Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Vào bài mới : Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA

Vào bài mới : Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA

Tải bản đầy đủ - 81trang

Tieát 2 §2. PHÉP TỊNH TIẾN
Líp: Kiểm diện:
Ngày soạn: Ngày giảng:
I. Muùc tieõu : Kieỏn thửực : - Giúp học sinh nắm được kháiniệm phép tònh tiến và các tính chất của phép
tònh tiến . Biểu thức toạ độ của phép tònh tiến . Kỹ năng : - Qua phép
v
T M
r
tìm được toạ độ điểm M’. Xác đònh được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác qua phép tònh tiến , ản của một hình qua một phép
tònh tiến.. . - Biết sử dụng biểu thức tọa độ để tìm tọa độ của một điểm.
Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề trong cuộc sống với phép tònh tiến, hứng thú trong học tập , tích cực phát huy tính độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ hình vẽ 1..3 đến 1.8 trong SGK., thước kẻ , phấn màu, một vài hình ảnh thực tế trong trường như các đường kẻ song song trong lớp, việc xếp hàng . . .

III. Tiến trình dạy học :


1.Ổn đònh tổ chức : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ: + Nêu khái niệm phép biến hình
10phút + Chỉ ra các ảnh của các đỉnh hình bính hành ABCD qua phép tònh tiến theo
, ,
AB AC AD uuur uuur uuur
. + Cho một vectơ
a r
và một đoạn thẳng AB. Hãy xác đònh ảnh A’B’ cuả AB sao cho
AA uuur
=
a r
.

3. Vào bài mới : Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Trang 4
r Hãy dựng M
sao cho
MM v
= uuuuur r
+ Quy tắc đặt tương ứng M với M như trên có
phải là phép biến hình không.? GV đưa đến đònh nghóa phép tònh tiến.
+ Phép tònh tiến theo v r
biến M thành M thì ta
viết như thế nào? Dựa vào ĐN trên ta có
v T

M = M . Khi ta có
điều gì xảy ra? + Nếu v
r = 0
r thì
v T

M = M . Với M
là điểm như thế nào so với M ? Lúc đó phép biến hình
đó là phép gì ?. Phép tònh tiến theo vectơ 0
r chính là phép
đồng nhất. GV vẽ hình sẵn cho HS quan sát và chỉ ra
phép tònh tiến theo u r
biến điểm nào thành điểm nào.?
Thực hiện hoạt động
∆ 1:
Gv vẽ hình 1.5 treo lên : Cho 2 tam giác đều
BCD ,
∆ ∆
ABE
bằng nhau . Tìm phép tònh tiến biến A, B, C theo thứ tự thành B, C, D
+ Nêu hình dạng của các tứ giác ABDE và BCDE.
+ So sánh các vectơ
, AB ED
uuur uuur và BC
uuur + Tìm phép tònh tiến
Đònh nghóa : Trong mặt phẳng cho vectơ v
r .
Phép biến hình mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho
MM v
= uuuuur r
được gọi là phép tònh tiến theo vectơ v
r .
Phép tònh tiến theo vectơ v r
được kí hiệu
v T

, veetơ v
r gọi là vectơ tònh tiến.
v T

M=M

MM v
= uuuuur r
Nếu v r
= 0 r
thì
v T

M = M , với
M M

+ Là các hình bình hành + Các vectơ bằng nhau
+ Phép tònh tiến theo vectơ AB uuur
Hoạt động 2 : II. TÍNH CHẤT Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tính chất 1: GV treo hình 1.6 và đặt câu hỏi sau :
Cho v r
và điểm M, N. Hãy xác đònh ảnh M , N
qua phép tònh tiến theo v r
. + Tứ giác MNN
M là hình gì
+ So sánh MN và M N
.
+ Phép tònh tiến có bảo tồn khoảng cách không?
GV nêu tính chất 1 SGK
Tính chất 1 : Nếu
v T

M = M ;
v T

N = N thì
M N MN
= uuuuuur uuuur
và từ đó suy ra M’N’ = MN
Tính chất 2 : SGK
Trang 5
M M
GV cho hs quan sát hình 1.7 và nêu tính chất của nó. GV nêu tính chất 2 ở SGK.
Thực hiện hoạt động
∆ 2:
GV nêu câu hỏi + nh của điểm thẳng hàng qua phép tònh tiến
như thế nào ? + Nêu cách dựng ảnh của một đường thằng d
qua phép tònh tiến theo vectơ v
r .
+ Lấy hai điểm bất kỳ trên đường thẳng d, tìm ûnh của chúng rồi nối các điểm đó lại với nhau.
Hoạt động 3 : III. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV treo hình 1.8 và nêu các câu hỏi :
+ Mx ;y , M’x’; y’. Hãy tìm toạ độ của vectơ MM
uuuuur .
+ So sánh x’ – x với a; y’ – y với b. Nêu biểu thức liên hệ giữa x,x’ và a; y , y’ và b.
GV nêu biểu thức toạ độ qua phép tònh tiến.
Thực hiện hoạt động
∆ 3:
GV yêu cầu hs thực hiện
+ MM
uuuuur = x’ – x ; y ‘ –y
+ x’ – x = a ; y ‘ –y = b
+
 
 
+= +=
⇒ 
 

=− =−
byy axx
byy axx
x x a
MM v
y y b
= + 
= ⇔  = +
 uuuuur r
+ Học sinh đọc sách giáo khoa
Toạ độ của điểm M
 
 
= +
−= +
= =
+ =
+ =
1 2
1 4
1 3
b y
y a
x x
Vậy M4;1
4. Củng cố : + Nêu đònh nghóa phép tònh tiến.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vào bài mới : Hoạt động 1 : I.ĐỊNH NGHĨA

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×