Tải bản đầy đủ - 110 (trang)
Các tia phóng xạ a Các loại tia phóng xạ Đònh luật phóng xạ. Độ phóng xạ a Đònh luật phóng xạ

Các tia phóng xạ a Các loại tia phóng xạ Đònh luật phóng xạ. Độ phóng xạ a Đònh luật phóng xạ

Tải bản đầy đủ - 110trang

St hoangly85 HS : Đơn vò : Becơren Bq
HS : 1 Ci = 3,7 . 10
10
Bq
HS : H =
λ N
HS : Nêu đònh nghóa. Hoạt động 5 :
HS : Nêu đònh nghóa. HS : Nguyên tử đánh dấu.
HS : Xác đònh tuổi các mẫu vât cổ đại.
người ta dùng đại lượng gì ? GV : Giới thiệu đơn vò : C i
GV : Giới thiệu công thức độ phóng xạ ? GV : Độ phóng xạ là gì ?
GV : Đồng vò phóng xạ là gì ? GV : Nêu các ứng dụng của đồng vò phóng
xạ ?
IV NỘI DUNG : 1. Hiện tượng phóng xạ
Hiện tượng một hạt nhân bò phân rã, phát ra các tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác được gọi là hiện tượng phóng xạ.

2. Các tia phóng xạ a Các loại tia phóng xạ


b Bản chất các loại tia phóng xạ
• Tia
α Tia
α chính là các hạt nhân của nguyên tử heli kí hiệu
4 2
He
, gọi là hạt α
, được phóng ra từ hạt nhân với vận tốc khoảng 2.10
7
ms. Tia α
làm ion hóa mạnh các nguyên tử trên đường đi của nó và mất năng lượng rất nhanh.
• Tia
β Tia
β là các hạt phóng ra với vận tốc rất lớn, có thể đạt xấp xỉ bằng vận tốc ánh
sáng. Tia β
cũng làm ion hóa môi trường nhưng yếu hơn so với tia α
. Có hai loại tia
β + Tia
β
-
. Đó chính là các êlectron kí hiệu
1
e

+ Tia β
+
. Đó chính là các pôzitrôn, hay êlectron dương kí hiệu
1
e
+
• Tia
γ Tia
γ là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn, cũng là hạt phôtôn có năng lượng cao.
Vì vậy tia γ
có khả năng xuyên thấu lớn hơn nhiều so với tia α
và β

3. Đònh luật phóng xạ. Độ phóng xạ a Đònh luật phóng xạ


Sau một khoảng thời gian xác đònh T thì một nửa số hạt nhân hiện có bò phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác; T được gọi là chu kì bán rã của chất phóng xạ.
Nt = N
o
e
- λ
t
Đại lượng λ
=
0,693 T
- 85 -
St hoangly85
gọi là hằng số phóng xạ mt = m
o
e
- λ
t
Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm với thời gian theo đònh luật hàm số mũ với số mũ âm.
b Độ phóng xạ
Để đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, người ta dùng đại lượng gọi là độ phóng xạ hay hoạt động phóng xạ, được xác đònh bằng số
phân rã trong một giây. Đơn vò đo độ phóng xạ có tên gọi là becơren, kí hiệu Bq. 1Ci = 3,7.10
10
Bq. H =
λ N
Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ bằng số hạt nhân của nó nhân với hằng số phóng xạ. Độ phóng xạ ban đầu bằng
H
o
= λ
N
o
Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ giảm theo thời gian theo cùng quy luật hàm số mũ, như số hạt nhân số nguyên tử của nó.

4. Đồng vò phóng xạ và các ứng dụng a Đồng vò phóng xạ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các tia phóng xạ a Các loại tia phóng xạ Đònh luật phóng xạ. Độ phóng xạ a Đònh luật phóng xạ

Tải bản đầy đủ ngay(110 tr)

×