Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Nháûn xẹt kãút qu HÂ1 : Nháûn xẹt chung vãư kãút qu bi Chỉỵa bi HÂ1: Hỉåỵng dáùn HS chỉỵa läùi chung Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc, biãøu dỉång

Nháûn xẹt kãút qu HÂ1 : Nháûn xẹt chung vãư kãút qu bi Chỉỵa bi HÂ1: Hỉåỵng dáùn HS chỉỵa läùi chung Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc, biãøu dỉång

Tải bản đầy đủ - 21trang

Tr bi vàn t âäư váût

I. MỦC TIÃU :


1. HS biãút rụt kinh nghiãûm vãư cạch viãút bi vàn mä t âäư váût theo âãư bi â cho: bäú củc trỗnh tổỷ mióu taớ, quan saùt vaỡ choỹn loỹc chi tióỳt, caùch dióựn õaỷt,
trỗnh baỡy. 2. Nhỏỷn thổùc õổồỹc ổu, khuyóỳt õióứm cuớa baỷn vaỡ cuớa mỗnh khi õổồỹc thỏửy
cọ chè r, biãút tham gia sỉía läùi chung; biãút tỉû sỉía läùi, biãút viãút lải mäüt âoản cho hay hån.

II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC


- Bng phủ ghi 5 âãư bi ca tiãút Kiãøm tra viãút tưn 25; mäüt säú lọựi õióứn
hỗnh HS mừc phaới. III. CAẽC HOAT ĩNG DAY - HC
Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh

A. Kiãøm tra bi c - Kiãøm tra 3 HS


- GV nháûn xẹt, cho âiãøm. - 3HS láưn lỉåüt âc mn këch.
Giỉỵ nghiãm phẹp nỉåïc â âỉåüc viãút lải.

B. Baìi måïi 1. Giåïi thiãûu baìi


- HS làõng nghe.

2. Nháûn xẹt kãút qu HÂ1 : Nháûn xẹt chung vãư kãút qu bi


viãút ca c låïp -GV âỉa bng phủ lãn.
- GV nãu nhỉỵng ỉu âiãøm chênh trong bi lm ca HS.
+ Vóử nọỹi dung + Vóử hỗnh thổùc trỗnh baỡy.
- GV nãu nhỉỵng thiãúu sọt, hản chãú ca HS.
+ Vãư nọỹi dung + Vóử hỗnh thổùc trỗnh baỡy.
H2: GV thọng bạo âiãøm säú củ thãø cho HS
- 1HS âc lải 5 âãư bi

3. Chỉỵa bi HÂ1: Hỉåỵng dáùn HS chỉỵa läùi chung


- GV tr bi cho HS - Cho HS chỉỵa läùi
- GV nháûn xẹt v chỉỵa lải cho âụng nhỉỵng chäù HS chỉỵa váùn cn sai.
HÂ2: Hỉåïng dáùn HS chỉỵa läùi trong baìi
- GV kiãøm tra HS laìm viãûc HÂ 3: Hỉåïng dáùn HS hc táûp nhỉỵng
âoản bi vàn hay. - GV âc nhỉỵng âoản, bi vàn hay ca
HS. - HS nháûn baìi, xem laỷi caùc lọựi
mỗnh â màõc phi. - Mäüt säú HS lãn bng chỉỵa läùi. HS
cn lải chỉỵ läùi trãn nhạp. - Låïp nháûn xeùt.
- HS õoỹc baỡi laỡm cuớa mỗnh, õoỹc lồỡi nhỏỷn xẹt ca tháưy cä v sỉỵa
läùi. - Tỉìng càûp âäøi våí cho nhau âãø
sỉía läùi.
- HS làõng nghe, trao âäøi tho lûn tỗm ra caùi hay caùi õaùng hoỹc tỏỷp cuớa
õoaỷn vn, bi vàn vãư näüi dung, vãư cạch dng tỉì âàût cáu...
HÂ4: HS choün viãút laûi mäüt âoaûn vàn cho hay hån.
- GV cháúm mäüt säú âoản vàn ca HS - Mäùi HS âoüc lải bi ca mỗnh,
choỹn õoaỷn vn chổa õaỷt vióỳt laỷi cho hay hồn.
- HS näúi tiãúp nhau âc âoản vàn

4. Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc, biãøu dỉång


nhỉỵng HS lm bi täút, nhỉỵng HS chỉỵa bi täút trãn låïp.
- u cáưu nhỉỵng HS viãút bi chỉa âảt vãư nh viãút lải vo våí.
- Dàûn HS vãư nh âc trỉåïc näüi dung ca tiãút Táûp lm vàn tưn 27.
- HS làõng nghe
To¸n
: VẬN TỐC I. MỤC TIÊU:
- Giúp học sinh có biểu tượng về vận tốc, đơn vò vận tốc. - Biết tính vận tốc của môt chuyển động đều.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm vận tốc. -
Nêu bài toán SGK 1 học sinh đọc đề.
- Học sinh tìm cách giải.
- Học sinh nêu cách giải.
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được : 170 : 4 = 42,5 km
ĐS : 42,5 km -
Giáo viên nêu : tô đi đïc 42,5 km trong một giờ, ta nói vận
tốc trung bình hay nói vắn tắt vận tốc của ôtô là 42,5 km giờ.
Viết tắt là 42,5 km giờ.
- Giáo viên ghi bảng :
Vận tốc của ôtô la :ø 170 : 4 = 42,5 kmgiờ
ĐS : 42,5 kmgiờ -
Vậy muốn tính vận tốc ta làm như thế nào? Lấy quãng đường đi được chia cho thời gian.
- Đơn vò của vận tốc đïc ghi như thế nào ? … đơn vò quãng đøng đơn vò thời gian.
- Giáo viên nêu : Gọi quãng đường là s
Thời gian là t Vận tốc là v
Ta có v = s : t
- Học sinh nhắc lại quy tắc và công thức. -
Giáo viên cho học sinh ước lượng vận tốc. Thông thường :
Người đi bộ : 5 kmgiờ Xe đạp : 15 kmgiờ
Xe máy : 35 kmgiờ tô : 50 kmgiờ
- Giáo viên nêu :
- Vận tốc là để chỉ ốtc độ nhanh hay chậm
của một chuyển động. Giáo viên nêu VD 2:
- Học sinh tìm lời giải và giải.
- Học sinh giải.
Vận tốc chạy của ngøi đó : 60 : 10 = 6 mgiây
ĐS : 6 mgiây Luyện tập.
Bài 1 : Học sinh đọc bài
- Giáo viên hướng dẫn giải.
Chữa bài. Vận tốc của xe máy :
103 : 3 = 35 kmgiờ ĐS : 35 kmgiờ
Bài 2 : Học sinh tự làm
- Chấm và chữa bài.
Vận tốc máy bay : 1800 : 2,5 = 720 kmgiờ
ĐS : 720 kmgiờ Bài 3:
- Giáo viên gợi ý.
- Hướng dẫn đổi đơn vò.
- Muốn tìm vận tốc, ta cần biết gì?
- Nêu cách tính vận tốc?
- Học sinh làm bài. Chữa bài.
Vận tốc chạy của người đó : 400 : 80 = 5 mgiây
ĐS : 5 mgiây 3. Củng cố – dặn dò.
- Muốn tính vận tốc ta làm như thế nào ? -
Chẩn bò bài sau. Nhận xét tiết học.
KÃØ CHUÛN
Kãø chuûn â nghe, â âc

I. MUÛC TIÃU :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nháûn xẹt kãút qu HÂ1 : Nháûn xẹt chung vãư kãút qu bi Chỉỵa bi HÂ1: Hỉåỵng dáùn HS chỉỵa läùi chung Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc, biãøu dỉång

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×