Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Đồng vò phóng xạ và các ứng dụng a Đồng vò phóng xạ

Đồng vò phóng xạ và các ứng dụng a Đồng vò phóng xạ

Tải bản đầy đủ - 110trang

St hoangly85
gọi là hằng số phóng xạ mt = m
o
e
- λ
t
Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm với thời gian theo đònh luật hàm số mũ với số mũ âm.
b Độ phóng xạ
Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng gọi là độ phóng xạ hay hoạt động phóng xạ, được xác đònh bằng số
phân rã trong một giây. Đơn vò đo độ phóng xạ có tên gọi là becơren, kí hiệu Bq. 1Ci = 3,7.10
10
Bq. H =
λ N
Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ bằng số hạt nhân của nó nhân với hằng số phóng xạ. Độ phóng xạ ban đầu bằng
H
o
= λ
N
o
Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ giảm theo thời gian theo cùng quy luật hàm số mũ, như số hạt nhân số nguyên tử của nó.

4. Đồng vò phóng xạ và các ứng dụng a Đồng vò phóng xạ


Đặc điểm của các đồng vò phóng xạ nhân tạo của một nguyên tố hóa học là chúng có cùng tính chất hóa học như đồng vò bền của nguyên tố đó.
b Các ứng dụng của đồng vò phóng xạ
Nguyên tử đánh dấu. Nhờ phương pháp nguyên tử đánh dấu, người ta có thể biết được chính xác nhu cầu với các nguyên tố khác nhau của cơ thể trong từng thời kì phát
triển của nó và tình trạng bệnh lí của các bộ phận khác nhau của cơ thể, khi thừa hoặc thiếu những nguyên tố nào đó.
Sử dụng phương pháp xác đònh tuổi theo lượng cácbon 14 để xác đònh niên đại của các cổ vật khai quật được.
V CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ :
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 và làm bài tập 1, 2 Xem bài 72 + 73
- 86 -
St hoangly85
Tiết 92 + 93 : Bài 72 + 73 :
PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
I MỤC TIÊU : •
Hiểu phản ứng hạt nhân. •
Nắm được các đònh luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân để viết đúng các phản ứng hạt nhân.
• Hiểu quy tắc dòch chuyển trong sự phóng xạ.
• Hiểu và tính được năng lượng trong phản ứng hạt nhân.
II CHUẨN BỊ : 1 Giáo viên :
Bảng tuần hoàn
2 Học sinh :
Ôn tập phản ứng hóa học và các đònh luật bảo toàn đã học trong cơ học.
III GI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 :
HS : Quan sát đồ thí nghiệm 72.1
HS : Nêu đònh nghóa. HS : A + B
→ C + D
HS : A vaø B là các hạt tương tác, C và D là các hạt sản phẩm.
HS : A
→ B + C
HS : A là hạt nhân mẹ, B là hạt nhân con, C là hạt
α hoặc
β
HS : Frédéric và Irène Joliot
− Curie
Hoạt động 2 : HS : Viết phương trình phản ứng hạt nhân
có đầy đủ các số khối. HS : A + B
→ C + D
HS : Xem SGK trang 300. HS : Xem SGK trang 300.
GV : Giới thiệu sơ đồ thí nghiệm của Rutherford
GV : Phản ứng hạt nhân là gì ? GV : Phản ứng hạt nhân có thể viết dưới
dạng tổng quát như thế nào ? GV : Nêu tên gọi các hạt.
GV : Sự phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
GV : Giới thiệu phản ứng hạt nhân nhân tạo đầu tiên.
GV : Phản ứng hạt nhân là một quá trình vật lý, trong đó hệ các hạt tương tác A và
B được xem là hệ kín, nên ta có các đònh luật bảo toàn sau đây :
GV : Phát biểu nội dung đònh luật bảo toàn số nuclôn số khối .
GV : Phát biểu nội dung đònh luật bảo toàn điện tích nguyên tử số .
- 87 -
St hoangly85 HS : Xem SGK trang 300.
HS : Xem SGK trang 301.
Hoạt động 3 : HS :
4 2
He
HS : A −
4
HS : Z −
2
HS : Lùi 2 ô trong bảng tuần hoaøn. HS :
1 −
e HS : A
HS : Z + 1 HS : Tiến 1 ô trong bảng tuần hoàn.
HS :
1 +
e
HS : A HS : Z
− 1
HS : Luøi 1 ô trong bảng tuần hoàn. Hoạt động 4 :
HS : Tổng khối lượng của các hạt nhân tương tác lớn hơn tổng khối lượng của các
hạt nhân tạo thành. HS : Tổng khối lượng của các hạt nhân
tương tác nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt nhân tạo thành.
GV : Đònh luật bảo toàn năng lượng. GV : Đònh luật bảo toàn động lượng.
GV : GV nhấn mạnh cho học sinh thấy không có sự bảo toàn về khối lượng.
GV : Viết phương trình phân rã
α .
GV : Hạt nhân con có số khối được xác đònh như thế nào ?
GV : Hạt nhân con có nguyên tử số được xác đònh như thế nào ?
GV : Em có nhận xét gì về vò trí của hạt nhân con trong bảng tuần hoàn ?
GV : Viết phương trình phân rã
β

.
GV : Hạt nhân con có số khối được xác đònh như thế nào ?
GV : Hạt nhân con có nguyên tử số được xác đònh như thế nào ?
GV : Em có nhận xét gì về vò trí của hạt nhân con trong bảng tuần hoàn ?
GV : Viết phương trình phân rã
β
+
.
GV : Hạt nhân con có số khối được xác đònh như thế nào ?
GV : Hạt nhân con có nguyên tử số được xác đònh như thế nào ?
GV : Em có nhận xét gì về vò trí của hạt nhân con trong bảng tuần hoàn ?
GV : Khi nào thì phản ứng tỏa nhiệt ? GV : Giới thiệu công thức xác đònh năng
lượng tỏa. GV : Khi nào thì phản ứng thu nhiệt ?
GV : Giới thiệu công thức xác đònh năng lượng thu.
IV NỘI DUNG : 1. Phản ứng hạt nhân
a Đònh nghóa
Phản ứng hạt nhân là tương tác giữa hai hạt nhân dẫn đến sự biến đổi chúng thành các hạt khaùc.
- 88 -
St hoangly85
A + B →
C + D trong đó A, B là các hạt tương tác, còn C, D là các hạt sản phẩm.
Sự phóng xạ A
→ B + C
trong đó A là hạt nhân mẹ, B là hạt nhân con và C là hạt α
hoặc β
b Phản ứng hạt nhân tạo nên đồng vò phóng xạ nhân tạo 2. Các đònh luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân
a Đònh luật bảo toàn số nuclôn Số khối A : Trong phản ứng hạt nhân, tổng số nuclôn của các hạt tương tác bằng tổng số nuclôn của các hạt sản phẩm.
b Đònh luật bảo toàn điện tích : Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số các điện tích của các hạt sản phẩm.
c Đònh luật bảo toàn năng lượng toàn phần : Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.

3. Quy tắc dòch chuyển trong sự phóng xạ a Phân rã


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồng vò phóng xạ và các ứng dụng a Đồng vò phóng xạ

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×