Tải bản đầy đủ - 27 (trang)
NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

Tải bản đầy đủ - 27trang

Nhóm 1: Trình bày những nét chính của nội dung thứ nhất lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 1: Trình bày những nét chính của nội dung thứ nhất lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 3: Hãy trình bày những nét chính của nội dung thứ ba lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 3: Hãy trình bày những nét chính của nội dung thứ ba lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 4: Hãy trình bày những nét chính của nội dung thứ tư của lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 4: Hãy trình bày những nét chính của nội dung thứ tư của lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 2:Trình bày những nét chính của nội dung thứ hai lịch sử thế giới hiện đại từ sau năm 1945 đến nay?
Nhóm 2:Trình bày những nét chính của nội dung thứ hai lịch sử thế giới hiện đại từ sau năm 1945 đến nay?
Nhóm 5: Hãy trình bày những nét chính của nội dung thứ năm của lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
Nhóm 5: Hãy trình bày những nét chính của nội dung thứ năm của lịch sử thế giới hiện đại từ sau 1945 đến nay?
dung chính Giai đo n sau 1945 đ n nh ng
n m 70 c a th k XX ă
ủ ế ỉ
Của thế kỉ XX đến nay
Phong trào giải phóng dân tộc
- Phong trào đấu tranh giành thắng lợi có ý nghĩa to lớn
- Hơn 100 quốc gia độc lập ra đời1 - Đạt được nhiều thành tựu to lớn
trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như TQ, Ấn Độ và
ASEAN
T b n ch ư ả
ủ ngh a
ĩ - Phát triển nhanh chóng về kinh tế tiêu
biểu như:Nhật, Cộng hồ Liên bang Đức, Mĩ
-Có xu thế liên kết khu vực -Liên minh Châu Âu, Mĩ, Nhật là
ba trung tâm kinh tế lớn của t. giới
Quan hệ quốc tế
- Xác lập trật tự thế giới hai cực do hai siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu
- Tình trạng “chiến tranh lạnh” - Chấm dứt chiền tranh lạnh
- Thế giới chuyển dần sang xu thế hoà hoãn và đối thoại
Cách mạng khoa học-
Kĩ thuật Cách mạng KH-KT mang lại những
thành tựu to lớn - Là nhân tố có ý nghĩa quyết định
đối với sự tăng trưởng kinh tế, nâng cao mức sống và chất lượng sống
của con người. - CNXH trở thành hệ thống thế giới
- Có ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của thế giới
- Chế độ xã hội khủng hoảng và sụp đổ ở Đông Âu 1989,
Liên Xô 1991 Chủ nghĩa xã hội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY

Tải bản đầy đủ ngay(27 tr)

×