Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi tËp 1

Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi tËp 1

Tải bản đầy đủ - 121trang

III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ


- Yêu cầu 3 HS lên bảng đặt câu lần lợt với các yêu cầu:
+ câu có từ đồng nghĩa + Câu có từ đồng âm
+ Câu có từ nhiều nghĩa - Yêu cầu HS dới lớp làm miệng bài tập 2, 3,
4 trang 167 - Gäi HS nhËn xÐt bµi của bạn
- Nhận xét đánh giá

B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: nêu yêu cầu bài


2. Hớng dẫn làm bài tập Bài tập 1


- Gọi HS nêu yêu cầu Câu hỏi dùng để làm gì?Có thể nhận ra câu
hỏi bằng dấu hiệu gì? Câu kể dùng để làm gì?Có thể nhận ra câu kể
bằng dấu hiệu gì? Câu cầu khiến dùng để làm gì?có thể nhận ra
câu cầu khiến bằng dấu hiệu gì? Câu cảm dùng để làm gì?....
- Nhận xét câu trả lời của HS - treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung cần ghi
nhớ. Yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS tự làm bài bài tập
- HS lên bảng làm - GV nhận xét KL
- 3 HS lên bảng đặt câu
- 3 HS đứng tại chỗ làm miệng
- Nêu yêu cầu - HS trả lời
Kiểu câu VD
Dấu hiệu Câu hỏi
+ Nhng vì sao cô biết cháu cóp bài của bạn ạ?
+ Nhng cũng có thể là bạn cháu cóp bài của cháu?
- Câu dùng để hỏi ®iỊu cha biÕt. - Ci c©u hái cã dÊu chÊm hỏi
Câu kể + Cô giáo phàn nàn với mẹ của một HS:
- cháu nhà chị hôm nay cóp bài kiểm tra của bạn.
+ Tha chị bài của cháu và bạn ngồi cạnh cháu có những lỗi giống hệt nhau
+ bà mẹ thắc mắc: + bạn cháu trả lời:
+ Em không biết + Còn cháu thì viết:
+ Em cũng không biết - Câu dùng để kể sự việc
- Cuối c©u cã dÊu chÊm hc dÊu hai chấm
Câu cảm + Thế thì đáng buồn cời quá
+ Không đâu - Câu bộc lộ cảm xúc
- Trong câu có các từ quá, đâu - Cuối câu có dấu chấm than
Câu khiến + Em hãy cho biết đại từ là gì?
- Câu nêu yêu cầu , đề nghị - Trong câu có từ hãy
Bài 2
- Gọi HS nêu yêu cầu ? Có những kiểu câu kể nào? CN, VN trong
câu kiểu đó trả lời câu hỏi nào? - treo bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ,
- HS nêu - HS lần lợt trả lời
- HS đọc
- Gọi HS lên làm - GV nhận xét KL:
- HS làm bài - vài hS lên bảng chữa
Câu kể Ai làm gì? + Cách đây không lâu lãnh đạo hội ®ång TP nãt - tinh - ghªm ë níc Anh ®· quyÕt
TN CN định phạt tiền các công chức nói hoặc viwta tiếng anh không chuẩn.
VN + Ông chủ tịch HĐTP tuyên bố sẽ không kí bất cứ biên bản nào có lỗi ngữ pháp và
CN VN chính tả.
Câu kể Ai thế nào? + Theo quyết định này, mỗi lần mắc lỗi công chức sẽ bị phạt 1 bảng.
TN CN VN + Số công chức trong thành phố khá đông
CN VN Câu kể Ai là gì?
+ Đây là một biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh CN VN

3. Củng cố dặn dò : 4


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Híng dÉn lµm bµi tËp Bµi tËp 1

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×