Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Đồ dùng: Tranh vẽ trong SGK III - Các hoạt động dạy và học.

Đồ dùng: Tranh vẽ trong SGK III - Các hoạt động dạy và học.

Tải bản đầy đủ - 242trang

- Hớng dẫn học sinh tìm hiểu đề toán = làm bài vào vở.
Bài 4: Yêu cầu học sinh thực hành trên đồ dùng. kiểm tra.
- Học sinh làm bài. - Học sinh thực hành.
3- Củng cố - Dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
Tự nhiên xã hội: 32
Làng quê và đô thị
I - Mục tiêu.
- Phân biệt đợc sự khác nhau giữa làng quê và đô thị về các mặt: phong cảnh, nhà cửa,hoạt động sống chủ yếu của nhân dân, đờng xá và hoạt động giao thông.
- Biết liên hệ với cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân ở địa phơng mình.Kể tên đợc một số phong cảnh, công việc, đặc trng của địa phơng mình.
- Mở rộng sự hiểu biết về những nơi cha biết.Thêm yêu quý và gắn bó với nơi mình đang sống.

II. Đồ dùng: Tranh vẽ trong SGK III - Các hoạt động dạy và học.


1 - Hoạt động 1: Phân biệt sự khác nhau giữa làng quê và đô thị. ?+ Em đang sống ở đâu? Hãy miêu tả cuộc sống
xung quanh embằng 2 - 4 câu? - Yêu cầu học sinh thảo theo nhóm nội dung:
Phân biệt sự khác biệt nổi bật giữa làng quê và thành phố?
Kết luận: ở làng quê, ngời dân thờng sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lới hoặc các nghề
thủ công....; xung quanh nhà thêng cã vên cây chuồng trại...; đờng làng nhỏ,ít ngời và xe cộ đi lại.
ở đô thị, ngời dân thờng đi làm trong các công sở,
- Một số học sinh trình bày trớc lớp.
- Học sinh thảo luận theo nhóm đôi sự khác biệt giữa làng quê và
đô thị về: phong cảnh, nhà cửa đ- ờng xá, hoạt động giao thông và
hoạt động của ngời dân. - Đại diện các nhóm lên trình bày
trớc lớp.
216
cửa hàng nhà máy ....: nhà ở san sát nhau..... 2- Hoạt động 2: Các hoạt động chính ở địa phơng
em đang sống. - Yêu cầu học sinh lµm viƯc theo nhãm néi dung:
Dùa vµo hiĨu biÕt cđa em , hãy kể tên những công việc mà ngời dân ở làng quê và đô thị thờng làm?
Kết luận: ở làng quê, ngời dân thờng sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, chài lới, và các nghề
thủ công,...ở đô thị, ngời dân thờng đi làm trong các công sở, cửa hàng, nhà máy,...
3- Hoạt động 3: Vẽ tranh. Mục tiêu: Khắc sâu và tăng thêm hiểu biết của học
sinh về đất nớc. - Giáo viên nêu chủ: Đề hãy vẽ về thành phố Hải
Dơng thân yêu.
- Các nhóm thảo luận . Đại diện các nhóm trình bày trớc lớp.
- C¸c nhãm kh¸c nhận xét, bổ sung.
- Mỗi học sinh vẽ một tranh - nếu xong lên trình bày về bức tranh
của mình.
4 - Củng cố - Dặn dß: NhËn xÐt tiÕt häc. Thứ sáu ngày tháng năm 200…
To¸n: 80
Lun tập
I- Mục tiêu.
- Củng cố về tính giá trị của các biểu thức có dạng: Chỉ có phép tính cộng, trừ; chỉ có phép tính nhân, chia; có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
- Rèn kỹ năng về tính giá trị của các biểu thức. - Tự tin, hứng thú trong học toán.
II- Đồ dùng: III- Hoạt động dạy vµ häc.
1- KiĨm tra bµi cò.
- Häc sinh lµm: 196 - 18 x 2 240 : 5 x 2
2 - Bµi míi. a- Giíi thiƯu bµi.
b- Lun tËp.
217
Bµi 1: ? + Nêu yêu cầu của bài?
- Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con. ? + Bài toán củng cố lại kiến thức gì?
+Nếu biểu thức chỉ gồm các phép tính cộng, trừ làm nh thế nào?
Bài 2, 3: - Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.
? + Muốn tính giá trị biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia làm nh thế nào?
Bài 4: - Giáo viên tổ chức trò chơi theo nội dung bài
4.Trò chơiNhanh tay, nhanh mắt 3- Củng cố - Dặn dò:
- Tiết học ôn tập lại kiến thức gì? - NÕu trong biÓu thøc gåm c¸c phép tính
cộng,trừ, nhân, chia làm nh thế nào? - Nhận xét giờ học.
- Học sinh làm lần lợt vào bảng. - Tính giá trị biểu thức.
- .... - Học sinh làm bài vào vở.
- Chữa bài, nhận xét. -...thực hiện từ trái sang phải và thực
hiệh nhân chia tríc céng trõ sau nh©n chia tríc céng, trõ sau.
- 2 đội chơi trò chơi- mỗi đội 5 học sinh nối tiếp nhau thực hiện.
- Tính giá trị biểu thức. -......
Tập làm văn: 16
Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị
I - Mục tiêu.
- Nghe - nhớ những tình tiết chính để kể lại đúng nội dung truyện Kéo cây lúa lên. Kể đợc những điều em biết về nông thôn thành thị theo gợi ý trong sách giáo khoa.
- Kể lại câu chuyện với lời kể vui, khôi hài. Bài nói đủ ý. Dùng từ đặt câu đúng. - Trau dồi vốn Tiếng Việt.
II- Các hoạt động dạy vµ häc. 1- KiĨm tra bµi cò:
- Häc sinh kĨ lại truyện Giấu cày và đọc bài giới thiệu về tỉ em.
2- Bµi míi. a- Giíi thiƯu bµi
b- Híng dÉn làm bài tập. Bài 1:
? + Nêu yêu cầu của bài? Đọc gợi ý?
- Học sinh nêu. 218
- Giáo viên kể câu chuyện. Giáo viên hỏi theo các câu hỏi gợi ý.
- Yêu cầu 1 học sinh kể lại câu chuyện. - Yêu cầu học sinh kể lại truyện theo nhóm.
? + Câu chuyện đáng cời ở điểm nào? Bài 2:
? + Nêu yêu cầu của bài. +Em chọn về đề tài gì?
- Yêu cầu học sinh đọc câu gợi ý? - Yêu cầu 1 học sinh lên bảng dựa vào câu hỏi gợi
ý lên nói trớc lớp. - Yêu cầu cả lớp làm việc theo nhóm đôi.
- Yêu cầu c¸c nhãm kh¸c bỉ sung, nhËn xÐt. 3- Cđng cè - Dặn dò:
- Nhận xét giờ học. - Học sinh nghe và trả lời câu hỏi.
- Các nhóm kể = trình bày trớc lớp kể theo vai.
-...chàng ngốc kéo lúa lên làm lúa chết hết, lại tởng mình làm cho lúa
mọc. - Kể những điều em biết về nông
thôn hoặc thành thị. - 1 học sinh khá lên bảng trình bày.
- Các nhóm đôi kể cho nhau nghe = trình bµy tríc líp.
ThĨ dơc: 32
Bµi tËp rÌn lun t thế cơ bản và đội hình đội ngũ
I, Mục tiêu: - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi vợt chớng ngại vật, đi chuyển hớng phải,
trái. Yêu cầu thực hiện động tác tơng đối chính xác. - Chơi trò chơi
Con cóc là cậu ông Trời. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tơng đối chủ động.
II, Chuẩn bị: - Địa điểm: Trên sân trờng, vệ sinh sạch sẽ, bảo đảm an toàn luyện tập.
- Phơng tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ và kẻ sân.
III, Hoạt động dạy-học:
Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Phần mở đầu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đồ dùng: Tranh vẽ trong SGK III - Các hoạt động dạy và học.

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×