Tải bản đầy đủ - 15 (trang)
Tìm ý cho bài văn Tìm ý cho bài văn Luận điểm 1: Luận điểm 1: Luận điểm 3: Luận điểm 3:

Tìm ý cho bài văn Tìm ý cho bài văn Luận điểm 1: Luận điểm 1: Luận điểm 3: Luận điểm 3:

Tải bản đầy đủ - 15trang

4
Ln ®Ị Ln ®Ị
Ln cø 1
Ln cø 2
Ln cø n
Ln cø 1
LuËn cø 2
LuËn cø n
LuËn cø 1
LuËn cø 2
LuËn cứ n
Luận điểm 1 Luận điểm
n Luận điểm 2
1. Tìm ý cho bài văn 1. Tìm ý cho bài văn
5
Ví dụ: Ví dụ:
Bàn về vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống tinh thần của con người, nhà văn M.Go-rơ-ki có viết:

Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới
Hãy giải thích và bình luận ý kiến trên. II. Cách lập dàn ý bài văn nghị luận
6
Sách là phương tiện cung cấp tri thức cho con ng­êi gióp cho con ng­êi tr­ëng thµnh vỊ mỈt nhËn thøc.
Ln cø Ln cø
1
2
3
Ln cø Ln cø
1
2
Ln cø Luận cứ
1
2
Luận điểm
1 1
2 2
3 3
Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của
con người Sách mở rộng những
chân trời mới Cần có thái độ đúng
đối với sách và việc đọc sách
Sách là sản phẩm tinh thần của con người
Sách là kho tri thức
Sách giúp ta vượt qua thời gian, không gian
Sách giúp ta hiểu biết mọi lĩnh vực TN, XH
Là người bạn tâm tình gần gũi giúp ta hoàn
thiện mình về nhân cách
Đọc và làm theo sách tốt, phê phán
sách có hại
Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc và
học điều hay trong sách
7
I- Mở bài: I- Mở bài:
- Nêu vấn đề - Định hướng triển khai vấn đề
II- Thân bài: II- Thân bài:
1. Luận điểm 1: 1. Luận điểm 1:
Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu của con người.
a. Luận cứ 1: Sách là sản phẩm tinh thần của con người. b. Luận cứ 2: Sách là kho tri thức
b. Luận cứ 3: Sách giúp ta vượt qua thời gian, không gian
Thảo luận Thảo luận
Em hãy sắp xếp luận điểm, luận cứ đã xác định được vào bố cục văn bản lưu ý sử dụng các kí hiệu đặt trước các đề
mục cho rõ ràng
8
a. Luận cø 1: S¸ch gióp ta hiĨu biÕt mäi lÜnh vùc tự nhiên, xã hội
b. Luận cứ 2: Sách là người bạn tâm tình, gần gũi giúp ta hoàn thiện mình về nhân cách.
3. Luận điểm 3: 3. Luận điểm 3:
Cần có thái độ đúng đối với sách và việc đọc sách.
a. Luận cứ 1: Đọc và làm theo sách tốt, phê phán sách có hại.
b. Luận cứ 2: Tạo thói quen lựa chọn sách, hứng thú đọc và học điều hay trong sách..
III- Kết luận: III- Kết luận:
Khẳng định vai trò và tác dụng của sách đối với con người.
9
Dàn ý bài văn nghị luận Dàn ý bài văn nghị ln
Ln ®iĨm 1
Ln ®iĨm 2
Ln ®iĨm n
Ln cø 1
Ln cø 2
LuËn cø n
LuËn cø 1
LuËn cø n
LuËn cø 1
LuËn cø 2
Luận cứ n
Kết bài Mở bài
Thân bài
10
Kết bài Mở bài
Thân bài
Xác định luận đề 1
Sắp xếp luận điểm, luận cứ
4 Tìm luận cứ
3 Tìm luận điểm
2
Triển khai luận điểm, luận cứ
5
11
Trong một lần nói chuyện với học sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:
Có tài mà không có đức là người vô dụng,
có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó .
Theo anhchị nên hiểu và vận dụng lời dạy đó của Người như thế nào?
a. Giải thích khái niệm tài và đức. b. Có tài mà không có đức là người vô dụng.
c. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. d. Đức và tài có quan hệ khăng khít với nhau trong mỗi ngư
ời. đ. Cần phải thường xuyên rèn luyện, phấn đấu để có cả tài
lẫn đức.
12
Lập dàn ý Lập dàn ý
I- Mở bài:
II- Thân bài
III- Kết bài:
- Giới thiệu lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh
- Lời dạy của Bác có ý nghĩa sâu sắc ®èi víi viƯc rÌn lun tu d­ìng cđa tõng c¸ nhân.
- Cần phải Thường xuyên rèn luyện phấn đấu để có cả tài lẫn đức
- Định hướng tư tưởng của bài viết
- Giải thích câu nói của chủ tịch Hồ Chí Minh
13
I- Mở bài: I- Mở bài:
- Nêu ý nghĩa khái quát của câu tục ngữ. - Nêu giá trị câu tục ngữ
- Định hướng cách hiểu và vận dụng vào cuộc sống.
II- Thân bài: II- Thân bài:

1. ý nghĩa câu tục ngữ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tìm ý cho bài văn Tìm ý cho bài văn Luận điểm 1: Luận điểm 1: Luận điểm 3: Luận điểm 3:

Tải bản đầy đủ ngay(15 tr)

×