Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Mục tiêu, yêu cầu Đồ dụng dạy học MUC TIU : CAẽC HOAT ĩNG DAY - HOĩC Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión

Mục tiêu, yêu cầu Đồ dụng dạy học MUC TIU : CAẽC HOAT ĩNG DAY - HOĩC Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión

Tải bản đầy đủ - 21trang

cả nhụy và nhò. Hoa nào chỉ có nhò hoặc nhụy và hoàn thành bảng sau vào vở.
Hoa có cả nhụy và nhò
Hoa chỉ có nhò hoặc nhụy
- GV yêu cầu các nhóm trình bày lần lượt từng nhiệm vụ.
- GV kết luận: Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là
nhò, Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Đa số cây có hoa,
trên cùng một hoa có cả nhò và nh. - Yêu cầu HS đọc phần thông tin trong SGK.
- HS trình bày: + Đại diện một số nhóm cầm bông hoa sưu
tần được, giới tiệu với các bạn trong lớp từng bộ phận của bông hoa đó cuống, đài, cánh,
nh ; đặc biệt chú ý đến nhò và nhụy. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- HS theo dõi ghi nhớ và nhắc lại.
- 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm.
Hoạt động nối tiếp: Chuẩn bò bài: Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ 4 ngày 11 tháng 3 năm 2009 Tp c:
Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

I. Mục tiêu, yêu cầu


1. Đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài. 2. Hiểu đợc ý nghĩa của bài văn: Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm ở làng Đồng Vân, tác giả thể
hiện tình cảm yêu mến và niềm tự hào đối với một nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt văn hoá của dân tộc.

II. Đồ dụng dạy học


- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

A. Kiểm tra bµi cò - KiĨm tra 2 HS: Cho HS đọc bài Nghĩa thầy trò và


trả lời câu hỏi. H: Các môn sinh của cụ già Chu đến nhà thầy để
làm gì? Sự tôn kình thầy thể hiện qua những chi tiết nào?
H: Câu chuyện nói nên điều gì? - HS1 đọc đoạn 1 + trả lời câu hỏi.
- Đến để mừng thọ thầy. - Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trớc
nhà thầy. Họ biếu thầy những món sách quý... - HS2 đọc đoạn 2 +3 và trả lời câu hỏi.
- Ca ngợi truyền thống tôn s trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi ngời cần giữ gìn
và phát huy truyền thống tốt đẹp đó.

B. Bài mới 1. Giới thiệu bài:


Mỗi vùng quê trên nớc ta thờng có những lễ hội văn hoá độc đáo. Đó là những sinh hoạt văn hoá
của dân tộc đợc lu giữ từ nhiều đời. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là một trong những lễ hội thể hiện
- HS lắng nghe.
- GV đa tranh minh hoạ và giới thiệu về tranh - GV chia đoạn: 4 đoạn
Đoạn 1: Từ đầu đến ... sông Đáy x
a
Đoạn 2: Tiếp theo đến ...thổi cơm .

Đoạn 3: Tiếp theo đến ...xem .

Đoạn 4: Còn lại
- Cho HS ®äc nèi tiÕp - LuyÖn ®äc tõ ng÷ khã: trÈy, thoăn thoắt, bóng
nhẫy, một giờ rỡi. - Cho HS đọc cả bài
GV đọc diễn cảm cả bài
- 2HS khá giỏi nối tiếp nhau đọc cả bài. - HS quan sát tranh.
- HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK.
- HS đọc đoạn nối tiÕp. - HS lun ®äc tõ.
- HS ®äc tiÕp thep cặp mỗi HS đọc 2 đoạn. - 2 HS đọc lại cả bài.

