- d
2
= k λ
; A
max
= 2A. + Nếu 2 dao động ngược pha: → A
min
→ d
1
- d
2
=
k 2
1 +
λ ; A
min
= 0.

3. Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp Hiện tượng giao thoa: SGK


Sóng kết hợp. 4. Luyện tập.
2. Học sinh: - Ôn các kiến thức về sóng cơ học, các đại lượng đặc trưng cho sóng cơ học, phương trình sóng.
- Sự tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT:
GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về giao thoa của sóng, chuẩn bị các video clip về giao thoa sóng,
các phần mền mơ phỏng sự giao thoa của sóng.. C.
Tổ chức các hoạt động dạy học : Hoạt động 1 5 phút: Ổn định tổ chức lớp. Kiểm tra bài cũ.
Nắm việc học bài cũ và chuẩn bị bài mới của học sinh.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
- Cán bộ lớp báo cáo tình hình lớp. - Lắng nghe câu hỏi của GV, suy nghĩ.
- Trình bày câu trả lời: + Sóng cơ học là q trình lan truyền dao động cơ
học trong môi trường vật chất đàn hồi. + Sóng ngang là sóng có phương dao động của các
phần tử sóng vng góc với phương truyền sóng. + Sóng dọc là sóng có phương dao động của các
phần tử sóng trùng với phương truyền sóng. + Chu kì, tần số sóng chính bằng chu kì, tần số của
- Yêu cầu cán bộ lớp cho biết tình hình của lớp. - Nêu câu hỏi: Hãy nêu các định nghĩa về sóng cơ
học, sóng ngang, sóng dọc, chu kì, tần số và vận tốc sóng.
- Phương trình sóng:
 
 
  −
π =
v x
T t
2 cos
. a
s
, trong đó s là li đoọ của phần tử sóng có vị trí cân bằng
cách tâm sóng một khoảng x. T và v là chu kì và vận tốc sóng.
- Nêu câu hỏi: Hãy viết phương trình sóng, chỉ rõ các đại lượng trong phương trình.
- Nhận xét và cho điểm.
Hoạt động 2 14 phút: Sự giao thoa của sóng mặt nước. Nắm được sự giao thoa của sóng, hiên tượng giao thoa sóng trên mắt nước.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
- Quan sát GV trình bày về dụng cụ và quan sát GV tiến hành làm thí nghiệm:
+ Quan sát hình ảnh của mặt nước. + Nhận xét: Có những điểm cố định trên mặt
nước không dao động hoặc dao động với biên độ lớn, mặc dù vẫn có sóng phát ra từ hai tâm S
1
, S
2
. - Ghi nhớ kết luận: Hiện tượng như trên gọi là
hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước. - Bố trí sẵn thí nghiệm về hiện tượng giao thoa sóng
trên mặt nước, kiểm tra kĩ lưỡng trước khi tiến hành thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm. Yêu cầu HS quan sát thí nghiệm, cho nhận xét kết quả thí nghiệm.
- Làm lại thí nghiệm vài lần. - Kết luận: Hiện tượng như trên được gọi là hiện
tượng giao thoa sóng nước.
Hoạt động 3 14 phút: Lí thuyết về hiện tượng giao thoa. Nắm được lí thuyết về hiện tượng giao thoa, hiểu rõ có sự quan hệ chặt chẽ về lí thuyết và thực hành.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
- Lắng nghe sự đặt vấn đề của GV. - Đọc sách giáo khoa phần “Lí thuyết của hiện
tượng. - Suy nghĩ.
- Viết phương trình dao động của hai tâm sóng: s
1
= s
2
= a.cos
t .
T 2
π
. - Viết phương trình dao động của M do từng
nguồn sóng gửi tới: s
1M
= a.cos2π λ

1
d T
t và s
2M
= a.cos2π λ

2
d T
t .
- Xây dựng phương trình dao động tổng hợp: s
M
= s
1M
+ s
2M
= 2.a.cos λ
− π
d d
1 2
.cos 
 
