Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Mời 3 học sinh lên bảng viết 3 từ có vần

Kiểm tra bài cũ: - Mời 3 học sinh lên bảng viết 3 từ có vần

Tải bản đầy đủ - 242trang

c Củng cố - Dặn dò - Gọi HS nhắc lại nội dung bài học.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới.
--------------------------------------------------------- Chính tả:
NHỚ VIỆT BẮC
A Mục tiêu: -Nghe và viết lại chính xác đoạn Ta về ,mình có nhớ ta …Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung trong bài thơ Việt Bắc
Trình bày đúng ,đẹp thể thơ lục bát - Tham khảo SGV trang 272.
- Làm đúng các BT phân biệt: cặp vần dễ lẫn au âu ; âm giữa vần i iê. B Chuẩn bò : - Bảng phụ lớp viết hai lần bài tập 2.
- 2 băng giấy để viết nội dung các câu tục ngữ ở bài tập 3 .
C Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Mời 3 học sinh lên bảng viết 3 từ có vần


ay và 2 từ có âm giữa vần i iê . - Nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: a Giới thiệu bài
b Hướng dẫn ngh e- viết : Hướng dẫn chuẩn bò :
- Đọc mẫu 3 khổ thơ đầu trong bài . - Gọi một em đọc lại .
+ Bài chính tả có mấy câu thơ ? + Đây là thế thơ gì ?
+ Cách trình bày trong vở như thế nào? + Những từ nào trong bài chính tả cần viết
hoa ? - Yêu cầu HS tập viết các tiếng khó trên
bảng con. GV đọc cho HS viết bài vào vở.
Chấm, chữa bài. - Ba em lên bảng viết làm bài.
- Cả lớp viết vào bảng con .
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
- Một học sinh đọc lại bài . Cả lớp theo dõi bạn đọc .
+ Bài chính tả có 5 câu thơ - 10 dòng. + Là thể thơ lục bát.
+ Câu 6 chữ cách lề 2 ô, câu 8 cách lề 1 ô.
+ Chữ cái đầu dòng thơ, tên riêng Việt Bắc.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con.
- Cả lớp nghe - viết bài vào vở.
156
c Hướng dẫn làm bài tập Bài 2 : - Gọi một em đọc yêu cầu của bài.
- Giúp học sinh hiểu yêu cầu. - Cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm cử 3 em lên bảng nối tiếp nhau thi làm bài mỗi em viết 1
dòng. - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
- Mời 5 – 7 em đọc lại kết quả.
Bài 3 : - Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu của bài
tập . - Yêu cầu lớp làm bài vào VBT.
- Chia bảng lớp thành 3 phần. - Mời 3 nhóm mỗi nhóm 4 em đại diện
nhóm lên chơi trò chơi thi tiếp sức. - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
- Gọi 1 số HS đọc lại kết quả trên bảng.
d Củng cố - Dặn dò: - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà đọc lại BT2 và 3b. - Dò bài, chữa lỗi.
- 1 em nêu yêu cầu BT. - HS làm bài cá nhân.
- 2 nhóm lên thi làm bài, cả lớp theo dõi, bổ sung.
- 5 - 7 em đọc lại kết quả. - HS chữa bài vào VBT theo lời giải
đúng: hoa mẫu đơn , mưa mau hạt , lá trầu , đàn trâu , sáu điểm , quả
sấu.
- Một em nêu yêu cầu bài tập. - HS làm bài vào VBT.
- 3 nhóm thảo luận và cử người lên chơi tiếp sức.
- Cả lớp theo dõi, bình chọn nhóm thắng cuộc.
- Chữa bài theo lời giải đúng nếu sai:
Chim có tổ, người có tông. Tiên học lễ, hậu học văn.
Kiến tha lâu cũng đầy tổ. Tiên học lễ , hậu học văn Kiến
tha lâu đầy tổ .
----------------------------------------------------------- Toán: 69
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
A Mục tiêu : -Biết thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số chia hết và chia có dư .
- Củng cố về tìm một trong các phần bằng nhau của một số và giải toán liên quan đến phép chia.
157
B Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ : - Gọi HS lên bảng làm BT 2 và 3 tiết
trước. - Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Khai thác : Ghi lên bảng phép tính 72 : 3 = ? .
- Yêu cầu học sinh thực hiện chia. - Mời 1HS lên bảng thực hiện.
- GV ghi bảng như SGK.
Nêu và ghi lên bảng: 65 : 2 = ? - Yêu cầu HS tự thực hiện phép chia.
- Gọi HS nêu cách thực hiện, cả lớp nhận xét bổ sung.
- GV ghi bảng như SGK. - Cho HS nhắc lại cách thực hiện phép
chia. c Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở.
- Yêu cầu 2 em lên bảng làm bài. - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và
tự chữa bài - Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2: - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài . - Yêu cầu cả lớp tự làm bài .
- Gọi một em lên bảng giải bài. - Hai học sinh lên bảng làm bài .
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Tự thực hiện phép chia.
- 1HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét bổ sung.
72 3 12 24
- Hai hoïc sinh nhắc lại cách chia. - Lớp tự làm vào nháp.
- 1 em lên bảng thực hiện phép tính.
- Gọi HS nêu cách thực hiện phép chia, cả lớp nhận xét bổ sung.
65 2 05 32
1 Vậy 65 : 2 = 32 dư 1
- Cả lớp thực hiện làm vào vở . - Hai em thực hiện trên bảng, lớp
