Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY

CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY

Tải bản đầy đủ - 27trang

dung chính Giai đo n sau 1945 đ n nh ng
n m 70 c a th k XX ă
ủ ế ỉ
Của thế kỉ XX đến nay
Phong trào giải phóng dân tộc
- Phong trào đấu tranh giành thắng lợi có ý nghĩa to lớn
- Hơn 100 quốc gia độc lập ra đời1 - Đạt được nhiều thành tựu to lớn
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như TQ, Ấn Độ và
ASEAN
T b n ch ư ả
ủ ngh a
ĩ - Phát triển nhanh chóng về kinh tế tiêu
biểu như:Nhật, Cộng hồ Liên bang Đức, Mĩ
-Có xu thế liên kết khu vực -Liên minh Châu Âu, Mĩ, Nhật là
ba trung tâm kinh tế lớn của t. giới
Quan hệ quốc tế
- Xác lập trật tự thế giới hai cực do hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu
- Tình trạng “chiến tranh lạnh” - Chấm dứt chiền tranh lạnh
- Thế giới chuyển dần sang xu thế hoà hoãn và đối thoại
Cách mạng khoa học-
Kĩ thuật Cách mạng KH-KT mang lại những
thành tựu to lớn - Là nhân tố có ý nghĩa quyết định
đối với sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống và chất lượng sống
của con người. - CNXH trở thành hệ thống thế giới
- Có ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của thế giới
- Chế độ xã hội khủng hoảng và sụp đổ ở Đông Âu 1989,
Liên Xô 1991 Chủ nghĩa xã hội
Em hãy nêu những sự kiện nổi bật của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay?
1. Thành lập liên hiệp quốc 1945
2. Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa ra đời 1101945
3. Sự ra đời của tổ chức ASEAN 881967
4. Liên minh Châu Âu ra đời 121991
5. Cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
Vì sao những sự kiện đó là những sự kiện nổi bật. Những sự kiện đó có điểm nào chung?
Vì sao những sự kiện đó là những sự kiện nổi bật. Những sự kiện đó có điểm nào chung?
- Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất hiện nay có 191 thành viên
-
Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa là một nược XHCN có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất hiện nay.
- ASEAN hiện nay có 1011 nước ở khu vực Đơng Nam Á tham gia và có triển vọng phát triển.
- Liên minh Châu ÂuEU là một liên minh kinh tế- chính trị lớn nhất thế giới.
- Cách mạng khoa học- kĩ thuật vẫn phát triển
Các Sự kiện, tổ chức trên hiện nay vẫn hoạt động mạnh mẽ
TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

I. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY


1. Chủ nghĩa xã hội


2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc


3. Chủ nghĩa tư bản


4. Quan hệ quốc tế


5. Cách mạng khoa học-kỹ thuật


II. CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY


Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay diễn ra như thế nào?
Quan hệ quốc tế diễn ra phức tạp gồm hai giai đoạn:
-
Từ năm 1945 đến 1991 là giai đoạn thế giới bị chia làm hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa.
-
Từ năm 1991 đến nay: Trật tự thế giới cũ đã tan rã, trật tự thế giới mới đã hình thành.
Em hãy cho biết các xu thế phát triển Của thế giới hiện nay là gì?
Em hãy cho biết các xu thế phát triển Của thế giới hiện nay là gì?
- Xu thế hồ hỗn hồ dịu trong các quan hệ quốc tế
- Thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới đa cực nhiều trung tâm
- Các nước điềi chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm
-
Ở nhiều nước, khu vực còn xãy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái
Vậy xu thế chung của thế giới là gì? Vậy xu thế chung của thế giới là gì?
- Hồ bình ổn định, hợp tác và phát triển

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×