Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
KÕt thóc tiÕt häc

KÕt thóc tiÕt häc

Tải bản đầy đủ - 29trang

Ca hát: Chú voi con ở bản Đôn
Nghe: Em là chim câu trắng
TC: Nghe nốt đô thỏ nhảy
vào chuồng
-KN:Trẻ hát đúng nhịp của bài, thuộc
lời. Hứng thú nghe cô hát và hởng ứng
theo cô.
- TĐ: Phát triển tai nghe âm nhạc cho
trẻ qua TC. hình về voi
a. Hát Chú voi con ở bản Đôn -Cô cho trẻ xem băng video về con voi
Trò chuyện khai thác tình cảm của trẻ với con voi -Cô giới thiệu tên baì hát :
Chú voi con ở bản Đôn -Cô hát lần 1 : Hỏi trẻ tên bài ? tác giả? đã đợc nghe ở
đâu ? -Cô hát lând 2 + đàn + giảng nội dung
-Cô hát lần 3 + trẻ hát cùng cô Cho trẻ hát tập thể 2 lần, từng tổ, nhóm hát.
Cô hỏi trẻ co những cách vận động nào với bài hát này ? Cho trẻ hát + vận động tập thể 1 lần
b. Nghe hát -Hôm nay cô sẽ hát tặng các con bài
: Em là chim câu trắng
-Cô hát lần 1 + đàn : hỏi trẻ tên bài hát ? -Cho trẻ nghe bang nhạc giai điệu của bài hát
-Cô giảng nội dung bài. -Cho trẻ nghe băng hát 1 lần.
c.Trò chơi
Cô giới thiệu tên TC : hỏi trẻ cách chơi. Cô phổ biến cách chơi, luạt chơi. Tổ chức cho trẻ chơi.

