Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
§äc diƠn c¶m

§äc diƠn c¶m

Tải bản đầy đủ - 21trang

H: Em còn biết thêm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao nào có nội dung tơng tự?
GV: Truyền thống tôn s trọng đạo đợc mọi thế hệ ngời Việt Nam bồi đắp, giữ gìn và nâng cao. Ngời
thầy giáo và nghề dạy học luôn đợc xã hội tôn vinh.
HS có thể trả lời:
Không thầy đố mày làm nên.
Kính thầy yêu bạn.
Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Làm sao cho bõ những ngày ớc ao.

4. Đọc diễn cảm


- Cho HS đọc diễn cảm bài văn. - GV đa bảng phụ đã chép đoạn văn cần luyện lên
và hớng dẫn HS đọc đoạn Từ sáng sớm đến dạ ran.
- GV nhận xét + khen những HS đọc đúng, hay. - 3 HS nối tiếp nhau đọc diễn cảm hết bài
văn. Cả lớp lắng nghe. - HS luyện đọc đoạn.
- Một vài HS thi đọc. - Lớp nhận xét
5 Củng cố, dặn dò
H: Bài văn nói lên điều gì? - GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tìm các truyện kể nói về tình thầy trò, truyền thống tôn s trọng đạo của dân tộc Việt
Nam. - Bài văn ca ngợi truyền thống tôn s trọng đạo
của dân tộc ta, nhắc mọi ngời cần giữ gìn và phát huy truyền thống đó.
Toán
: NHAN SO ẹO THễỉI GIAN VễI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU:
- Bước đầu biết cách tính và đặt tính nhân số đo thời gian với 1 số. - Thực hiện đúng phép nhân số đo thời gian với 1 số, vận dụng giải các bài toán.
- Giáo dục học sinh tính chính xác, khoa học. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ : 2. Bài mới :
Nhân số đo thời gian với một số. 
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số.
Giáo viên nêu ví dụ. -
Hướng dẫn giải. -
Học sinh nêu phép tính. 1 giờ 10 phút x 3 - ?
- Học sinh nêu cách tính và tính.
Giáo viên hướng dẫn tính. 1 giờ 10 phút
x 3 3 giờ 30 phút
Vậy: 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút - Giáo viên nêu VD 2:
Học sinh nêu phép tính. -
Học sinh làm vào nháp và nêu kết quả. -
Giáo viên chốt lại. 3 giờ 15 phút x 5 = ?
3 giờ 15 phút x 5
15 giờ 75 phút Đổi 75 phút = 1 giờ 15 phút
Vậy: 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút
Giáo viên chốt ý. Luyện tập.
Bài 1 : -
Học sinh suy nghó làm vào vở. Giáo viên lưu ý những trường hợp đổi đơn vò.
Học sinh làm bài. Chữa và chấm bài.
Học sinh chữa bài. Giáo viên nhận xét.
Bài 2 : Học sinh đọc đề bài.
Hướng dẫn làm bài. Học sinh nêu ý kiến.
Giáo viên nhận xét cách làm. Học sinh làm vào vở.
Chấm và chữa bài. Học sinh chữa bài.
Giáo viên nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò:
- Khi thực hiện nhân số đo thời gian cần chú ý
điều gì ? -
Chuẩn bò bài : Chia số đo thời gian. - Nhận xét tiết học.
LÞch sư:
CHIÃÚN THÀÕNG“ÂIÃÛN BIÃN PH TRÃN KHÄNG” I. MỦC TIÃU
Sau bi hc HS nãu âỉåüc : -Tỉì ngy 18 âãún ng y 30.12.1972, âãú qúc Mé â âiãn cưng dng mạy bay täúi
tán nháút nẹm bom hng hu diãût H Näüi. -Qn v dán ta â chiãún âáúu anh dng lm nãn mäüt “Âiãûn Biãn Ph trãn khäng”

II. ÂÄƯ DNG DẢY - HC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§äc diƠn c¶m

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×