Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một

Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một

Tải bản đầy đủ - 81trang

+ A

B

là ảnh của AB qua phép dời hình F .Vậy với M là trung điểm của AB thì
M

= FM là gì của đoạn A

B

Chú ý :+ Nếu tam giác A

B

C

là ảnh của tam giác ABC thì ảnh của trung tuyến AM nó sẽ
như thế nào ? + Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thế
thì ảnh G

của G có phải là trọng tâm của tam giác A

B

C

khơng ? Vì sao? Từ đó GV dẫn đến điều chú ý cho HS
Thực hiện hoạt động
∆ 4:
Gọi HS tìm một phép dời hình biến tam giác AEC thành tam giác FCH
điểm của A

B

+ Ảnh của AM là trung tuyến A

M

của tam giác A

B

C

+ Dựa vào tính chất 1 và việc bảo tồn khoảng cách thì ta có G

là trọng tâm của tam giấc A

B

C

Chú ý
: Một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì cũng biến trực tâm,
trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC tương ứng thành
trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác A’B’C’
+ Thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ AE và phép đối xứng qua đường thẳng IH
.
Hoạt động 3 : III. KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU 5 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+ GV giới thiệu ĐN cho HS quan sát các hình trong VD 4
Thực hiện hoạt động
∆ 5:
+ u cầu HS sử dụng phép dời hình để chứng minh hình thang AEIB và CFID bằng
nhau .

3. Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một


phép dời hình biến hình này thành hình kia.
+ Ta có phép đối xứng tâm I biến hình thang AEIB thành hình thang CFID nên hai hình
thang ấy bằng nhau + HS vẽ hình
+ Tìm ra được : Hình thang FOIC là ảnh của hình thang AEJK thơng qua phép dời hình có
được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua đường thẳng EH và phép tịnh tiến
theo vec tơ EO Do đó : 2 hình thang AEJK và FOIC bằng nhau
Củng cố : 5 phuùt
+ Nêu đònh nghóa phép dời hình
Trang 19
Hướng dẫn về nhà
Câu hỏi trắc nghiệm 1 Cho 2 điểm 0 và 0

phân biệt ,biết rằng đối xững tâm 0 biến điểm M thành M
1
,phép đối xứng tâm 0

biến điểm M
1
thành M

là phép gì? A Phép tịnh tiến
B Phép đối xứng tâm C Phép quay
D Phép đối xứng trục 2 Trong mặt phẳng 0xy cho A2;5 .phép tịnh tiến theo vec tơ
2 ;
1 =
v
biến điểm A thành điểm nào trong các điểm sau :
A B3;1 B C1;6
C D3;7 D E4;7
3 Trong mặt phẳng 0xy cho A 4;5.Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau qua phép tịnh tiến theo vec tơ
1 ;
2 =
v
A 3;1 B 1;6
C 4;7 D 2;6 đ
4 Cho điểm M 2;3 .Hỏi trong 4 điểm sau điểm nào là ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục 0x
A A3;2 B B2;-3 đ
C C 3;-2 D D-2;3
5 Trong mặt phẳng 0xy,cho I1;2 và điểm M3;-1. Hãy cho biết trong 4 điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I
A A2;1 B B-1;5đ
C C-1;3 D D5;-4
6 Cho M2;3 , Mlaf ảnh của điểm nào trong 4 điểm sau qua phép đối xứng trục 0y A A3;2
B B2;-3 C C3;-2
D D-2;3 7 Cho điểm I1;1và đường thẳng d có phương trình x = 2. Hãy cho biết trong 4 đường
thẳng sau , đường thẳng nào là ảnh của d qua phép đối xứng tâm I A x = -2
B y = 2 C x = 0
D y = 0 8 Cho điểm M 1;1 .Hỏi trong 4 điểm sau điểm nào là ảnh của điểm M qua phép quay
tâm 00;0 ,góc 45 A A -1;1
B1;0 C C
2 ;
D D
; 2
9 có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vng thành chính nó ? A Khơng có
B Một C Bốn
DNăm 10 Cho điểm M2;1 . Phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng
qua tâm 0vaf phép tịnh tiến theo vec tơ
3 ;
2 =
v
biến điểm M thành điểm nào trong các điểm sau ?
A A1;3 B B2;0
C C0;2 D D4;4
Tiết 7: §7. PHÉP VỊ TỰ
Líp:
Trang 20
I. Mục tiêu : Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được đònh nghóa phép vò tự, phép vò tự
được xác dònh khi biết được tâm và tỉ số vò tự., các tính chất của phép vò tự, học sinh biết tâm vò tự của hai đường tròn.
Kỹ năng : TÌm ảnh của một điểm, ảnh của một hình qua phép vò tự, tìm tâm vò tự của hai đường tròn, biết được mối liên hệ của phép vò tự
với phép biến hình khác. . Thái độ : Liên hệ được nhiều vấn đề có trong thực tế, hứng thú trong
học tập, tích cực phát huy tình độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×