4. Kết thúc tiết học


Co NX chung giờ học .
Thứ sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2009
Nội dung hoạt động
yêu cầu Chuẩn bị
Cách tiến hành Nhật kí
Chủ ®iĨm §éng vËt – Líp MGL C2 – TriƯu HËu Kiều Anh
. 22
Làm quen chữ cái:
Tập tô b, d, đ
- KN : Trẻ nhận biết và phát âm đúng âm
của các chữ cái b, d,đ.Nhận biết chữ
viết thờng - KT: Biết cách cầm
bút và tô theo nÐt chÊm mê b, d, đ
- TĐ: Rèn nếp ngồi học cho trẻ.
Vở tập tô Bàn , ghế.
Vở, bút Bảng,phấn,
Bài phô tô của cô
HĐ1: Hát Ta đi vào rừng xanh HĐ2
- Cô cho trẻ tìm chữ b-d-đ trong các từ chỉ : Con lạc đà; con bò;
con dê; con đà điểu - Trẻ tìm và phát âm
- Trẻ tô mầu chữ rỗng. - Cô giới thiệu cách tô chữ : b
- Trẻ tô - VĐ giữ giờ: Con cào cào
- Cô giới thiệu và trẻ tô tơng tự
với 2 chữ : d-đ.
HĐ 3 : Nhận xét
Chủ đề NHáNH:
Côn trùng và chim
Tuần 4 : Từ ngày 12109 đến ngày 161 2009
Tên hoạt động ngày Thứ 1
ngày Thứ 2 ngày Thứ 3
ngày Thứ 4 ngày Thứ 5
Lu ý
Thể dục sáng
- Tập theo nhạc các bài: Đu quay, Tập đếm, Nhạc nớc ngoài -
Trò chuyện với trẻ về các con vật sống ởtrong rừng. Xem băng hình, tranh ảnh động vật sống ởửtong rừng
Chủ điểm Động vật Lớp MGL C2 Triệu Hậu Kiều Anh
. 23
sáng
Hoạt động vui chơi
Góc VH: Su tầm và làm các loại sách về các loại côn trùng, phân nhóm có ích và có hại.
Góc Tạo Hình: Vẽ, tô màu tranh các con côn trùng
Góc Toán- khám phấ khoa học :Tạo nhóm đồ vật, đồ chơi, phân chia, có số lợng là 8
Góc Âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát theo chủ điểm động vật chị ong nâu và em bé, chim gì....
Góc Xây Dựng: Chơi xây dựng trại chăn nuôi
Góc phân vai: Bác sĩ thú y , bán hàng, bé tập làm nội trợ
Hớng dẫn Góc :
khámphá khoa học
Hoạt động Lao động và nề
nếp
Rèn nếp cất đồ dùng học tập Rèn nếp lau mặt.
Hoạt động học có chủ
đích
Nặn các con vật trẻ thích
Thảo luận một số loài côn trùng có
ích Số 8
tiết 3 Chuyền bóng bên
phải bên trái Ca hát: Chị ong nâu và em
bé Nghe: Con chim vành
khuyên TC: Nghe nốt đô thỏ nhảy
vào chuồng
Hoạt động ngoài trời
Nhặt cánh hoa rơi để xếp mét sè c¸c con
vật đơn giản. TCVĐ:Chó sói xấu
tính - Chơi với đồ chơi
ngoài trời - Gấp giấy con
chim - Chơi trò chơi:
ô tô và chim sẻ Chơi tự chọn
Vẽ phấn các con vật biết bay
- Chơi vận động: Chim sẻ
- Chơi tự chọn Hát : Chim gì
TCVĐ:Mèo đuổi
chuột - Chơi với đồ chơi
ngoài trời Trò chuyện đống chủ đề
Chơi tự chọn
Hoạt động chiều
Vận động nhẹ + Ăn quà chiều
- Hớng dẫn trò chơi: Thả ®Øa ba ba”
- Ho¹t ®éng tù chä - VËn ®éng nhĐ
+ ¡n quµ chiỊu - lµm sách tranh
TGĐV - Hoạt ®éng tù
chän - VËn ®éng nhẹ +
Ăn quà chiều Hoạt động tự chọn
Ca hát: Đố bé con gì
- Vận động nhẹ + Ăn quà chiều
Làm sách chữ b, d, đ - VËn ®éng nhĐ + Ăn quà
chiều - Tổ chức liên hoan văn nghệ
- Nhận xét bé ngoan cuối tuần
-
Hoạt động tự chọn
tổ chức thực hiện
Thứ hai, ngày 12tháng 1 năm 2009
ND HĐ yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành
Nhật kí
Hoạt động học - KT:Trẻ biết ®Ỉc ®iĨm - MÉu mét số con HĐ1:
Chủ điểm §éng vËt – Líp MGL C2 – TriƯu HËu – Kiều Anh
. 24
thích ĐVTR
+ Các con đã đợc đến thăm vờn thú rồi, bạn nào có thể kể cho cô biết về các con thú mà các con
biết nào? Xem mẫu:
- Cho trẻ xem mẫu nặn các con vật của cô. - Các con có nhận xét gì về các con vật này ?
hình dạng , mầu sắc, thức ăn, dáng đi của chúng
Trẻ thực hiện: - Cô cho trẻ nặn
- Cô bao quát, gợi ý và hớng dẫn cụ thể với những trẻ yếu, còn lúng túng.
- Khuyến khích trẻ sáng tạo. HĐ3:
Nhận xét: - Cho trẻ thả các con thú về rừng sa bàn của
cô - Trẻ tự nhận xét
tổ chức thực hiện
THứ ba ngày 13tháng 1 năm 2009
Nội dung Yêu cầu
Chuẩn bị Tổ chức hoạt động
Luu ý
Chủ điểm §éng vËt – Líp MGL C2 – TriƯu HËu – Kiều Anh
. 25
Hoạt động có chủ đích
Số 8 T3 Phân chia
nhóm 8 đối t- ợng làm 2
