Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Mơc tiªu: ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dảy

Mơc tiªu: ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dảy

Tải bản đầy đủ - 21trang

Tp c:
Nghĩa thầy trò

I. Mục tiêu:


1- Biết đọc lu loát, diễn cảm cả bài. 2- Hiểu các từ ngữ, câu, đoạn, diễn biến của câu chuyện.
Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi truyền thống tôn s trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhỏ mọi ng-
ời cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

A. KiĨm tra bµi cò - KiĨm tra 2 HS: Cho HS đọc thuộc lòng bài Cửa


sông và trả lời câu hỏi: Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra
biển? Cách giới thiệu ấy có gì hay?
H: Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì? B. Bài mới

1. Giới thiệu bài mới


Tôn s trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn xa, ông cha ta luôn vun đắp,
giữ gìn truyền thống ấy. Bài tập đọc hôm nay chúng ta học sẽ giúp các em biết thêm một ý nghĩa cử đẹp
của truyền thống tôn s trọng đạo. 2. Luyện đọc
Đoạn 1: Từ đầu đến ...mang ơn rất nặng

Đoạn 2: Tiếp theo đên ...tạ ơn thầy

Đoạn 3: Phần còn lại
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - Luyện đọc từ khó: tề tựu, sáng sủa, sởi nắng...
- Cho HS đọc cả bài GV đọc diễn cảm toàn bài
- HS1: đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi.
- Tác giả muốn nói lên tấm lòng của cửa sông không quên cội nguồn
- HS lắng nghe.
- 2 HS khá giỏi nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc thầm theo trong SGK.
- HS dùng bút chí đánh dấu đoạn trong SGK.
- HS đọc đoạn nối tiếp 2 lần - HS nối tiếp nhau đọc hết bài
- 2 HS đọc cả bài.

3. Tìm hiểu bàiĐoạn 1
H: Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì?
H: Tìm các chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

Đoạn 2
H: Em hãy tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của thầy Chu đối với thầy giáo cũ.

Đoạn 3
H: Những thành ngữ, tục ngữ nào nói lên bài học mà các môn sinh nhận đợc trong ngày mừng thọ cụ
giáo Chu? - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
- Đến để mừng thọ thầy thể hiện lòng yêu quí, kính trọng thầy, ngời đã dạy dỗ, dìu dắt họ tr-
ởng thành. - Từ sáng sơm, các môn sinh đã tề tựu trớc
nhà thầyđể mừng thọ thầy những cuốn sách quí. Khi nghe thầy nói đi cùng với thầy tới
thăm một ngời mà thầy mang ơn rất nặng, họ
đã đồng thanh dạn ran...
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. - Thầy giáo Chu tôn kính cụ đồ đã dạy thầy từ
thuở vỡ lòng. - Thầy mời các em học trò của mình cùng tới
thăm cụ đồ. Thầy cung kính tha với cụ:
Lạy thầy Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy....
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. Đó là 3 câu:
Uống nớc nhớ nguồn.
Tôn sự trọng đạo.
H: Em còn biết thêm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao nào có nội dung tơng tự?
GV: Truyền thống tôn s trọng đạo đợc mọi thế hệ ngời Việt Nam bồi đắp, giữ gìn và nâng cao. Ngời
thầy giáo và nghề dạy học luôn đợc xã hội tôn vinh.
HS có thể trả lời:
Không thầy đố mày làm nên.
Kính thầy yêu bạn.
Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Làm sao cho bõ những ngày ớc ao.

