Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Vò trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Vò trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Tải bản đầy đủ - 81trang

c.
1 2
3 1
4 2
GA AA
GA GA
MM AA
 ⇒
= ⇒
= 
 =

TiÕt 16: Bµi tËp Tieát 17: §3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG
Lớp: Kiểm diện:
Ngày soạn: Ngày giảng:

I. Muùc tieõu :


Kieỏn thức : Nắm vững các đònh nghóa và các dấu hiệu để nhận biết vò trí tương đối củaq
đường thẳng và mặt phẳng : đường thẳng song song với mặt phẳng, đường thẳng cắt mặt phẳng, đường thẳng nằm trong mặt phẳng. Nắm vững các tính chất của đường
thẳng song song với mặt phẳng
Kỹ năng :
- Xác định được vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng. - Biết sử dụng định lý 1 để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
- Tóm tắt được giả thiết - kết luận của định lý 1, 2, 3 và hệ quả.
Thái độ : Liên hệ được với nhiều vấn đề có trong thực tế với bài học, có nhiều sáng tạo
trong hình học, hứng thú , tích cực phát huy tính độc lập trong học tập.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng, gợi mở vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ hình vẽ 2.39 đến 2.44 trong các bài tập ở SGK, thước , phấn màu . . .

III. Tiến trình dạy học :


1. n đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ :
Nêu các tính chất về hai đường thẳng song song . Nêu cách tìm giao tuyến của hai
mặt phẳng
. Cách tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng.
3. Vào bài mới :
Trong bài 2, các em đã học được: các vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian. Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu mối quan hệ song
song giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Hoạt động 1 :

I. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
+ Trong không gian cho đường thẳng d và mặt phẳng
α có bao nhiêu vò trí tương đối ?
+ GV treo hình 2.39 yêu cầu HS nêu vò trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.

I. Vò trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng


d và α
không có điểm chung ⇒
d α
d và α
có một điểm chung duy nhất M ⇒
d ∩
α = M
d và
α
có từ hai điểm chung trở lên

d
⊂ α
Trang 43
GV cho HS quan sát hình lập phương ABCDA’B’C’D’ .
• Tìm số điểm chung của cạnh AD và ABB’A’ • Tìm số điểm chung của cạnh AD và A’B’C’D’
• Tìm số điểm chung của cạnh AD và ABCD
• + AD cắt mpABB’A’ tại A
•+ AD mpA’B’C’D’ +• AD
⊂ ABCD
Hoạt động 1I :

II. TÍNH CHẤT


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu : Phương pháp dạy học : Chuẩn bò của GV - HS : Tiến trình dạy học : VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG Vò trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×