3. Tìm hiểu bàiĐoạn 1
H: Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Văn bắt nguồn từ đâu?

Đoạn 2
H: Kể lại việc lấy lửa trớc khi nấu cơm.
Đoạn 3
H: Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thì đều phối hợp ăn ý, nhịp nhàng với
nhau.
Đoạn 4
H: Tại sao nói việc giật giải trong cuộc thi là niềm tự hoà khó có gì sánh nổi đối với dân làng?
H: Qua bài văn, tác giả thể hiện tình cảm gì đối với một nét đẹp cổ truyền trong đời sống văn hoá của
dân tộc? - 1HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
- Bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của ngời Việt cở bên bờ sông Đáy xa.
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
Khi tiếng trống hiệu bắt đầu....bắt đầu thổi
cơm. - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thâmf theo
Trong khi một ngời lấy lửa, các thành viên khác đều lo mỗi ngời một việc... vừa nấu, các
đội vừa đan xen uốn lợn... - 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
- HS có thể phát biểu:
Vì khẳng định đội thi tài giỏi, khéo léo.
Vì giải thởng là sự nỗ lực , là sức mạnh
đoàn kết của cả đội. - Thể hiện tình cảm trân trọng và tự hào đối
với nét đẹp trong truyền thống văn hoá của dân tộc.

4. Đọc diễn cảm


- Cho HS đọc diễn cảm. - GV đa bảng phụ ghi đoạn cần luyện lên và hớng
dẫn HS đọc. - Cho HS thi đọc.
- GV nhận xét + khen những HS ®äc hay - 4HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 ®o¹n.
- HS đọc đoạn. - Một số HS thi đọc.
- Lớp nhận xét
5. Củng cố, dặn dò H:
Em hãy nêu ý nghĩa của bài văn.
- GV nhận xét tiết học. Qua việc miêu tả lễ hội thổi cơm thi, tác giả
thể hiện tình cảm yêu mến và niềm tự hào ®èi víi mét nÐt ®Đp cỉ trun trong sinh ho¹t văn
hoá của dân tộc.
Toán
: LUYEN TAP I. MUẽC TIEU:
- On tập, củng cố cách nhân, chia số đo thời gian. - Rèn kó năng nhân, chia số đo thời gian. Vận dụng tính giá trò biểu thức và giải các bài tập thực tiễn.
- Giáo dục tính chính xác, khoa học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới :
Luyện tập. -
Học sinh lần lượt làm các bài tập vào vở. -
Giáo viên lưu ý các trường hợp đổi đơn vò. Bài 1 :
Học sinh nêu cách nhân? -
Học sinh làm bài vào vở. -
Học sinh đổi vở kiểm tra kêt quả. Chữa bài.
- Nhận xét.
Bài 2. -
Học sinh làm bài vào vở. -
Học sinh nêu cách đổi đơn vò. Chữa bài.
- Học sinh sửa bài.
Bài 3 -
Giáo viên yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán. -
Học sinh đọc đề. -
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách làm. -
1 học sinh tóm tắt. -
Giáo viên chốt cách giải. -
Học sinh nêu cách giải bài. -
Học sinh làm bài vào vở. -
Giáo viên nhận xét bài làm. Chấm và chữa bài.
Bài 4 -
Thi đua nhóm 4. Học sinh làm thi đua
Nhận xét, tuyên dương. 3. Củng cố - dặn dò:
- Học bài.
- Chuẩn bò bài : Luyện tập chung.
- Nhận xét tiết học.
TÁÛP LM VÀN
Táûp viãút âoản âäúi thoải

I. MỦC TIÃU :


1. Biãút viãút tiãúp cạc låìi âäúi thoải âãø hon chènh mäüt âoản âäúi thoải trong këch.
2. Biãút phán vai âc lải hồûc diãùn thỉí mn këch.
II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC - Tranh minh hoả pháưn sau truûn Thại sỉ Tráưn Th Âäü
nãúu cọ - Bng nhọm hồûc giáúy khäø to
- Mäüt säú váût duûng âãø HS sàõm vai diãùn këch.

III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn


Hoảt âäüng ca hc sinh Kiãøm tra bi c
- Kiãøm tra 5 HS : GV nháûn xẹt, cho âiãøm. - HS1 âc âoản mn këch.
Xin Thại sỉ tha cho â viãút lải. 4 HS phán vai âc lải hồûc diãùn thỉí
mn këch trãn.
Bi måïi 1. Giåïi thiãûu baìi
- HS làõng nghe.

