Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Tính chất 1: Phép đối xứng trục bảo toàn Hướng dẫn về nhà : 10 phút

Tính chất 1: Phép đối xứng trục bảo toàn Hướng dẫn về nhà : 10 phút

Tải bản đầy đủ - 81trang

GV treo hình 1.14 và đặt vấn đề :Trên hệ toạ độ như hình vẽ 1.14, với điểm Mx;y hãy tìm
toạ độ của M và M’.
+ GV cho HS nêu biểu thức tọa độ của phép đối xứng trục qua Oy.
Thực hiện hoạt động
∆ 4 :
yêu cầu hs thực hiện.
Ta có
;5 B
, 2
;1 −
− 
 
= −
A y
y x
b. Biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục qua trục Oy là
x x
y y = −
  =

Hoạt động 3 : III. TÍNH CHẤT 5 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+ GV cho HS quan sát hình 1.11 và so sánh AB với A’B’.
+ Yêu cầu HS nêu tính chất 1 Thực hiện hoạt động
∆ 5 :
+ Gọi Ax;y. Tìm tọa độ A với A = Đ
d
A. + Gọi Bx
1
;y
1
. Tìm tọa độ B với B = Đ
d
B. Tìm AB và A
B .
Gv nêu tính chất 2 và mô tả tính chất 2 bằng hình 1.15.

1. Tính chất 1: Phép đối xứng trục bảo toàn


khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
A x;-y, B
x
1
;-y
1
2 1
2 1
2 1
2 1
y y
x x
B A
y y
x x
AB −
+ −
= −
+ −
=
Ta được AB = A’B’ 2. Tính chất 2 : Phép đối xứng trục biến đường
thẳng thành đường thẳng , biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác
bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
Hoạt động 4 : IV. TRỤC ĐỐI XỨNG CỦA MỘT HÌNH 5 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Đònh nghóa : Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình
H
nếu phép đối xứng qua d biến
H
thành chính nó.
Trang 9
Thực hiện hoạt động
∆ 6 :
GV yêu cầu hs thực hiện theo nhóm và trả lời
+ H, A, O + Hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật.
4. Củng cố : + Nêu đònh nghóa phép đối xứng trục. 3 phút + Nêu các tính chất của phép đối xứng trục.
+ Nêu biểu thức toạ độ của một điểm qua phép đối xứng trục.

5. Hướng dẫn về nhà : 10 phút


Bài 1 : Gọi A’, B’ là ảnh của A, B qua phép đối xứng trục Ox ta có : A’1;2 ; B’ 3 ; -1
Đường thẳng A’B’ có phương trình là : 1
2 2
3 x
y −
− =
− hay 3x + 2y – 7 = 0
Bài 2: Gọi M’x’;y’ là ảnh của x;y qua phép đối xứng trục oy. Khi đó x’ = - x và y’ = y. ta có M
∈ d neân 3x – y + 2 = 0
⇔ -3x’ – y’ + 2 = 0
⇔ M’
∈ d’ có phương trình 3x + y – 2 = 0.
Bài 3 : Các chữ cái V ,I,E,T, A, M, W, O là những hình có trục đối xứng
Xem bài Phép đối xứng qua tâm
Tiết 4 : §4 . PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
Líp:
Trang 10
I. Mục tiêu : Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép đối xứng tâm, các tính chất của
phép đối xứng tâm, biểu thức toạ độ của phép đối xứng tâm. Kỹ năng : Tìm ảnh của một điểm, ảnh của một hình qua phép đối xứng tâm, tìm toạ độ của
ảnh của một điểm qua phép đối xứng tâm, xacù đònh được tâm đối xứng của một hình. Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề có trong thực tế với phép đối xứng tâm, có nhiều
sáng tạo trong hình học, tạo hứng thú , tích cực và phát huy tình tự chủ trong học tập.

II. Phương pháp dạy hoïc :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chất 1: Phép đối xứng trục bảo toàn Hướng dẫn về nhà : 10 phút

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×