Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
TÍNH CHẤT

TÍNH CHẤT

Tải bản đầy đủ - 81trang

Hoạt động 2 :

II. TÍNH CHẤT


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
GV nêu đònh lí và hướng dẫn chứng minh đònh lí +
α có thể trùng
β không ?
+ Nếu α
và β
cắt nhau theo giao tuyến c, hãy tìm ra mâu thuẫn và kết luận
GV cho HS thực hiện

2
+ Các giao tuyến IN và IP có quan hệ gì với mặt phẳng ABC. Hãy nêu cách dựng
α dựa
vào hình vẽ. GV cho HS thực hiện ví dụ 1
+ G
1
G
2
MP, vì sao ? + G
2
G
3
có song song với NP không ? vì sao?
GV nêu hệ quả
GV cho HS thực hiện ví dụ 2 + Sx ABC, vì sao?
+ Chứng minh tương tự ta có các cặp đường thẳng nào song song ?
+ Chứng minh ba đường thẳng Sx,Sy, Sz cùng thuộc một mặt phẳng.
Đònh lí 1: Nếu mặt phẳng α
chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với
mặt phẳng β
thì α
song song với β
.
a b
a cat b a
b α
α α
β β
β ⊂
  ⊂
 ⇒
 
 
+ Hai đường thẳng này cùng song song vối mặt phẳng ABC
1 2
2 3
AG AG
AM AN
= =
⇒ G
1
G
2
NP
1 2
G G BCD

3 2
2 3
AG AG
AP AN
= =

2 3
G G NP
3 2
G G BCD
⇒ vậy G
1
G
2
G
3
BCD
Đònh lí 2 : Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng
song song với mặt phẳng đã cho.
Hệ quả 1 : Nếu đường thẳng d song song với mặt phẳng
α thì trong
α có một đường
thẳng song song với d và qua d có duy nhất một mặt phẳng song song với
α
. Hệ quả 2: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song
song với mặt phẳng thu ba thì song song với nhau.
Hệ quả 3 : Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng
α . Mọi đường thẳng đi qua A và song
song với α
đều nằm trong mặt phẳng đi qua A và song song với
α .
Dựa vào tính chất phân giác của góc ngoài ta có Sx BC do đó Sx ABC.
Tương tự Sy ABC và Sz ABC
Trang 47
Gv nêu đònh lí 3 và hướng dẫn học sinh chứng minh đònh lí
Đònh lí 3 : Cho hai mặt phẳng song song . Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng
cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến ss với nhau
a a b
b α
β α
γ β
γ 
 ∩
= ⇒ 
 ∩
= 
Hệ quả : Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn bằng
nhau.
Hoạt động 3 :

III. ĐỊNH LÍ THA- LET THALEØS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×