bổ sung. - Đổi chéo vở để KT bài nhau.
84 3 96 6 90 5 91 7 24 38 36 16 40 18 13
0 0 0 0 - Một học sinh nêu yêu cầu bài.
-.Cả lớp cùng thực hiện làm vào vơ.û - Một học sinh lên bảng thực hiện,
lớp nhận xét bổ sung.
158
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3 - Gọi học sinh đọc bài 3. - Hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Gọi một học sinh lên bảng giải
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
d Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
5 1
giờ có số phút là : 60 : 5 = 12 phút
- Một em đọc bài toán. - nêu điều bài toán cho biết và bài
toán hỏi. - Cả lớp làm vào vào vở.
- Một em lên bảng giải bài, lớp nhận xét chữa bài.
Giải :
Số bộ quần áo có thể may nhiều nhất là : 31 : 3 =10 dư 1
ĐS: 10 bộ, thừa 1m vải - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
học.
------------------------------------------------------------ Tự nhiên xã hội
: 28
TỈNH TP NƠI BẠN ĐANG SỐNG
tiết 2 A Mục tiêu : - HS biết vẽ và mô tả sơ lược về bức tranh tỉnh TP nơi em đang
sống. - Giáo dục HS có ý thức gắn bó yêu quê hương.
B Chuẩn bò : Giấy vẽ, bút chì, bút màu ... C Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
159
Hoạt động : Vẽ tranh Bước 1: : Gợi ý cho học sinh cách thể
hiện những nét chính về các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế.
Khuyến khích học sinh tưởng tượng để vẽ.
Bước 2 - Yêu cầu HS dán tất cả các tranh vẽ lên tường.
- Mời 1 số HS mô tả tranh vẽ. - GV cùng với cả lớp nhận xét, bình
chọn người vẽ đẹp, đầy đủ. Củng cố - Dặn dò:
- Các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế làm nhiệm vụ gì?
- Về nhà xem trước bài mới. - Thực hành vẽ tranh về các cơ quan
của tỉnh như : cơ quan hành chính, văn hóa, y tế, thể thao, giáo dục …
- Các nhóm trưng bày sản phẩm của mình và giới thiệu về tranh vẽ.
- Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn vẽ đẹp, đầy đủ.
- Nêu lên nhiệm vu của mỗi cơ quan: hành chính, văn hóc, giáo dục, y tế.
---------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày tháng năm 2008
Toán
: 70
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
tiếp A Mục tiêu : Biết thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số ø
chia có dư ở các lượt chia . Củng cố về giải toán và vẽ các tứ giác có góc vuông. B Hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ : - Gọi 3HS lên bảng làm BT: Đặt tính
rồi tính : 49 : 2 77 : 5
72 : 3. - Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Khai thác : - Ghi phép tính 78 : 4 lên bảng .
- Mời một em thực hiện đặt tính và tính.
- 3HS lên bảng làm bài. - Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Cả lớp thực hiện vào nháp.
- 1 em lên bảng làm tính, lớp bổ sung.
78 4 38 19
160
- Gọi HS nêu cách thực hiện phép tính.
- GV nhận xét chốt lại ý đúng. c Luyện tập:
Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập 1. - Yêu cầu 2 em lên bảng tự tính kết
quả. -Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và
tự chữa bài. - Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu bài .
- Yêu cầu cả lớp tự làm bài . - Gọi một em lên bảng giải bài.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3 - Gọi học sinh đọc bài 3. - Yêu cầu cả lớp đọc thầm
- Yêu cầu cả lớp thực hiện. vào vở. - Gọi hai học sinh lên bảng giải .
- Giáo viên nhận xét đánh giá. d Củng cố - Dặn dò:
- Mời 2HS lên bảng thi tính nhanh: 54 : 3 90 : 4
- Dặn về nhà xem lại các BT đã làm. 2
- Hai học sinh nhắc lại cách chia . - Một học sinh nêu yêu cầu đề bài .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở . - 1 em thực hiện trên bảng, lớp nhận
xét bài bạn - Một học sinh nêu yêu cầu bài
- Cả lớp thực hiện làm vào vở. - Một em lên bảng thực hiện, lớp
chữa bài. Giải :
33 : 2 = 16 dư 1 Số bàn cần ít nhất là : 16 + 1 = 17
bàn Đ S: 17 bàn
- Một em đọc đề bài 3. - Cả lớp làm vào vào vở.
- Hai học sinh lên bảng vẽ :
- 2 em lên thi làm bài nhanh.
---------------------------------------------------------
Tập làm văn:
TÔI CŨNG NHƯ BÁC
A Mục tiêu:
-Dựa vào gợi ý kể lại được truyện vui Tôi cũng như bác, tìm được chi tiết gây cười của câu chuyện.
-Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
161
-Dựa vào gợi ý kể lại được những hoạt động của tổ trong tháng vừa qua - Tham khảo SGV trang 274.
B Chuẩn bò : - Tranh minh họa về câu chuyện trong sách giáo khoa. - Bảng phụ chép sẵn gợi ý kể chuyện BT1, gợi ý của BT2.
C Các hoạt động dạy - học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 học sinh đọc lại bức thư viết gửi


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Mời 3 học sinh lên bảng viết 3 từ có vần

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×