Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
TRẮC NGHIỆM Qua phép đối xứng tâm O 3. Qua phép đối xứng trục Ox Qua phép quay tâm O góc 90

TRẮC NGHIỆM Qua phép đối xứng tâm O 3. Qua phép đối xứng trục Ox Qua phép quay tâm O góc 90

Tải bản đầy đủ - 81trang

I. Mục tiêu : Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép biến hình : đồng
nhất, phép tònh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép vò tự và phép đồng dạng. Các tính chất của các phép biến hình.
Kỹ năng : Tìm ảnh của một điểm, một hình qua phép biến hình nào đó, thực hiện được nhiều phép bíên hình liên tiếp.
Thái độ : Liên hệ được nhiều vấn đề có trong đời sống thực tế với phép biến hình. Có nhiều sáng tạo, hứng thú trong học tập, tích cực phát huy
tính độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Chuẩn bò ôn tập các kiến thức có trong chương I. Giải và trả lời các câu hỏi trong chương I.

III. Tiến trình dạy học :


1.Ổn đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : Nêu lại đònh nghóa và biểu thức toạ độ của phép tònh
tiến, phép đối xứng trục Ox,Oy, phép đối xứng tâm O, phép vò tự.

3. TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trong mp Oxy cho điểm A2;5. Phép tònh tiến theo vectơ
1; 2 v
= r
biến điểm A thành điểm A’ với
A. A’3;1 B.A’1;6
C.A’3;7 D.A’4;7
Câu 2: Trong mp Oxy cho điểm A1;- 5 và B2;3 . Phép tònh tiến theo vectơ
2; 3 v
= −
r biến
điểm A thành điểm A’ , B thành B’ khi đó độ dài AB’ bằng : A. 65
B. 65 C. 32
D. 17
Câu 3: Trong mp Oxy cho điểm A 2 ;3. Phép đối xứng trục Ox biến điểm A thành điểm A’
A. A’ 3;2 B.A’2;-3
C. A’3; -2 D. A’-2;3
Câu 4: Trong mp Oxy cho điểm A-5;7 . Phép đối xứng trục Oy biến điểm A thành điểm A’
A. A’ 5;7 B.A’-5;7
C. A’5; -7 D. A’-5;-7
Caâu 5 : Trong mp Oxy cho điểm A3;-2 . Phép đối xứng tâm O biến điểm A thành điểm A’
A. A’ 3;2 B.A’-3;2
C. A’-3;2 D. A’-3;-2
Câu 6: Trong mp Oxy cho điểm A2;3 . Phép đối xứng tâm I 2;-1 biến điểm A thành điểm A’ với :
A. A’ -2;5 B.A’2;-5
C. A’2; 5 D. A’-2;-5
Caâu 7: Trong mp Oxy cho điểm A3;-2 . Phép quay tâm O góc 90 biến điểm A thành điểm
A’ A. A’2;3
B.A’-2;3 C. A’2; -3
D. A’-2;-3
Câu 8 : Trong mp Oxy cho điểm A-2;1 . Phép vò tự tâm O tỉ số k = -2 biến điểm A thành điểm A’
Trang 29
Câu 9: Trong mp Oxy cho điểm A 7;1. nh của qua phép đối xứng trục Ox là A’, ảnh của A’ qua phép đối xứng tâm O là A’’ thì
A. A’’ 7;1 B. A’’ 1;7
C. A’’ 1;-7 D. A’’-7;1
Caâu 10: Trong mp Oxy cho điểm A 5;-3. nh của qua phép tònh tiến theo vectơ
2; 3 v
= −
r là A’, ảnh của A’ qua phép quay tâm O là A’’ thì
A. A’’ 7;6 B. A’’ 6; 7
C. A’’ 6;-7 D. A’’-6;-7
4. BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1 : Trong mp Oxy cho đường thẳng d: 2x + y – 2 = 0 . Tìm phương trình đường thẳng d’ là
ảnh của đường thẳng d
1.
Qua phép tònh tiến theo vectơ 1; 2
v =
r 2. Qua phép đối xứng tâm O
3. Qua phép đối xứng tâm I 1;2 4. Qua phép đối xứng trục Ox
5. Qua phép quay tâm O góc 90
Bài 2 : Trong mp Oxy cho đường troøn C : x – 2
2
+ y + 3
2
= 16. Tìm phương trình đường tròn C’ là ảnh của đường tròn C qua
1.
Qua phép tònh tiến theo vectơ 1; 2
v =
r

2. Qua phép đối xứng tâm O 3. Qua phép đối xứng trục Ox


4. Qua phép quay tâm O góc 90


Bài 3 : Trong mp Oxy cho điểmI 1;2 và đường thẳng d : 3x + 2y – 6 = 0. Haõy tìm ảnh của d I
và ảnh của đường thẳng d qua phép vò tự tâm O tỉ số k = -2.

5. Hưóng dẫn bài tập ôn chương I 1. a.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRẮC NGHIỆM Qua phép đối xứng tâm O 3. Qua phép đối xứng trục Ox Qua phép quay tâm O góc 90

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×