Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

Tải bản đầy đủ - 81trang

§Ị 2:
Họ và Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . .
BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Môn : HÌNH HỌC
Khối 11

A. TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trong mp Oxy cho điểm A -5 ;3. Phép đối xứng trục Ox biến điểm A thành điểm A’
A. A’ -5;3 B.A’-5;-3
C. A’3; -5 D. A’-3;5
Câu 2 : Trong mp Oxy cho điểm A-4;-2 . Phép vò tự tâm O tỉ số k =
1 2
− biến điểm A thành
điểm A’ A. A’ 1;2
B.A’2;1 C. A’-2; -1
D. A’2;-1
Câu 3 : Trong mp Oxy cho điểm A’-2;4 . Phép quay tâm O góc 90 biến điểm A thành A’
A. A2;4 B.A4;2
C. A’-2; -4 D. A’4;-2
Caâu 4:Trong mp Oxy cho điểm A1;3 . Phép quay tâm O góc 90 biến điểm A thành A’
A. A’-3;1 B.A’-1;3
C. A’ -3;-1 D. A’3;-1
Câu 5: Trong mp Oxy cho điểm A’ 4; - 1. Phép tònh tiến theo vectơ
3; 2 v
= −
r biến điểm A
thành điểm A’ , toạ độ điểm A là : A. A-1;1
B.A1;-1 C.A1;1
D.A7;- 3
Câu 6
:
Trong mp Oxy cho điểm A3 ;- 2. Phép tònh tiến theo vectơ 2;5
v = −
r biến điểm A
thành điểm A’ với A. A’3; -1
B.A’1 ; 3 C.A’ 1; - 3
D.A’-1 ;-3
Caâu 7: Trong mp Oxy cho điểm A- 4;2 . Phép đối xứng tâm I 2;3 biến điểm A thành điểm A’ với :
A. A’ 8;-4 B.A’-8; -4
C. A’-8; 4 D. A’8;4
Caâu 8: Trong mp Oxy cho điểm A 5;-3. nh của qua phép tònh tiến theo vectơ
2; 3 v
= −
r là
A’, ảnh của A’ qua phép quay tâm O là A’’ thì A. A’’ 7;6
B. A’’ 6; 7 C. A’’ 6;-7
D. A’’-6;-7
Câu 9: Trong mp Oxy cho đường thẳng d: 2x + y – 2 = 0 . Tìm phương trình đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng tâm O
A. x – y – 4 = 0 C. x + y + 4 = 0
B. x – y + 4 = 0 D. x + y – 4 = 0
Caâu 10: Trong mp Oxy cho đường tròn C : x – 1
2
+ y + 2
2
= 4. Tìm phương trình đường tròn C’ là ảnh của đường tròn C qua phép vò tự tâm O tỉ số k = 2.
A. x – 2
2
+ y + 4
2
= 4. C. x +2
2
+ y – 4
2
= 16. B. x – 2
2
+ y + 4
2
= 16. D. x + 2
2
+ y – 4
2
= 4.

B. TỰ LUẬN


Trong mp Oxy cho đường troøn C : x –2
2
+ y + 3
2
= 25 và đường thẳng d: 2x + y + 1 = 0 . Tìm phương trình đường tròn C’ và đường thẳng d’ là ảnh của đường
tròn C và đường thẳng d qua
1.
Qua phép quay tâm O góc 90
2.
Phép vò tự tâm I 2 , 1 , tỉ số k = 2
Trang 32
CHƯƠNG II
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ SONG SONG
Tiết 12-13: §1 ĐẠI CệễNG VE ẹệễỉNG THANG VAỉ MAậT PHANG
Lớp: Kiểm diện:
Ngày soạn: Ngày giảng:

I. Muùc tieõu :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×