Tải bản đầy đủ - 26 (trang)
Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit Tác dụng của

Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit Tác dụng của

Tải bản đầy đủ - 26trang

Bài 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hóa học của bazơ

1. Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axitMuối + Nước. PTHH: CaOH
2dd
+ CO
2 K
CaCO
3 R
+ H
2
O
l

2. Tác dụng của Bazơ với dung dịch AxitMuối + Nước
Bài 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hóa học của bazơ
PTHH: CaOH
2dd
+ CO
2 K
CaCO
3 R
+ H
2
O
l
CuOH
2r
dần dần tan tạo ra
dd CuOH
2r
đã tác dụng với dd HCl
CuOH
2 r
+ 2HCl
dd
CuCl
2dd
+ H
2
O
l
HiƯn t­ỵng KÕt ln PTHH
Nhá 1 – 2 ml dd HCl vào ống nghiệm đựng
một ít CuOH
2r
Tiến hành thí nghiệm

1. Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axitMi + N­íc.
CuOH
2 R
+ 2HCl
dd
2NaOH
dd
+ H
2
SO
4 dd
Bµi 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hãa häc cđa baz¬
PTHH: CaOH
2dd
+ CO
2 K
CaCO
3 R
+ H
2
O
l
CuCl
2dd
+ H
2
O
l
Na
2
SO
4dd
+ 2H
2
O
l

1. T¸c dơng cđa dung dịch Bazơ với Oxit axitMuối + Nước.

2. Tác dụng của Bazơ với dung dịch AxitMuối + Nước

Tiến hành thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Bài 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hóa học của bazơ
Tiến hành thí nghiệm
Hiện tượng Kết luận
1. Nhỏ 1 2 giät dd NaOH vµo mÈu
giÊy quú tÝm
2. Nhá 1 – 2 giọt dd phenolphtalein
vào dd NaOH
? ?

1. Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axitMuối + Nước. 2. Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit
Muối + Nước
Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng
Kết luận 1. Nhỏ 1 2 giät dd NaOH
vµo mÈu giÊy quú tÝm - GiÊy quú tÝm
thµnh mµu xanh
2. Nhá 1 – 2 giät dd phenolphtalein vào dd
NaOH
NaOH
dd
NaOH
dd
- Dd phenolphtalein không màu thành
màu đỏ - Dd bazơ làm quỳ
tím thành màu xanh
- Dd bazơ làm dd phenolphtalein
không màu thành màu đỏ
3. Tác dụng của dung dịch Bazơ Kiềm với chất chỉ thị màu. -Làm quì tím chuyển thành màu xanh
-Làm dd phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏ
Bài 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hóa học của bazơ

1. Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axitMuối + Nước. 2. Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit
Muối + Nước

Bài tập 1: Chỉ dùng giấy quì tím hãy nhận biết những hóa chất đựng
trong 3 lọ mất nhãn sau: dd HCl , dd NaOH , vµ H
2

O. 3. Tác dụng của dung dịch Bazơ Kiềm với chất chỉ thị màu.


-Làm quì tím chuyển thành màu xanh -Làm dd phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏ
Bài 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hóa học của bazơ

1. Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axitMuối + Nước. 2. Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit
Muối + Nước
Đáp án: Lần lượt nhỏ từng chất vào giấy quì tím:
- Chất làm quì tím chuyển thành màu xanh là dung dịch NaOH
- Chất làm quì tím chuyển thành màu đỏ là dung dịch HCl. - Chất không làm đổi màu quì tím đó là H
2
O Bài tập 1:
Chỉ dùng giấy quì tím hãy nhận biết những hóa chất đựng trong 3 lọ mÊt nh·n sau: dd HCl , dd NaOH , và H
2

O. 3. Tác dụng của dung dịch Bazơ Kiềm với chất chỉ thị màu.


-Làm quì tím chuyển thành màu xanh -Làm dd phenolphtalein không màu chuyển thành màu đỏ
Bài 7: tính chất hóa học của bazơ Bài 7: tính chất hóa học của bazơ

1. Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của dung dịch Bazơ với Oxit axit Tác dụng của Bazơ với dung dịch Axit Tác dụng của

Tải bản đầy đủ ngay(26 tr)

×