Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
§å dïng d¹y häc

§å dïng d¹y häc

Tải bản đầy đủ - 121trang

B. Đồ dùng dạy học


- Một số hình lập phơng có kích thớc khác nhau. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: KT bài cũ:Củng cố biểu tợng về hình lập phơng và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Hỏi :Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình lập ph-
ơng và cho biết hình lập phơng có đặc điểm gì? -Yêu cầu HS nêu công thức tính diện tích xung
quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
-GV nhận xét kết quả trả lời của HS . -Viên súc sắc;thùng cát tông,hộp phấn...Hình lập
phơng có 6 mặt ,đều là hình vuoong băng nhau,có 8 đỉnh ,có 12 cạnh .
-HS nêu lại S
xq
=Chu vi đáy x chiều cao S
tp
=S
xp
+ 2 x S
đáy
Hoạt động 2:Hình thành công thức thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng
-Đa ra mô hình trực quan
- Hỏi:Hình lập phơng có đặc điểm gì giống với
hình hộp chữ nhật? -
Hỏi:Hình lập phơng có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật không?
-Yêu cầu HS dựa vào công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp
chữ nhật để tìm ra công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng.
-Gv gắn phần ghi nhớ lên bảng;gọi 1 vài HS đọc lại.
-GV ghi: S
xq
=a x a x 4 S
tp
= a x a x 6
VÝ dơ :
-Gäi 1 HS ®äc vÝ dơ trong SGKtrang111 -Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài ;HS dới lớp làm ra
nháp. -Chữa bài:
+Gọi HS nhận xét bài của bạn + GV nhận xét ,đánh giá.
-HS quan sát
-Có 6 mặt,8 đỉnh ,12 cạnh . -6 mặt hình hộp chữ nhật là hình hộp chữ nhật;
6 mặt hình lập phơng là hình vuông;12 cạnh của hình lập phơng ®Ịu b»ng nhau.
-ChiỊu dµi =chiỊu réng =chiỊu cao. -DiƯn tÝch xung quanh của hình lập phơng bằng
diện tích một mặt nhân với 4 và diện tích toàn phần của hình lập phơng bằng diện tích một mặt
nhân với 6. -HS đọc lại
-HS đọc -HS làm bài.
-HS chữa bài. Bài giải
Diện tích xung quanh của hình lập phơng đã cho là :
5 x 5 x 4 = 100cm
2
Diện tích toàn phần của hình lập phơng đó là: 5 x 5 x 6 = 150cm
2
Đáp số : 150cm
2
Hoạt động 3:Rèn kĩ năng tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng Bài 1:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài . -Yêu cầu HS làm bài vào vở;1 HS làm bảng phụ
-Chữa bài: +Gọi 1HS nhận xét bài của bạn;HS còn lại chữa
bài vào vở. +GV nhận xét ,chữa bài.
Hỏi:Muốn tính diện tích xung quanh và diện tích
toàn phần của hình lập phơng ta làm thế nào? Bài 2:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài -Yêu cầu HS làm bài
-Chữa bài: +Gọi HS nhận xét bài của bạn.HS khác chữa bài
Bài 1:
-1 HS đọc đề bài - HS làm bài
- HS chữa bài Đáp số : S
xp
=9m
2
S
tp
=13,5m
2
-HS nêu lại
Bài 2:
-1 HS đọc bài - HS làm bài
là thắng cuộc. - HS chữa bài
Đáp số :31,25dm
2
-Vì hộp không có nắp nên chỉ tính diện tích 5 mặt.
Hớng dẫn thực hiện :
Bài này hoàn toàn tơng tự nh đề bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật nên GV có thể để HS tự tìm đợc kiến thức đối với lớp học mà đối tợng HS đạt chuẩn và có nhiều HS
khá về các công thức tính .Không nên giảng giải hoặc làm mẫu
K
CHUYEN: KE CHUYEN ẹệễẽC CHệNG KIẾN HOẶC THAM GIA.
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết kể một câu chuyện đã chứng kiến hoặc đã làm thể hiện ý thức
bảo vệ các công trình công cộng, di tích lòch sử văn hoá, ý thức chấp hành luật giao thông, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt só.
- Hiểu ý nghóa câu chuyện.
2. Kó năng: - Biết sắp xếp các tình tiết, sự kiện thành một câu chuyện, biết kể lại câu
chuyện bằng lời của mình.
3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ các công trình công cộng, di tích lòch sử văn hoá, ý thức
chấp hành luật giao thông, việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh liệt só.

II. Chuẩn bò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§å dïng d¹y häc

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×