Tải bản đầy đủ - 81 (trang)
Khái niệm về phép dời hình Khái niệm về phép dời hình Đònh nghãi : Phép dời hình là phép biến Tính chất :

Khái niệm về phép dời hình Khái niệm về phép dời hình Đònh nghãi : Phép dời hình là phép biến Tính chất :

Tải bản đầy đủ - 81trang

I. Mục tiêu : Kiến thức : - Giúp học sinh nắm được khái niệm phép dời hình và biết được các phép tònh
tiến, phép đối xứng trục, phép đối` xứng tâm, phép quay là phép dời hình.các tính chất của phép dời hình. Nắm được đònh nghóa hai hình bằng nhau.
Kỹ năng : Tìm ảnh của một điểm, một hìh qua phép dời hình, hai hình bằng nhau khi nào, biết được mối quan hệ của phép dời hình và phép biến hình khác. Xác đònh được phép
dời hình khi biết ảnh và tạo ảnh của một điểm.. Thái độ : Liên hệ được nhiều vấn đề có trong thực tế, tạo hứng thuú trong học tập, phat
1huy tính tích cực của học sinh.

II. Phương pháp dạy học :


Diễn giảng gợi mở – vấn đáp và hoạt động nhóm.

III. Chuẩn bò của GV - HS :


Bảng phụ , hình vẽ 1.39 đến 1.49 trong SGK, chuẩn bò một số hính ảnh có liên quan đến phép dời hình.

III. Tiến trình dạy học :


1.Ổn đònh tổ chức : 1 phút 2. Kiểm tra bài cũ : Những phép biến hình nào bảo toàn khoảng cách
giữa hai điểm? 3 phút
2. Vào bài mới : Các phép tònh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng
tâm, phép quay đều có một tính chất chung là bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Các phép biến hình trên được gọi là phép dời hình. Hôm nay
chung ta nghiên cứu về phép dời hình. 1 phút
Hoạt động 1 : I. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH 15 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Khái niệm về phép dời hình


GV giới thiệu ĐN phép dời hình thơng qua tính chất chung đầu tiên của các phép : tịnh
tiến ,đx trục ,đx tâm và phép quay + Các phép đồng nhất ,tịnh tiến ,đx trục ,đx
tâm và phép quay có phải là phép dời hình khơng ?
Gv giới thiệu nhận xét thứ 2 Sau đó minh họa một số hình ảnh

1. Khái niệm về phép dời hình Đònh nghãi : Phép dời hình là phép biến


hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.
+ Đó là những phép dời hình vì nó là phép biến hình bảo tồn khoảng cách giữa hai điểm
bất kỳ
Trang 17
Thực hiện hoạt động
∆ 1:
+ Gọi HS tìm ảnh của các điểm A , B , O qua phép quay tâm O,góc 90
+ Tiếp theo là thực hiện phép đối xứng qua đường thẳng BD
+ Yêu cầu HS kết luận về ảnh của A,B,Oqua phép dời hình trên
Gv: giới thiệu VD2 SGK + Phép biến hình nào từ tam giác ABC
được tam giác A’C’B, tam giác A’C’B thành tam giác DEF?
+ Phép quay tâm O một góc 90 biến A,B,O
lần lượt thành D,A,O +Phép đối xứng qua đường thẳng BD biến
D,A,O thành D,C,O + Ảnh của A,B,O là D, C,O
+ Phép quay tâm O một góc 90 biến
tam giác ABC được tam giác A’C’B,
+ Phép tònh tiến theo vetơ
C F suuur
biến tam giác A’C’B thành tam giác DEF?
Hoạt động 2 : II. TÍNH CHẤT 15 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

2.. Tính chất :


GV treo bảng phụ nêu các tính chất của phép dời hình
Thực hiện hoạt động
∆ 2:
+ Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng ,B nằm giữa A và C . Gọi A

,B

,C

lần lượt là ảnh của A,B,Cqua phép dời hình .Hãy chứng
minh :A

,B

,C

thẳng hàng và B

nằm giữa A

và C

Từ đó ta chứng minh được tính chất 1 GV nhấn mạnh tính chất bảo tồn khoảng
cách của phép dời hình AB + BC = ?
2.. Tính chất : Phép dời hình a. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng
hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm. b. Biến đường thẳng thành đường thẳng , biến
tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
c. Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó.
d. Biến đường tròn thành đường tròn có cúng bán kính
+ B nằm giữa A và C ⇔
AB+ BC = AC ⇔
A

B

+ B

C

= A

C

⇔ Điểm B nằm giữa 2 điểm A

, C

Trang 18
+ A

B

là ảnh của AB qua phép dời hình F .Vậy với M là trung điểm của AB thì
M

= FM là gì của đoạn A

B

Chú ý :+ Nếu tam giác A

B

C

là ảnh của tam giác ABC thì ảnh của trung tuyến AM nó sẽ
như thế nào ? + Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC thế
thì ảnh G

của G có phải là trọng tâm của tam giác A

B

C

khơng ? Vì sao? Từ đó GV dẫn đến điều chú ý cho HS
Thực hiện hoạt động
∆ 4:
Gọi HS tìm một phép dời hình biến tam giác AEC thành tam giác FCH
điểm của A

B

+ Ảnh của AM là trung tuyến A

M

của tam giác A

B

C

+ Dựa vào tính chất 1 và việc bảo tồn khoảng cách thì ta có G

là trọng tâm của tam giấc A

B

C

Chú ý
: Một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì cũng biến trực tâm,
trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC tương ứng thành
trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giaùc A’B’C’
+ Thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ AE và phép đối xứng qua đường thẳng IH
.
Hoaït động 3 : III. KHÁI NIỆM HAI HÌNH BẰNG NHAU 5 phút Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
+ GV giới thiệu ĐN cho HS quan sát các hình trong VD 4
Thực hiện hoạt động
∆ 5:
+ Yêu cầu HS sử dụng phép dời hình để chứng minh hình thang AEIB và CFID bằng
nhau .

3. Khái niệm hai hình bằng nhau Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm về phép dời hình Khái niệm về phép dời hình Đònh nghãi : Phép dời hình là phép biến Tính chất :

Tải bản đầy đủ ngay(81 tr)

×