Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn

ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn

Tải bản đầy đủ - 21trang

CHÊNH TA
Í
Nghe - viãút : Lëch sỉí Ngy Qúc tãú Lao âäüng
Än táûp vãö quy tàõc viãút hoa Viãút tãn ngỉåìi, tãn âëa lê nỉåïc ngoi
I. MỦC TIÃU: 1. Nghe - viãút âụng chênh t bi Lëch sỉí Ngy Qúc tãú Lao âäüng.
2. Än quy tàõc viãút hoa tãn ngỉåìi v tãn âëa lê nỉåïc ngoi ; lm âụng cạc BT.

II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC


- Giáúy khäø to viãút quy tàõc viãút hoa tãn ngỉåìi, tãn âëa l nỉåïc ngoi. - Bụt dả + 2 phiãúu khäø to.

III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn


Hoảt âäüng ca hc sinh Kiãøm tra bi c
- GV kiãøm tra 2 HS : Cho 2 HS lãn viãút trãn bng låïp : 5 tãn riãng nỉåïc ngoi.
GV âoüc cho HS viãút : Saïc-lå, Âaïc-uyn, Bra-hma, Trung Qúc, Nỉỵ Oa, ÁÚn Âäü.
- GV nháûn xẹt cho âiãøm - 2 HS lãn bng viãút.
Bi måïi 1. Giåïi thiãûu bi
- HS làõng nghe
2. Viãút chênh t H : Baỡi chờnh taớ noùi õióửu gỗ ?
- Baỡi chờnh taớ gii thêch lëch sỉí ra âåìi ca ngy Qúc t ãú Lao âäüng
15.
- Luûn viãút nhỉỵng tỉì ngỉỵ dãù viãút sai : Chi-ca-gä, Niu Y-ooïc, Ban-ti-mo, Pêt-sbå-
nå... - HS luyãûn viãút trãn nhaïp.
- HS âc tháưm lải bi chênh t.
HÂ2 : Cho HS viãút chênh t - HS gáúp SGK.
- GV âc tỉìng cáu hồûc bäü pháûn cáu cho HS viãút 2 láưn
- HS viãút chênh t
HÂ3 : Cháúm, chỉỵa bi - GV âc lải ton bi chênh t.
- HS tỉû soạt läùi - GV cháúm 5-7 bi
- GV nháûn xẹt - HS âäøi våí cho nhau âãø sỉía läùi.
3. Lm BT - Cho HS âc u cáưu + bi Tạc gi bi
Qúc tãú ca - 1 HS âoüc, caí låïp theo di trong
SGK.
- GV giao viãûc : + oỹc thỏửm laỷi baỡi vn.
+ Tỗm caùc tón rióng trong baỡi vn duỡng buùt chỗ gaỷch trong SGK.
+ Nãu cạch viãút cạc tãn riãng âọ. - Cho HS laìm baìi. GV phạt bụt dả +
phiãúu cho 2 HS lm.
- 2 HS lm vo phiãúu. - C låïp lm vo våí baỡi tỏỷp hoỷc
laỡm vaỡo nhaùp.
- Cho HS trỗnh baỡy kóỳt qu - 2 HS lm bi vo phiãúu lãn dạn
trãn bng låïp. - GV nháûn xẹt + chäút lải kãút qu âụng.
- Låïp nháûn xẹt + Qúc tãú ca : tãn mäüt tạc pháøm viãút
hoa chỉỵ cại âáưu tảo thnh tãn riãng âọ 4. Cng cäú, dàûn d
LUÛN TỈÌ V CÁU
Måí räüng väún tỉì : Truưn thäúng
I. MỦC TIÃU : Måí räüng hãû thäúng hoạ väún tỉì vãư truưn thäúng dán täüc, bo vãû v phạt huy
truưn thäúng dán täüc. Tỉì âọ, biãút thỉûc hnh sỉí dủng cạc tỉì ngỉỵ âọ âãø âàût cáu.
II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC - Tỉì âiãøn âäưng nghéa Tiãúng Viãût, Säø tay tỉì ngỉỵ tiãúng Viãût Tiãøu hc hồûc
mäüt vi trang phä tä - Bụt dả + mäüt vi tåì phiãúu khäø to hồûc bng nhọm.

III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC Hoảt âäüng ca giạo viãn

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×