Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Vào bài mới : Hoạt động 1 : Đặt vấn đề 5 phút

Vào bài mới : Hoạt động 1 : Đặt vấn đề 5 phút

Tải bản đầy đủ - 81trang

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG Tieát 1 §1 PHÉP BIẾN HÌNH
Líp: Kiểm diện:
Ngày soạn: Ngày giảng:
I. Muùc tieõu : Kieỏn thửực : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép biên hình, một số thuật ngữ và kí
hiệu liên quan đến nó, liên hệ được với những phép biến hình đã học ở lớp dướiù. Kỹ năng : Phân biệt được các phép biến hình, hai phép biến hình khác nhau khi nào, xác
đònh được ảnh của một điểm, của một hình qua một phép biến hình. Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề có trong thực tế với phép biến hình. Có nhiều
sáng tạo trong học tập. Tích cực phát huy tình độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng, gợi mở vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ hình vẽ 1.1 trang 4 SGK, thước , phấn maứu . . .

III. Tieỏn trỡnh daùy hoùc :n định líp:
1. Giới thiệu chương I : Giáo viên giới thiệu phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng như sách giáo khoa.

2. Vào bài mới : Hoạt động 1 : Đặt vấn đề 5 phút


Câu hỏi 1: Cho hình bình hành ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Qua O hãy xác đònh mối quan hệ của A và C; B và D; AB vaø
CD . + HS : A vaø C; B và D; AB và CD đối xứng nhau qua tâm O.
Câu hỏi 2; Cho vectơ

a
và một điểm A. Hãy xác đònh B sao cho
AB
=

a
, điểm B’ sao cho
AB
=

a
, nêu mối quan hệ giữa B và B’. + HS: HS lên bảng vẽ hình và nêu nhận xét để đưa đến khái niện phép
tònh tiến.
Hoạt động 2: 1.Phép biến hình là gì ? 15 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Trang 1
cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau : + Qua M có thể kẻ được bao nhiêu
đường thẳng vuông góc với d? + Hãy nêu cách dựng điểm M’.
+ Có bao nhiêu điểm M’ như vậy? + Nếu điểm M’ là hình chiếu của M
trên d, có bao nhiêu điểm M như vậy?
GV gợi ý khái niệm phép biến hình thông qua hoạt động

1
+ Cho điểm M và đường thẳng d, phép xác đònh hình chiếu M’ của M là một
phép biến hình. + Cho điểm M’ trên đường thẳng d,
phép xác đònh điểm M để điểm M’ là hình chiếu của điểm M không phải là
một phép biến hình. GV nêu kí hiệu phép biến hình.
GV: Phép biến hình mỗi điểm M thành chính nó được g là phép biến
hình đồng nhất. + Chỉ có 1 đường thẳng duy nhất.
+ Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với d , cắt d tại M’.
+ Co duy nhất một điểm M’. + Có vô số điểm như vậy, các điểm M
nằm trên đường thẳng vuông góc với d đi qua M’.
+ HS nêu đònh nghóa : Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một
điểm xác đònh duy nhất M’ của mặt phẳng dđã được gọi là phép biến hình
trong mặt phẳng.
Kí hiệu phép biến hình là F thì ta viết FM = M’ hay M’ = FM và gọi điểm
M’ là ảnh của điểm M qua phép biến hình F.
Nếu H là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta kí hiệu H ‘= FH là tập
hợp các điểm M’ = FM với mọi điểm M thuộc H , ta nói F biến hình H
thành hình H‘ hay hình H’ ‘là ảnh của hình H qua phép biến hình F.
Phép biến hình mỗi điểm M thành chính nó được g là phép biến hình
đồng nhất.
Hoạt động 3: Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh Thực hiện

2
: GV yêu cầu học sinh trả
lời các câu hỏi sau : + Hãy nêu cách dựng điểm M’.
+ Có bao nhiêu điểm M’ như vậy? + Quy tắc trên có phải là phép bieán
M’ M M’’
+ Với mỗi điểm M tuỳ ý ta có thể tìm được ít nhất 2 điểm M’ và M’’ sao cho
M là trung điểm của M’M’’ và M’M =MM’’ = a
. + Có vô số điểm M’
Trang 2
3. Củng cố kiến thức 10 phút + Hãy nêu một ví dụ của phép biến hình đồng nhất.
+ Cho đoạn thẳng AB và một điểm O ở ngoài đoạn thẳng đó. Hảy chỉ ra ảnh của AB qua phép đối xứng tâm O, ảnh của O qua phép tònh tiến theo vectơ
AB
, ảnh của O qua phép đối xứng trục AB. nh của B qua phép tònh tiến theo vectơ
AB
. + Trắc nghiệm :
Câu 1: các quy tắc sau đây, quy tắc nào không là phép biến hình. A. Phép đối xứng tâm
B. Phép đối xứng trục C. Quy tắc biến mỗi điểm A thành A’ sao cho AA’ d
D. Quy tắc biến mỗi điểmA thành A’ sao cho
AA
=

a
Câu 2: Hãy xác đònh đúng hoặc sai của các câu sau : A. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’ thì AO = OA’
B. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’ thì OA OA’ C. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’, B thành B’ thì AB A’B’
D. Phép đối xứng tâm O biến A thành A’, B thành B’ thì AB = A’B’

4. Hướng dẫn về nhà 5 phuùt


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vào bài mới : Hoạt động 1 : Đặt vấn đề 5 phút

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×