Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG

CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG

Tải bản đầy đủ - 81trang

+ Nếu M thuộc α thì hình chiếu của M là điểm nào?
+ Cho đường thẳng a ∆ thì hình chiếu song song của a là hình nào?
: Khi a song song với phương chiếu thì hình chiếu của a là giao điểm của nó với mp chiếu
α.
Hoạt động 2 :

II. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+ Hình chiếu song song của hình vng lên mpα chiếu là hình gì?
+ Quan sát hình 2.62tr72 , hãy cho biết: + A’,B’,C’ là gì của A,B,C ?
+ Nhận xét vị trí của A,B,C và A’,B’,C’ ? + A’,B’,C’ khơng thẳng hàng được khơng?
Tại sao? + Hình chiếu song song của đọan AB là
hình gì?
+ Nêu định lí 1? vẽ hình minh họa.
GV cho HS thực hiện ∆1 và ∆2 + GV cho HS thực hiện ngoài trời Bằng cách sử
+ A’,B’,C’ là hình chiếu song song của A,B,C lên α theo phương ∆.
+ A,B,C thẳng hàng và A’,B’,C’ thảng hàng. + Chứng minh A’,B’,C’ thẳng hàng.
+ Hình chiếu song song của AB là A’B’.
Đònh lí 1 : a. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và
không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó b. Phép chiếu song song biến đường thẳng
thàng đường thẳng , biến tia thành tia, biến đọan thẳng thành đoạn thẳng.
c. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song
hoặc trùng nhau
d.
Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường
thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng .
Trang 54
Hoạt động 3 :

III. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+ Nêu đn hình biểu diễn của 1 hình trong khơng gian?
GV cho HS thực hiện

3
+ Hình biểu diễn của các hình thường gặp.
GV cho HS thực hiện ∆
3
Hình biểu diễn của một hình H trong không gian là hình chiếu song song của hình H trên
một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó
HÌnh biểu diễn của các hình thường gặp : + Một tam giác bất kỳ bao giờ cũng có thể coi là
hình biểu diễn của một tam giác có dạng tuỳ ý cho trước tam giác đều, tam giác cân, tam giác
vuông … + Một hình bình hành bất kỳ bao giờ cũng có thể
cói là hình biểu diễn của một hình bình hành tuỳ ý cho trước hình bình hành , hình vuông, hình
thoi, hình chữ nhất … + Một hình thang bất kỳ bao giờ cũng có thể cói
là hình biểu diễn của một hình thang tuỳ ý cho trước miễn là tỉ số độ dài hai đáy của hình biểu
diễn phải bằng tỉ số độ dài hai đáy của hình thang ban đầu.
+ Người ta thường dùng hình elip để biểu diễn cho hình tròn.
4. củng cố :
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? a Hình biểu diễn của 2 đường thẳng chéo nhau khơng thể song song với nhau.
b Hình biểu diễn của 2 đường thẳng cắt nhau không thể song song với nhau. c Hình biểu diễn của 2 đường thẳng song song không thể song song với nhau.
d Các mệnh đề trên đều sai.

5. Hướng dẫn về nhà :


Làm các bài tập ôn tập chương II
6. Đánh giá sau tiết dạy :
Trang 55
CHƯƠNG III VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
Ngày soạn:
Tiết §
1 VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

I. Mục tiêu :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CHIẾU SONG SONG HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH KHÔNG GIAN TRÊN MẶT PHẲNG

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×