 
 λ
+ −
π d
d T
t .
1 2
- Chuyển ý: Chúng ta đã làm thí nghiệm về hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước. Bây giờ chúng
ta sẽ dùng lí thuyết để làm rõ vấn đề này. - Yêu cầu HS đọc SGK phần “Lí thuyết của hiện
tượng”. - Gợi ý nếu cần: Hãy viết phương trình dao động
của hai tâm sóng, từ đó hãy viết phương trình dao động của một điểm M do từng sóng gửi tới.
- Nêu yêu cầu: Khi biết M tham gia hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, ta hãy đi tìm
phương trình dao động tổng hợp tại M. - Nhận xét và kết luận: Xây dựng được phương
trình s
M
= 2.a.cos
λ −
π d
d
1 2
.cos 
 
 
 λ
+ −
π d
d T
t .
1 2
là hoàn toàn đúng.
M
= 2.a.
λ −
π d
d cos
1 2
suy ra khi biên độ đạt cực đại thì tạo ra các điểm dao động với biên độ max,
các điểm có biên độ bằng khơng tức là các điểm đó khơng dao động.
- Trình bày: Vị trí các điểm khơng dao động là:
d
2
– d
1
= 0,52k + 1.λ Vị trí các điểm dao động với biên độ cực đại là:
d
2
– d
1
= k.λ - Yêu cầu HS đọc SGK phần “Biện luận”.
- Yêu cầu HS: Hãy chỉ rõ vị trí các điểm khơng dao động và các điểm dao động với biên độ cực đại.
- Nhận xét và kết luận.
Hoạt động 4 5 phút: Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp. Nắm được định nghĩa về hiện tượng giao thoa sóng.
Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
- Đọc SGK phần “Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp”
- Trình bày câu trả lời: Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng gặp nhau tại một điểm cố
định, tại đó sóng tăng cường hoặc triệt tiêu lẫn nhau.
- Hai sóng có hiệu số pha khơng phụ thuộc vào thời gian gọi là hai sóng kết hợp.
- Điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa là hai sóng phải là hai sóng kết hợp.
- Trả lời: Các đường cực đại, cực tiểu gọi là các vân giao thoa.
- Yêu cầu HS đọc SGK phần “ Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp.
- Nêu câu hỏi: Hiện giao thoa sóng là gì? - Nêu câu hỏi: Hãy nêu điều kiện để xảy ra hiện
tượng gia thoa sóng.
- Nêu câu hỏi: Vân giao thoa là gì?
Hoạt động 5 5 phút: Vận dụng, củng cố. Hoạt động của học sinh
Sự trợ giúp của giáo viên
- Đọc SGK. - Suy nghĩ.
- Trình bày câu trả lời: + Câu 1: Hiện tượng đặc trưng cho sóng là hiện
tượng gia thoa sóng. + Câu 2: Để kết luận một hiện tượng vật lí là một
quá trình sóng ta cần chứng minh hiện tượng đó có liên quan tới hiện tượng giao thoa.
- Ghi nhận kiến thức. - Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Tóm tắt bài. - Đánh giá, nhận xét kết quả giờ dạy.
Hoạt động 6 2 phút: Hướng dẫn về nhà.
- Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi nhớ lời dặn của GV.
- Giao bài tập về nhà: Về nhà hãy trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập và các câu hỏi trong SGK.
- Căn dặn HS về nhà chuẩn bị bài: phản xạ sóng, sóng dừng.
D. Một số kinh nghiệm được rút ra từ bài dạy: Phần này được ghi lại sau mỗi tiết dạy thực trên lớp
Giáo án số 2 CHƯƠNG III - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
BÀI 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DỊNG ĐIỆN XOAY CHIỀU A. Mục tiêu bài học:

Kiến thức
- Nắm được khái niệm dòng điện xoay chiều và hiệu điện thế xoay chiều. Biết cách xác định độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều theo biểu thức hoặc theo đồ thị của chúng.
- Nắm được nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. - Nắm được các giá trị hiệu dụng và cách tính cơng suất toả nhiệt của dòng điện xoay chiều.

Kỹ năng
- Nhận biết được tính độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. - Tìm cơng suất toả nhiệt của dòng điện xoay chiều.

B. Chuẩn bị: 1. Giáo viên:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự giao thoa của hai sóng mặt nước. Lí thuyết của hiện tượng. Hiện tượng giao thoa. Sóng kết hợp Hiện tượng giao thoa: SGK

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×