4. Đọc diễn cảm


- Cho HS đọc diễn cảm bài văn. - GV đa bảng phụ đã chép đoạn văn cần luyện lên
và hớng dẫn HS đọc đoạn Từ sáng sớm đến dạ ran.
- GV nhận xét + khen những HS đọc đúng, hay. - 3 HS nối tiếp nhau đọc diễn cảm hết bài
văn. Cả lớp lắng nghe. - HS luyện đọc đoạn.
- Một vài HS thi đọc. - Lớp nhận xét
5 Củng cố, dặn dò
H: Bài văn nói lên điều gì? - GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tìm các truyện kể nói về tình thầy trò, truyền thống tôn s trọng đạo của dân tộc Việt
Nam. - Bài văn ca ngợi truyền thống tôn s trọng đạo
của dân tộc ta, nhắc mọi ngời cần giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
Toán
: NHAN SO ẹO THễỉI GIAN VỚI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số. - Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số, vận dụng giải các bài toán.
- Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới :
Nhân số đo thời gian với một số. 
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
Giáo viên nêu ví dụ. -
Hướng dẫn giải. -
Học sinh nêu phép tính. 1 giờ 10 phút x 3 - ?
- Học sinh nêu cách tính và tính.
Giáo viên hướng dẫn tính. 1 giờ 10 phút
x 3 3 giờ 30 phút
Vậy: 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút - Giáo viên nêu VD 2:
Học sinh nêu phép tính. -
Học sinh làm vào nháp và nêu kết quả. -
Giáo viên chốt lại. 3 giờ 15 phút x 5 = ?
3 giờ 15 phút x 5
15 giờ 75 phút Đổi 75 phút = 1 giờ 15 phút
Vậy: 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút
Giáo viên chốt ý. Luyện tập.
Bài 1 : -
Học sinh suy nghó làm vào vở. Giáo viên lưu ý những trường hợp đổi đơn vò.
Học sinh làm bài. Chữa và chấm bài.
Học sinh chữa bài. Giáo viên nhận xét.
Bài 2 : Học sinh đọc đề bài.
Hướng dẫn làm bài. Học sinh nêu ý kiến.
Giáo viên nhận xét cách làm. Học sinh làm vào vở.
Chấm và chữa bài. Học sinh chữa bài.
Giáo viên nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò:
- Khi thực hiện nhân số đo thời gian cần chú ý
điều gì ? -
Chuẩn bò bài : Chia số đo thời gian. - Nhận xét tiết học.
LÞch sư:
CHIÃÚN THÀÕNG“ÂIÃÛN BIÃN PH TRÃN KHÄNG” I. MỦC TIÃU
Sau bi hc HS nãu âỉåüc : -Tỉì ngy 18 âãún ng y 30.12.1972, âãú qúc Mé â âiãn cưng dng mạy bay täúi
tán nháút nẹm bom hng hu diãût H Näüi. -Qn v dán ta â chiãún âáúu anh dng lm nãn mäüt “Âiãûn Biãn Ph trãn khäng”

II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC


• Bn âäư thaỡnh phọỳ Haỡ Nọỹi
Caùc hỗnh minh hoaỷ trong SGK.
HS sỉu táưm tranh nh, tỉ liãûu lëch sỉí, cạc truûn kãø, thå ca vãư chiãún
thàõng lëch sỉí “Âiãûn Biãn Ph trãn khäng”

III. CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dảy


Hoảt âäüng hc 1. KIÃØM TRA BI CUẻ
+ Haợy thuỏỷt laỷi cuọỹc tióỳn cọng vaỡo sổù quaùn Mé ca qn gii phọng miãưn Nam
trong dëp Tãút Máûu Thán 1968. + Cuäüc Täøng tiãún cäng vaì näøi dáûy Tãút
Máûu Thán 1968 cọ tạc âäüng thãú no âäúi våïi nỉåïc Mé
+ Nãu nghéa ca cüc Täøng tiãún cäng v näøi dáûy Tãút Máûu Thán 1968.
2.
bµi míi Hoảt âäüng 1:ÁM MỈU CA ÂÃÚ QÚC MÉ TRONG VIÃÛC DNG B52 BÀÕN
PHẠ H NÄÜI - GV u cáưu HS lm viãûc cạ nhán, âc
SGK v tr låìi cạc cáu hi sau : - HS âc SGK v rụt ra cáu traớ lồỡi
+ Nóu tỗnh hỗnh cuớa ta trón màût tráûn chäúng Mé vaì chênh quưn Si Gn sau
cüc Täøng tiãún cäng v näøi dáûy Tãút Máûu Thán 1968
+ Nãu nhỉỵng âiãưu em biãút vãư mạy bay
Hoảt âäüng 2 H NÄÜI 12 NGY ÂÃM QUÚT CHIÃÚN
- GV täø chỉïc cho HS tho luỏỷn nhoùm õóứ trỗnh baỡy diãùn biãún 12 ngy âãm
chäúng mạy bay Mé phạ hoải ca qn v dán H Näüi theo cạc cáu hi gåüi yù sau
- HS laỡm vióỷc theo nhoùm, mỗi nhoùm 4 HS, cng tho lûn vaì ghi yï kiãún
ca nhọm vo phiãúu hc táûp.
+ Cüc chiãún âáúu chäúng mạy bay Mé phạ hoải nàm 1972 ca qn v dán H
Näüi bàõt âáưu v kãút thục vo ngy no ?
- HS tr låìi
+ Lỉûc lỉåüng v phảm vi phạ hoải ca mạy bay Mé ?
+ Hy kãø laûi tráûn chiãún âáúu âãm 26.12.1972 trãn báưu tråìi H Näüi.
+ Kãút qu ca cüc chiãún âáúu 12 ngy âãm chäúng maïy bay Mé phạ hoải ca
qn v dán H Näüi - GV täø chỉïc cho HS bạo cạo kãút qu
tho lûn trỉåïc låïp. - GV hoới HS caớ lồùp :
+ Hỗnh aớnh mọỹt goùc phäú Khám Thiãn H Näüi bë mạy bay Mé tn phạ v viãûc Mé
nẹm bom c vo bãûnh viãûn, trỉåìng hoüc, bãún xe, khu phäú gåüi cho em suy nghé gỗ ?
- GV kóỳt luỏỷn mọỹt sọỳ yù chờnh vóử diãùn biãún cuäüc chiãún âáúu 12 ngaìy âãm
chäúng mạy bay Mé phạ hoải.
Hoảt âäüng 3 NGHÉA CA CHIÃÚN THÀÕNG 12 NGY ÂÃM CHÄÚNG
MẠY BAY MÉ PHẠ HOẢI
+ Vỗ sao noùi chióỳn thừng 12 ngaỡy õóm chọỳng maùy bay Mé phạ hoải ca nhán
dán miãưn Bàõc l chiãún thàõng Âiãûn Biãn Phuí trãn khäng ?
Gåüi yï : ta thu âỉåüc chiãún thàõng gf ? Âëch bë thiãût hải nhỉ thãú no ? Chiãún
thàõng tạc õọỹng gỗ õóỳn vióỷc kyï hiãûp
Thứ 3 ngày 10 tháng 3 năm 2009
To¸n
: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ I. MỤC TIÊU:
- Biết cách đặt tính và tính phép chia số đo thời gian. - Biết thực hiện đúng phép chia số đo thời gian với một số. Vận dụng giải các bài toán thực tiễn.
- Tính chính xác, có ý thức độc lập khi làm bài. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới :
Chia số đo thời gian cho một số. -
Giáo viên nêu VD 1 SGK -
Học sinh nêu phép tính 42 phút 30 giây : 3 = ?
Học sinh suy nghó nêu cách tính. -
Giáo viên chốt lại. 42 phút 30 giây 3
12 14 phút 10 giây 0 30 giây
Vậy 42 phút 30 giây : 3 = 14 phút 10 giây Giáo viên nêu VD 2:
Học sinh nêu phép tính 7 giờ 40 phút : 4 = ?
Học sinh suy nghó và nêu cách tính.. 7 giờ 40 phuùt 4
- Trường hợp có dư ta đổi sang đơn vò nhỏ hơn
liền kề. 3 giờ = 180 phút 1 giờ 55 phút
220 phút -
Cộng với số đo có sẵn. 20
- Chia tiếp tục.
- Giáo viên chốt lại. Vậy 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55 phút
Luyện tập. Bài 1:
- Học sinh làm vào vở.
giáo viên lưu ý học sinh những trøng hợp chia có dư.
- Học sinh nhận xét và giải thích bài làm
đúng. Chữa bài
Học sinh chữa bài. Nhận xét.
Bài 2: -
Học sinh đọc bài. Hướng dẫn giải
- Học sinh làm vào vở.
- Chấm và chữa bài.
Nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò:
- Chuẩn bò bài : Luyện tập.
CHÊNH TA
Í
Nghe - viãút : Lëch sỉí Ngy Quäúc tãú Lao âäüng
Än táûp vãö quy tàõc viãút hoa Viãút tãn ngỉåìi, tãn âëa lê nỉåïc ngoi
I. MỦC TIÃU: 1. Nghe - viãút âụng chênh t bi Lëch sỉí Ngaìy Quäúc tãú Lao âäüng.
2. Än quy tàõc viãút hoa tãn ngỉåìi v tãn âëa lê nỉåïc ngoi ; lm âụng cạc BT.

II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mơc tiªu: ÂÄƯ DNG DẢY - HC CẠC HOẢT ÂÄÜNG DẢY - HC CH ÚU Hoảt âäüng dảy

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×