2. Luyãûn táûp HÂ1 : Cho HS lm bi táûp 1


- Cho HS âc u cáưu âoản trêch. - GV giao viãûc
+ Mäùi em âc tháưm lải âoản trêch v chụ âãún låìi âäúi thoải giỉỵa cạc nhán
váût. HÂ2: Cho HS lm bi táûp 2
- Cho HS tiãúp näúi nhau âoüc BT2 - 1HS âc thnh tiãúng. C låïp âc
tháưm theo.
- C låïp âc tháưm lải âoaûn trêch. - 3HS tiãúp näúi âoüc
+ HS 1 âoüc : u cáưu ca BT2
Tãn mn këch
- GV giao viãûc Gåüi vãư nhán váût, cnh trê thåìi gian.
- Mäùi em âc tháưm lải táút c BT2 - Dæûa theo gåüi yï viãút tiãúp låìi âäúi
thoải âãø hon chènh mn këch. - Cho HS lm viãûc theo nhọm. GV phạt
giáúy hồûc bng nhọm cho HS laỡm baỡi.
- Cho HS trỗnh baỡy - GV nháûn xẹt bi lm ca tỉìng nhọm +
khen nhọm viãút hay. HÂ3: Cho HS lm BT3
- GV giao viãûc. Cạc nhọm tỉû phán vai âãø luûn âc.
Nãúu cho HS diãùn këch GV phi dàûn låïp chøn bë trỉåïc
- Cho cạc nhoïm thi âoüc - GV nháûn xẹt, cng låïp báưu chn
nhọm âc hay. - Mäùi nhọm 5 HS trao âäøi viãút tiãúp
låìi âäúi thoải vo giáúy hồûc bng nhọm.
- Âải diãûn 5 nhọm dạn lãn bng bi lm.
- Låïp nháûn xẹt.
- 1 HS âc u cáưu ca BT. - Låïp âc tháưm theo.
- Cạc nhoïm phán vai luûn âc ngỉåìi dáùn chuûn, Tráưn Th Âäü,
Linh Tỉì Qúc Máùu, ngỉåìi qn hiãûu, lênh.
- Cạc nhọm lãn thi âc - Låïp nháûn xẹt

3. Cng cäú, dàûn d -GV nháûn xẹt tiãút hc


- Dàûn HS vãư nh viãút lải vo våí âoản âäúi thoải ca nhọm mỗnh; vóử dổỷng laỷi
hoaỷt caớnh nóỳu coù õióửu kióỷn - HS làõng nghe
Thứ 5 ngày 12 tháng 3 năm 2009
To¸n
: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU:
- Củng cố lại các kiên thức cộng trừ nhân chia số đo thời gian.
- Rèn kỹ năng cộng trừ nhân chia số đo thời gian. - Vận động giải các bài toán thực tiễn.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài cũ :
2. Bài mới : Luyện tập chung
- học sinh làm lần lượt các bài tập . - Giáo viên lưu ý nhắc nhở những trường hợp đởi đơn
vò. Bài 1
- Học sinh nhắc lại cách thực hiện.
- Học sinh làm vào vở. -
Học sinh thực hiện tính. -
Yêu cầu học sinh nêu cách thực hiện và lưu ý kết quả.
- Lần lượt lên bảng sửa bài.
Chữa bài, nhận xét. Bài 2
Giáo viên hướng dẫn tương tự bài 1.
Giáo viên hướng dẫn gợi ý. -
Lựa chọn b : 35 phút. Bài 4 :
Học sinh đọc bảng giờ tàu. -
Làm thế nào để tìm được thời gian đi trên đường. Học sinh nêu.
- Học sinh làm vào vở.
- chữa bài. 3. Củng cố – dặn dò:
Chuản bò bài : Vận tốc
LUÛN TỈÌ V CÁU
Luûn táûp thay thãú tỉì ngỉỵ âãø liãn kãút cáu

I. MỦC TIÃU :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu, yêu cầu Đồ dụng dạy học MUC TIU : CAẽC HOAT ĩNG DAY - HOĩC Hoaỷt õọỹng cuớa giaùo vión

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×