phần.
- KT: Trẻ biết cách chia nhóm vào 2 hình
- KN:Thêm bớt chia nhóm đồ vật có 8 đối
tợng làm 2 phần theo các cách khác nhau,
củng cố kỹ năng thêm bớt trong phạm vi 8.
- TĐ: Trẻ yêu quý những con vật có ích
Mỗi trẻ 8 bớm, 2 hình khác nhau.
Thẻ số từ 1 đến 8 Một số nhóm con
vật bằng 8 , bút.
Mỗi trẻ 1 bức tranh vẽ các con vật có
số lợng là 8. Hát : Con bớm xinh
HĐ1 : luyện tập , nhận biết
- Tìm các con vật trong lớp, đếm số lợng trong phạm vi 8
- Trẻ đặt số và kiểm tra các số đặt sai - Làm động tác chim vỗ cánh theo yêu cầu
của cô. HĐ 2: Chia nhóm 8 thành 2 phần
- Cô cho trẻ chia theo ý thích - Cô chia mẫu 3 - 4 cách : 1-7; 2-6; 3-5; 4-4
- Trẻ chia theo yêu cầu của cô - Đặt số tơng ứng
HĐ3: Luyện tập
Trẻ lấy tranh vẽ của trẻ đếm và khoanh tròn chia làm 2 phần
tổ chức thực hiện
Thứ t, ngày 14 tháng 1năm 2009
ND HĐ yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành
Nhật kí
Hoạt động học có chủ đích:
Tìm hiểu về các
- KT:Trẻ nhận biết và phân biệt đợc một số
loại côn trïng quen Tranh ¶nh về các
con côn trùng có ích và có hại
HĐ1: Côbật nhạc và cho trẻ hát bài: Chị ong
nâu và em bé HĐ2: Cô và trẻ cùng nhau trò chuyện về con
Chủ điểm Động vật – Líp MGL C2 – TriƯu HËu – KiỊu Anh
. 26
ợc
lợi ích hoặc tác hại của chúng ®èi víi cc
sèng. - KN:Ph©n nhãm chúng
theo: đặc điểm, cấu tạo, vận động
Phát triển ở trẻ khả năng quan sát, so
sánh -TĐ: Trẻ biết về những
con vật hữu ích. Bảng tự xoá
điểm khác nhau nhng chúng vẫn có những điểm
giống nhau đó là điểm gì? HĐ3: Ôn luyện
- Chơi trò chơi: Chia trẻ làm hai đội thi gắn tranh các con côn trùng có ích và có hại.
tổ chức thực hiện
Thứ năm, ngày 15 tháng 1 năm 2009
Nội dung hoạt động
yêu cầu Chuẩn bị
Cách tiến hành Nhật kí
Chủ điểm §éng vËt – Líp MGL C2 – TriƯu HËu – Kiều Anh
. 27
có chủ đích Chuyền bóng
bên phải bên trái
Bóng: 4 quả
Các con đã nhìn thấy những chú khỉ làm xiếc cha? - Hôm nay cô sẽ cùng các con bắt chớc những chú khỉ
chuyển những quả bóng mà không làm rơi bóng nhé. HĐ2 :
Khởi động: - Những chú khỉ cùng nối đuôi nhau đi , chạy vòng
tròn kết hợp các kiểu chân nào. Trọng động:
BTPTC: - Tay: Đa ra trớc lên cao
- Chân: Đa ra trớc khuỵu gối - lờn: Nghiêng ngời sang hai bên
- Bật: Bớc đệm trên một chân. VĐCB:
Làm những chú khỉ chuyền bóng bên phải bên trái. - Cô tập mẫu 3lcùng nhóm trẻ
- Lần 2 kết hợp giải thích - Trẻ tập theo nhóm : Mỗi nhóm 2 lần.
Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng
Kết thúc: Nhận xét
tổ chức thực hiện
Thứ sáu, ngày 16 tháng 1 năm 2009
Nội dung yêu cầu
Chuẩn bị Cách tiến hành
Nhật kí
Chủ điểm Động vật Lớp MGL C2 Triệu Hậu Kiều Anh
. 28
Hoạt động học có chủ đích
Ca hát: Chị ong
nâu và em bé Nghe: Con
chim vành
khuyên TC: Nghe nốt
đô thỏ nhảy vào
chuồng
- KT: Hiểu biết về một số con c«n
trïng, hiểu nội dung bài hát.
- KN: Trẻ hát thuộc lời, đúng
nhạc.Thể hiện đợc tình cảm của bài.
- T§: Høng thó trong giê học.
- Đàn , nhạc cụ.
- Đĩa nhạc .
HĐ1: Trò chuyện về một số loại côn trùng: có con côn trùng
có hại, có con côn trùng có lợi. HĐ2:
- Cô giới thiệu bài hát Bài hát này nói về một con côn trùng nhng rất có ích,
chăm chỉ làm mật cho đời. Giới thiệu tác giả
- Cô hát lần 1 - Cô vừa hát bài hát gì?
- Bài hát này do ai sáng tác? - Cô hát lần 2
Dạy hát: - Trẻ hát cùng cô 3-4 l
- Tổ, nhóm bạn trai, bạn gái - Hát nối giữa các tổ chia tổ
Nghe hát:
Con chim vành khuyên
- Cô giới thiệu bài hát: - Cô hát lần 1. Giảng nội dung
- Cô hát lần 2: trẻ làm động tác cùng cô TC: Cô giới thiệu trò chơi nói luật chơi.
Trẻ chơi 3- 4 lần Kết thúc: Nhận xét
Chủ điểm Động vật Lớp MGL C2 – TriƯu HËu – KiỊu Anh
. 29

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KÕt thóc tiÕt häc

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×