Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Chuẩn bò của GV - HS : Đònh nghóa : GV nêu đònh nghóa Đònh nghóa : Phép` biến hình F được gọi là phép đồng dạng Tính chất Giáo viên nêu tính chất. Tính chất Phép đồng dạng tỉ số k :

Chuẩn bò của GV - HS : Đònh nghóa : GV nêu đònh nghóa Đònh nghóa : Phép` biến hình F được gọi là phép đồng dạng Tính chất Giáo viên nêu tính chất. Tính chất Phép đồng dạng tỉ số k :

Tải bản đầy đủ - 81trang

I. Mục tiêu : Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép đồng dạng và các tính chất của nó.
Kỹ năng : Tìm ảnh của một điểm, ảnh của một hình qua phép đồng dạng, nắm được mối quan
hệ giã phép vò tự và phép đồng dạng . Xác đònh được phép đồng dạng khi biết ảnh và tạo ảnh của một điểm.
Thái độ : Liên hệ được nhiều vấn đề trong đời sộng thực tế, gây hứng thú trong học tập. II. Phương pháp dạy học :
Diễn giảng gợi mở vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ vẽ các hình 1.64 đến 1.68 trong SGK, thước kẻ và phấn màu. Một vài hình ảnh thực tế trong đời sống có liên quan đến phép đồng dạng.

III. Tiến trình dạy học :


1.Ổn đònh tổ chức : 2. Kiểm tra bài cũ : Cho điểm O và điểm M hãy xác đònh điểm M’ qua
phép vò tự V
O , 2
M ?. Cho tam giác ABC hãy xác đònh ảnh của tam giá ABC qua phép vò tự V
O , 2
và nêu nhận xét về hình dạng của hai tam giác ấy ?

2. Vào bài mới : GV giới thiệu về phép đồng dạng Hoạt động 1 :


I. ĐỊNH NGHĨA


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

I. Đònh nghóa : GV nêu đònh nghóa


+ Hãy nêu sự khác nhau giữa phép vò tự và phép đồng dạng ?
+Nhận xét : Phép dời hình có phài là phép đồng dạng không
?. Với giá trò k trong phép vò tự thì ta được phép đồng dạng.
Thực hiện hoạt động
∆ 1 và
∆ 2 :
+ Nêu lại đònh nghóa phép vò tự tỉ số k + Hai tam giác AOB và A’OB’ có đồng dạng
không ?

I. Đònh nghóa : Phép` biến hình F được gọi là phép đồng dạng


tỉ số k k 0nếu với hai điểm M , N bất kỳ và ảnh M’, N’ tương ứng của chúng ta luôn có
MN’ = k.MN
+ Phép vò tự thì tỉ số k ≠
0 , phép đồng dạng thì k
+Nhận xét : - Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số 1
- Phép vò tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k - Nếu thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỉ số
k và phép đồng dạng tỉ số p ta được phép đồng dạng tỉ số kp
; ;
;
O k O k
V A
A V
B B
= =
thì OA kOA
= uuur
uuur OB kOB
= uuur
uuuur
Trang 26
A B =
A’B’ = k.AB A’’B’’ = p.A’B’
Do đó A’’B’’ = p.k.AB
Hoạt động 2 : II. TÍNH CHẤT
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

II. Tính chất Giáo viên nêu tính chất.


Thực hiện hoạt động

3 và
∆ 4 :
+ Phép đồng dạng tỉ số k biến ba điểm thẳng hàng theo thứ tự A,B,C thành A’,B’,C’. viết các
biểu thức đồng dạng ? + So sánh A’C’ với A’B’ + B’C’
+ Viết biểu thức đồng dạng. + Vì M là trung điểm của AB, hãy so sánh
A’M’ với M’B’. Gv nêu chúø ý trong SGK

II. Tính chất Phép đồng dạng tỉ số k :


a. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy.
b. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia, biến
đoạn thẳng thành đoạn thẳng. c. Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với
nó, biến góc thành góc bằng nó. d. Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn
bán kính kR
+ A’B’ = k.AB ; B’C’ = k.BC ; A’C’ = k.AC + B’C’ + A’B’ = kAB + BC = k.AC = A’C’
Vì MA = MB nên k.AM = k.MB hay A’M’ = M’B’ vậy M’ là trung điểm của A’B’
Chú ý : Nêu chú ý trong sách giáo khoa
Hoạt động 3 : III. HÌNH ĐỒNG DẠNG
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
III. Hình đồng dạng + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu đònh nghóa.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bò của GV - HS : Đònh nghóa : GV nêu đònh nghóa Đònh nghóa : Phép` biến hình F được gọi là phép đồng dạng Tính chất Giáo viên nêu tính chất. Tính chất Phép đồng dạng tỉ số k :

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×