Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Giíi thiƯu bµi: 2. Híng dÉn häc sinh Lun tËp: Bµi 2:

Giíi thiƯu bµi: 2. Híng dÉn häc sinh Lun tËp: Bµi 2:

Tải bản đầy đủ - 121trang

Củng cố, dặn dò :
TiÕt 2: ChÝnh t¶ Nghe – ViÕt Ngêi mĐ cđa 51 ®øa con
I – Mơc ®Ých yêu cầu:
- Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Ngời mẹ của 51 đứa con.
- Làm đúng bài tập ôn mô hình cấu tạo vần. Hiểu thế nào là những tiếng bắt vần với nhau.
II - Đồ dùng dạy học:
- Bút dạ, bảng nhóm.
III Hoạt động dạy học:
Nội dung Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
I KTBC: –
ii Bµi míi: –

1. Giíi thiƯu bµi: 2. Híng dÉn häc sinh


nghe-viÕt.
ViÕt b¶ng tay c¸c tõ: gi¸ vẽ; giản dị, ...
- Giáo viên nhận xét, cho điểm. - Giới thiệu bài, ghi bảng.
- Giáo viên đọc bài lần 1. Giải thích một số từ khó:
bơn chải vất vả lo toan 1 học sinh đọc lại đoạn viết.
? Nêu nội dung chính đoạn các em cần viết.
Ca ngợi đức hi sinh của ngời mẹ Việt Nam, tiêu biểu là mẹ Nguyễn Thị Phú
đã hi sinh cả hạnh phúc riêng t của mình cho những đứa trẻ mồ côi.
? Các em thấy trong đoạn này, những từ ngữ nào chúng ta viết hay bị sai?
- Giáo viên hớng dẫn học sinh viết từ khó.
Viết bảng con. ? Khi viết những từ ngữ nào chúng ta
phải viết hoa? - Giáo viên chỉnh đốn t thế, tác phong
và đọc lần 2 cho học sinh - 2 học sinh lên bảng, lớp
viết bảng tay.
- Nhắc lại đầu bài. - Nghe gv đọc lần 1.
- Chú ý đánh dấu thanh. - 1 học sinh đọc đoạn viết
và nêu nội dung. - Học sinh trả lời.
- Häc sinh nªu mét sè tõ ng÷ hay viết sai.
Lý Sơn; Quảng Ngãi; thức khuya; b-
ơn chải; cu mang; Lý Hải. - Líp viÕt b¶ng con.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- Häc sinh viết bài vào vở. Nội dung
Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh

3. Luyện tập: Bài 2:


a Chép vần của từng tiếng trong câu thơ lục bát dới
đây vào mô hình cấu tạo vần
viết bài vào vở. - Giáo viên đọc lần 3, lớp dùng chì theo
dõi và soát lỗi bài mình. 2 học sinh ngåi c¹nh nhau đổi vở
dùng chì soát lỗi cho nhau. - Giáo viên chấm vở bài tập và nhận xét
nhanh trớc lớp. ? Bạn nào không có lỗi, 1 lỗi ... ?
Học sinh đọc yêu cầu và thông tin bài tập 2.
- Giáo viên đa bảng nhóm có vẽ mô hình vần và hớng dẫn mẫu nh sách giáo
khoa. Lớp làm vở bài tập, đại diện 1 học
- Dùng chì soát lỗi. - Dùng chì soát lỗi.
- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở soát lỗi cho nhau.
- Học sinh báo cáo kết quả. - 1 học sinh đọc bài.
- Quan s¸t gv hớng dẫn mẫu.
- Cả lớp làm vở bài tập, 1 học sinh đại diện làm bảng
nhóm. - §èi chiÕu víi bài của
b Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên.
III Củng cố dặn


bảng nhóm lên bảng, lớp đối chiếu với bài làm của mình để nhận xét.
- Giáo viên nhận xét, đa kết quả đúng và yêu cầu học sinh chữa bài vào vở bài
tập. Đọc và nêu yêu cầu.
? Em có nhận xét gì về phần vần của hai tiếng xôi; đôi?
? Thế nào là những tiếng bắt vần với nhau?
- Trong thơ lơc b¸t, tiÕng thứ 6 của dòng 6 bắt vần với tiếng thứ 6 của dòng
8. - Giáo viên nhËn xÐt giê häc vµ híng
dÉn häc sinh häc ë nhà. mình nhận xét bài làm của
- Đối chiếu, chữa bài vào vở.
- 1 học sinh đọc bài. - Có phần vần giống nhau.
- Học sinh trả lời. - Nghe.
Tiết 3: LuyÖn từ và câu: Bài 33: Ôn tập về từ và cấu tạo từ

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giíi thiƯu bµi: 2. Híng dÉn häc sinh Lun tËp: Bµi 2:

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×