Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Mục tiêu :

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ - 81trang

, SA AB
= 120 và do đó .
SA AB uur uuur
= a.a.cos120 =
2
2 a
− . Vaäy
2 2
1 2
cos ,
2 a
SC AB a
− =
= − uuur uuur
Do đó ,
SC AB uuur uuur
= 120 ⇒
góc giữa hai đường thẳng SC và AB bằng 180
– 120 = 60
Hoạt động 4:

IV. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+ Hai đường thẳng khi nào được gọi là vuông góc nhau ?
+ GV nêu đònh nghóa + Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì tích
vô hướng của hai vectơ chỉ phương của chúng bằng bao nhiêu ? Vì sao ?
+ Nếu ab mà b
⊥ c. Nêu mối quan hệ giữa a
và c. +Hai đường thẳng vuông góc nhau thì chúng
cắt nhau hay không ? GV cho HS thực hiện ví dụ 3
+ Phân tích PQ
uuur + Tính tích vô hướng của PQ
uuur và AB
uuur
Gv cho HS thực hiện

4 và 5
Hãy nêu các đường thẳng vuông góc với AB. Hãy nêu các đường thẳng vuông góc với AC.
Hãy nêu các đường thẳng vuông góc với BD
Đònh nghóa : hai đường thẳng vuông góc nếu góc giữa chúng bằng 90
. Kí hiệu a ⊥
b Tích vô hướng của chúng bằng 0.
cos , u v
r r = cos90
= 0
. a
b u
v u v
⊥ ⇔ ⊥ ⇔ =
r r
r r
a ⊥
c
+ PQ PA AC CQ =
+ +
uuur uuur uuur uuur vaø PQ PB BD DQ
= +
+ uuur uuur uuur uuur
+ 2PQ AC BD =
+ uuur uuur uuur
+ 2
. .
. .
PQ AB AC BD AB
AC AB BD AB PQ
AB =
+ =
+ = ⇒
⊥ uuur uuur
uuur uuur uuur uuur uuur uuuruuur
+ BC , AD , A’D’ , B’C’ , AA’ , DD’ , BB’ , CC’ + BD , B’D’ , BB’ , DD’
4. Củng cố : + Cho hình chóp tam giác đều ABCD. Góc giữa AB và CD. + Cho tứ diện đều ABCD. Góc giữa hai đường thẳng AB và CD
+ Cho tứ diện ABCD , gọi M , N lần lựơt là trung điểm của các cạnh BC và AD. Cho biết AB = CD = 2a, MN = a
3
. Tính góc giữa AB và CD. 5. Hướng dẫn về nhà : Làm bài tập 1 đến 8 SGK.
Ngày soạn:
Tiết LUYEÄN TẬP HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

I. Mục tiêu :


Kiến thức : - Giúp học sinh nắm vững góc giữa hai vectơ trong không gian, tích vô hướng
của hai vectơ trong không gian, vectơ chỉ phương của đường thẳng , góc giữa hai đường thẳng trong không gian, hai đường thẳng vuông góc trong không gian .
Trang 62
đường thẳng vuông góc, xác đònh được mối quan hệ giữa vectơ chỉ phương và góc giữa hai đường thẳng .
Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề có trong thực tế với bài học, có nhiều sáng tạo
trong hình học, hứng thú , tích cự c phát huy tính độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy hoïc :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC Mục tiêu :

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×