Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC

CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC

Tải bản đầy đủ - 21trang

LUÛN TỈÌ V CÁU
Måí räüng väún tỉì : Truưn thäúng
I. MỦC TIÃU : Måí räüng hãû thäúng hoạ väún tỉì vãư truưn thäúng dán täüc, bo vãû v phạt huy
truưn thäúng dán täüc. Tỉì âọ, biãút thỉûc hnh sỉí dủng cạc tỉì ngỉỵ âọ âãø âàût cáu.
II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC - Tỉì âiãøn âäưng nghéa Tiãúng Viãût, Säø tay tỉì ngỉỵ tiãúng Viãût Tiãøu hc hồûc
mäüt vi trang phä tä - Bụt dả + mäüt vi tåì phiãúu khäø to hồûc bng nhọm.

III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC


Hoảt âäüng ca giạo viãn Hoảt âäüng ca hc sinh
Kiãøm tra bi c - Kiãøm tra 3 HS : Cho HS nhàõc lải näüi
dung cáưn ghi nhåï vãö Liãn kãút cáu bàòng cạch
thay thãú tỉì ngỉỵ v lm BT2+3 - HS1 nhàõc lải näüi dung cáön ghi
nhåï. - HS2 laìm BT2.
- HS3 laìm BT3.
Baìi måïi 1. Giåïi thiãûu bi
- HS làõng nghe

2. Lm BT HÂ1 : Hỉåïng dáùn HS lm BT1


- Cho HS âc u cáưu ca BT. - 1 HS âoüc thaình tiãúng, låïp âc
tháưm theo. - GV giao viãûc :
+ Cạc em âc lải cạc dng a, b, c + Khoanh trn chỉỵ a, b hồûc c åí dng
em cho l õuùng. - Cho HS laỡm baỡi + trỗnh baỡy kóỳt qu
- HS lm bi cạ nhán. - Mäüt vi em phaït biãøu
- GV nháûn xẹt v chäút lải kãút qu âụng.
- Låïp nháûn xẹt + âụng l c
GV : Truưn thäúng l tỉì ghẹp Hạn Viãût, gäưm 2 tiãúng làûp nghéa nhau. Tiãúng
truưn cọ nghéa l trao lải, âãø lải cho ngỉåìi sau, âåìi sau. Tiãúng thäúng cọ
nghéa l näúi tiãúp nhau khäng dỉït. HÂ2 : Hỉåïng dáùn HS lm BT2
- GV giao viãûc : GV phạt bụt dả + phiãúu khäø to cho 3 nhọm.
- 1 HS âc thnh tiãúng, c låïp âc tháưm theo.
- Cạc HS lm viãûc theo nhoùm.
- Cho HS trỗnh baỡy kóỳt quaớ - 3 nhọm lm vo giáúy.
- Âải diãûn 3 nhọm lãn dạn phiãúu bi lm lãn bng.
- GV nháûn xẹt + chäút lải kãút qu âụng - Låïp nháûn xẹt
- HS chẹp låìi gii âụng vo våí hồûc våí bi táûp.
- HS làõng nghe.
Khoa học
CƠ QUAN SINH SẢN CỦA THỰC VẬT CÓ HOA I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS được củng cố về:
- Chỉ đâu là nhò, nh. Nói tên các bộ phân chính của nhò và nhụy. - Phân biệt hoa có cả nhò và nhụy với hoa chỉ có nhò hoặc nhụy.
II. CHUẨN BỊ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Hình minh họa trong SGK trang 104, 105.
- Chuẩn bò theo nhóm: Tranh ảnh sưu tầm về hoa hoặc hoa thật. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Giáo viên Học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: + Thép được sử dụng như thế nào?
+ Sự biến đổi hoá học là gì? + Hỗn hợp nào không phải là dung dòch?
- Nhận xét và cho điểm HS. B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: GV yêu cầu HS quan sát hình
1,2 trang 104 SGK. Sau đó gọi HS chỉ vào hình và nói tên cơ quan sinh sản của cây dong riềng và
hoa phượng. - GV yêu cầu HS nói tên cơ quan sinh sản của một
số cây hoa khác. Sau đó, GV giới thiệu: Hoa là cơ quan sinh sản của cây có hoa.
2. Hướng dẫn tìm hiểu bài: - GV hướng dẫn HS thực hiện theo yêu cầu trang
104 SGK: + Hãy chỉ vào nhò nhò đực và nh nhụy cái
của hoa râm bụt và hoa sen trong hình 3,4 hoặc hoa thật nếu có.
+ Hãy chỉ hoa nào là hoa mướp đực, hoa nào là hoa mướp cái trong hình 5a và 5b
hoặc hoa thật nếu có. - Yêu cầu HS trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm, các nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thực hiện những
nhiệm vụ sau: + Quan sát các bộ phận của các bông hoa đã sưu
tầm được và chỉ xem đâu là nhò đực, đâu là nh cái.
+ Phân loại các bông đã sưu tầm được, hoa nào có + 3 HS lên bảng trả lời.
- HS thực hiện và nhận biết.
- Theo dõi và thực hiện.
- HS thực hiện.
- Các nhóm HS nối tiếp nhau trình bày. - Lớp chia thành 4 nhóm và thực hiện.
cả nhụy và nhò. Hoa nào chỉ có nhò hoặc nhụy và hoàn thành bảng sau vào vở.
Hoa có cả nhụy và nhò
Hoa chỉ có nhò hoặc nhụy
- GV yêu cầu các nhóm trình bày lần lượt từng nhiệm vụ.
- GV kết luận: Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là
nhò, Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy. Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Đa số cây có hoa,
trên cùng một hoa có cả nhò và nh. - Yêu cầu HS đọc phần thông tin trong SGK.
- HS trình bày: + Đại diện một số nhóm cầm bông hoa sưu
tần được, giới tiệu với các bạn trong lớp từng bộ phận của bông hoa đó cuống, đài, cánh,
nh ; đặc biệt chú ý đến nhò và nhụy. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
- HS theo dõi ghi nhớ và nhắc lại.
- 1 HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm.
Hoạt động nối tiếp: Chuẩn bò bài: Sự sinh sản của thực vật có hoa
Thứ 4 ngày 11 tháng 3 năm 2009 Tập đọc:
Héi thæi cơm thi ở Đồng Vân

I. Mục tiêu, yêu cầu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×