Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Cho ruồi đực và ruồi cái F Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý. D. Cả B, C đều đúng. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn. Số NST ít, dễ

Cho ruồi đực và ruồi cái F Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý. D. Cả B, C đều đúng. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn. Số NST ít, dễ

Tải bản đầy đủ - 17trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cho ruồi đực và ruồi cái F Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý. D. Cả B, C đều đúng. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn. Số NST ít, dễ

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×