Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
MỦC TIÃU : ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn

MỦC TIÃU : ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn

Tải bản đầy đủ - 21trang

Giáo viên hướng dẫn gợi ý. -
Lựa chọn b : 35 phút. Bài 4 :
Học sinh đọc bảng giờ tàu. -
Làm thế nào để tìm được thời gian đi trên đường. Học sinh nêu.
- Học sinh làm vào vở.
- chữa bài. 3. Củng cố – dặn dò:
Chuản bò bài : Vận tốc
LUÛN TỈÌ V CÁU
Luûn táûp thay thãú tỉì ngỉỵ âãø liãn kãút cáu

I. MỦC TIÃU :


1. Cng cäú hiãøu biãút vãư biãûn phạp thay thãú tỉì ngỉỵ âãø liãn kãút cáu 2. Biãút sỉí dủng biãûn phạp thay thãú tỉì ngỉỵ âãø liãn kãút cáu.

II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC


- Bng phủ viãút âoản vàn. - 2 tåì giáúy khäø to âãø viãút 2 âoản vàn

III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn


Hoảt âäüng ca hc sinh Kiãøm tra bi c 4
- Kiãøm tra 2 HS : Cho HS laìm BT1 vaì BT2 tiãút Luûn tỉì v cáu : Måí räüng väún
tỉì : Truưn thäúng. - GV nháûn xẹt + cho âiãøm
- HS1 laìm BT1. - HS 2 laìm BT2.
Baìi måïi 1. Giåïi thiãûu baìi
- HS làõng nghe.

2. Luyãûn táûp HÂ1 : Hỉåïng dáùn HS lm bi táûp 1


- Cho HS âoüc yãu cáưu ca BT + âoüc âoaûn vàn GV âỉa bng phủ â viãút
âoản vàn lãn. - GV giao viãûc
+Cạc em âc lải âoản vàn. + Chè r ngỉåìi viãút â dng nhỉỵng tỉì
ngỉỵ no âãø chè nhán váût Phuì Âäøng Thiãn Vỉång.
+ Chè r tạc dủng ca viãûc dng nhiãưu tỉì ngỉỵ âãø thay thãú.
- Cho HS lm bi GV âạnh thỉï tỉû cạc säú cáu trãn âoản vàn åí bng phủ
- GV nháûn xẹt, chäút lải kãút qu âụng. HÂ2: Hỉåïng dáùn lm bi táûp 2
- 1HS âc thnh tiãúng. C låïp âc tháưm theo.
- HS duỡng buùt chỗ õaùnh sọỳ thổù tổỷ caùc cỏu trong âoản vàn.
- 1HS lãn bng lm bi. - Låïp nháûn xẹt
- HS lm bi
HÂ3: Hỉåïng dáùn HS lm BT3
- GV nhàõc lải u cáưu - Cho HS lm bi + trỗnh baỡy kóỳt quaớ
-1 HS õoỹc yóu cỏửu, lồùp õoỹc tháưm theo.
- HS lm bi cạ nhán - Mäüt säú HS âc âoản vàn vỉìa
- GV nháûn xeït + khen nhỉỵng HS viãút âoản vàn hay.

3. Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc


- Dàûn nhỉỵng HS viãút âoaûn vàn chỉa âảt vãư nh viãút lải vo våí.
- C låïp âc trỉåïc näüi dung tiãút Luûn tỉì v cáu åí tưn 27
- HS làõng nghe
Khoa học
SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS được biết:
- Nói về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành của hạt và quả. - Phân biệt hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió.
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình minh họa trong SGK trang 106; 107
- Tranh ảnh sưu tầm về hoa hoặc hoa thật, tranh ảnh những hoa thụ phấn nhờ côn trùng, nhờ gió.
- Sơ đồ về sự thụ phấn của hoa lưỡng tính giống như hình 2106 - SGK và các thẻ có ghi sẵn chú thích đủ cho từng nhóm.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: Giáo viên
Học sinh A. Kiểm tra bài cũ:
+ Cơ quan sinh dục đực của hoa gọi là gì? + Cơ quan sinh dục cái của hoa gọi là gì?
+ Kể tên một số loại hoa có cả nhụy và nhò + Kể tên một số loại hoa chỉ có nhò hoặc nhụy
- Nhận xét và cho điểm HS. B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: SỰ SINH SẢN CỦA THỰC
VẬT CÓ HOA 2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp, đọc thông tin trang 106 SGK và chỉ hình 1 để nói với nhau về :
sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành hạt và quả.
- Yêu cầu HS trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV yêu cầu HS làm các bài tập trang 106 SGK.
- GV phát cho các nhóm đồ sự thụ phấn của hoa lưỡng tính hình 3106 – sgk và các thẻ từ có
ghi sẵn chú thích. - Yêu cầu HS trình bày.
- GV nhận xét khen ngợi những nhóm nào làm nhanh và đúng.
+ HS lên bảng trả lời.
- HS thực hiện.
- Các nhóm HS nối tiếp nhau trình bày, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- HS làm việc cá nhân.
- Các nhóm HS nhận thẻ thi đua gằn các chú thích vào hình cho phù hợp, nhóm nào làm
xong thì gắn bài lên bảng. - Từng nhóm giới thiệu sơ đồ có gắn chú thích
của nhóm mình.
- Lớp chia thành 4 nhóm và thực hiện.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hiện những
nhiệm vụ sau: + Kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và
một số hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết. + Em có nhận xét gì về màu sắc hoạc hương
thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phân nhờ gió.
- GV yêu cầu các nhóm trình bày lần lượt từng nhiệm vụ.
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng
Hoa thu phấn nhờ gió
Đặc điểm
Tên cây - Yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV kết luận: + Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thừơng có màu
sắc sặc sỡ hoặc hương thơm, mật ngọt, . .. hấp dẫn côn trùng.
+ Hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp,cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không
có. - Yêu cầu HS đọc phần thông tin trong SGK.
- HS trình bày, các nhóm khác theo dõi, nhận xét bổ sung.
- HS theo dõi ghi nhớ và nhắc lại.
- 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm.
Hoạt động nối tiếp: Chuẩn bò bài: Cây con mọc lên từ hạt
Địa lí CHÂU PHI tiếp theo
I-Mục tiêu Sau bài học HS, có thể: - Nêu được dân số của Châu Phi theo số liệu năm 2004
- Nêu được đa số dân cư của Châu Phi là người da đen - Nêu được một số dặc điểm của kinh tế Châu Phi
- Nêu được một số nét tiêu biểu về Ai Cập - Xác định được vị trí của Ai Cập trên bản đồ
II-ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bản đồ các nước trên thế giới
- Bản đồ kinh tế Châu Phi - GV sưu tầm tranh ảnh, thơng tin về văn hóa- xã hội Ai Cập
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
Hoạt đông dạy Hoạt động học
1Bài cũ: -Chỉ trên bản đồ vị trí , giớI hạn của châu Phi.
-Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Phi. -Khí hậu châu Phi có đặc điểm gì?
- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời câu hỏi
2 Bài mớI a
GiớI thiệu -
HS làm việc các nhân.
-Dân số: 884 triệu người -Đứng thứ 3
-Da đen, -Mức sống thấp.
-Tập trung ở vùng ven biểnvà các thung lũng; còn hoang mạc hầu như khơng có
ngườI.
Hoạt động 2: KINH TẾ CHÂU PHI - GV yêu cầu HS .
Ghi vào ô  chữ Đ đúng trước ý kiến đúng, chữ S sai trước ý kiến sai:
 a Châu Phi là châu lục có nền kinh tế phát triển  b Hầu hết các nước Châu Phi chỉ tập trung vào
khai thác khống sản và trồng cây cơng nghiệpnhiệt đới
 c Đời sống người dân châuphi còn gặp nhiều khó khăn.
-
GV u cầu HS: Hãy giải thích vì sao ý a là sai, lấy ví dụ làm rõ các ý b, c.
- Nêu và chỉ trên bản đồ các nước ở Châu Phi có nền kinh tế phát triển hơn cả.
Hỏi thêm: Em có biết vì sao các nước Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển khơng?
kết luận: Hầu hết các nước ở Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vơ cùng khó
khăn, thiếu thốn. HS làm việc theo nhóm:
Đáp án. a
Sai b
Đúng c
Đúng
- 1 HS nêu ý kiến, các HS khác nhận xét -
- Ai Cập, Cộng hòa Nam Phi, An-giê-ri
- HS trả lời theo kinh nghiệm của bản thân.
Hoạt động 3: AI CẬP
-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để hồn thành bảng thống kê về đặc điểm của các yếu tố tự nhiên và
kinh tế - xã hội Ai Cập. GV cung cấp bảng số liệu cho HS
-Quan sát bản đồ và cho biết vị trí của đất nước Ai Cập.Ai Cập có dòng sơng nào chảy qua?
-Dựa vào hình 5và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổI tiếng về cơng trình kiến trúc cổ nào?
- GV tổ chức cho HS chia sẻ các thơng tin, tranh ảnh mình sưu tầm được về đất nước Ai Cập.
3CỦNG CỐ DẶN DÒ -GV tổng kết tiết học.
- Dặn dò HS về nhà sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về rừng rậm A-ma-dơn
-HS làm việc theo nhóm 8 nhóm -C ầu nốI giữa châu Phi và châu Á,có kênh
đào Xuy-ê nổI tiếng .
-sơng Nin. -Kim tự tháp, tượng nhân sư
- Một số HS trình bày các kết quả sưu tầm của mình trước lớp.
Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2009
Tr bi vàn t âäư váût

I. MỦC TIÃU :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỦC TIÃU : ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×