Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Bài cũ Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

Bài cũ Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 389trang

HĐ GIÁO VIÊN
HỌC SINH

1. Bài cũ


2 . Bài mới : a Giới thiệu bài
b Nội dung: HĐ1:
HĐ2: - Gọi hs nêu tính chất kết hợp của
phép nhân và viết biểu thức tương ứng ?
- Nhận xét – Ghi điểm . Luyện tập chung
Củng cố về phép cộng , trừ , nhân hai số TP.
BT1 : - Cho hs đọc yc đề .
- Nêu cách thực hiện phép cộng trừ 2 số TP ?
- Nêu cách thực hiện phép nhân hai số TP ?
- Cho h s làm vào vở .
- Nhận xét – Chữa bài . Làm quen với nhân một tổng các
số TP với 1 số TP . BT4 :
- Cho hs đọc yc đề . - Treo bảng phụ và hướng dẫn các cột
mục . Phát mỗi nhóm một bảng phụ đã kẻ sẵn.
- Cho lớp làm theo nhóm điền kết quả vào bảng và lên gắn trên bảng lớp.
- Nhận xét – Chữa bài . - Với các giá trò của a , b , c đã cho thì
giá trò của biểu thức a + b x c và a x b x c như thế nào ?
- Rút ra tính chất nhân một tổng với một số như sgk . Khi nhân một tổng
hai số TP với một số TP , ta có thể nhân từng số hạng của tổng với số đó
rồi cộng các tích tìm được với nhau - Gọi một số hs nhắc lại.
b - Cho hs đọc yc đề . - Yc hs vận dụng tính chất để tìm
kết quả nhanh - Trả bài .
- Đọc đề . - Neâu .
- Neâu . a +
375,86 29,05
b - 80, 475
26,827 404,91 53,648
c x 48,16
3, 4 19264
14448 163,744
- Đọc đề . - Quan sát , nhận bảng phụ và nghe
hướng dẫn .
a b
c a+b
+c axc +
bxc 2,4 3,8 1,2
7,44 7,44
6,5 2,7 0,8 7,36
7,36
- Luôn bằng nhau.
- Lắng nghe.
- Nhắc lại. - Đọc đề.
9,3 x 6,7 +9,3 x 3,3 = 9,3 x 6,7 + 3,3 = 9,3 x 10 = 93
7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,2 =
363
- Chấm một số bài. - Nhận xét – Chữa bài .
- Đọc đề . + Tính số tiền 1 kg đường phải trả .
+ Tính số kg đường chênh lệch giữa 5 kg và 3,5 kg.
+ Tính số tiền 3,5 kg trả ít hơn 5 kg đường cùng loại.
Giải Giá tiền 1 kg đường là :
38500 : 5 = 7700 đồng Giá tiền 3,5 kg đường là :
7700 x 3,5 = 26950 đồng Mua 3,5 kg đường trả ít hơn mua 5kg
đường là : 38500 – 26950 = 11550 đồng
Đáp số : 11550 đồng .

3. Củng cố dặn dò :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×