Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
Cho ruồi đực và ruồi cái F Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý. D. Cả B, C đều đúng. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn. Số NST ít, dễ

Cho ruồi đực và ruồi cái F Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý. D. Cả B, C đều đúng. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn. Số NST ít, dễ

Tải bản đầy đủ - 17trang

Bài tập trắc nghiệm
Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau đây:
Câu 2: Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện:

A. Cho ruồi đực và ruồi cái F


1
thân xám, cánh dài tạp giao với nhau. B. Cho ruồi đực F
1
thân xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái thân đen, cánh cụt. C. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài tạp giao với ruồi đực thân đen, cánh cụt.
D. Cho ruồi đực và ruồi cái thân đen, cánh cụt tạp giao với nhau.
Câu 4: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa gì?

A. Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.


C. Đảm bảo sự di trun bỊn v÷ng cđa tõng nhãm gen q. D. Cả B, C đều đúng.


Câu 1: Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:

A. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn.


C. Số NST ít, dễ phát sinh biến dị. D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 3: Hiện tượng di truyền liên kết là do:
A. Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau. B. Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp NST.
C. Các gen phân li độc lập trong giảm phân. D. Các gen tổ hợp tự do trong giảm phân.
Kết luận Kết luận
Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di
truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân
li trong quá trình phân bào. li trong quá trình phân bào.
Dựa vào di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những Dựa vào di truyền liên kết, người ta có thể chọn được những
nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng vớinhau. nhóm tính trạng tốt luôn được di truyền cùng vớinhau.
1. Học bài theo nội dung SGK. 2. Ôn lại sự biến đổi hình thái NST qua nguyên phân và giảm phân.
3. Làm các bài tập 3, 4 vào vở bài tập.
Bài tập 3:
Đặc điểm so sánh Đặc điểm so sánh
Di truyền độc lập Di truyền độc lập
Di truyền liên kết Di truyền liên kết
F F
1 1
lai phân tích lai phân tích
Vàng, trơn x Xanh, nhăn Vàng, trơn x Xanh, nhăn
AaBb aabb AaBb aabb
Xám, dài x §en, cụt Xám, dài x §en, cơt
BV bv BV bv
bv bv bv bv
Giao tö Giao tö
AB:Ab:aB:ab ab AB:Ab:aB:ab ab
BV BV
: :
bv bv
bv bv
F F
B B
KiÓu gen KiĨu gen
KiĨu h×nh KiĨu h×nh
1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb
1 vµng, trơn : 1 vàng, nhăn 1 vàng, trơn : 1 vàng, nhăn
1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn
BV bv BV bv
bv bv bv bv
1 xám, dài : 1 đen, cụt 1 xám, dài : 1 đen, cụt
Biến dị tổ hợp Biến dị tổ hợp
1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn 1 vàng, nhăn : 1 xanh, trơn
Không Không
Bài tập 4: ý c
Chân thành cảm ơn Chân thành cảm ơn
Cảm ơn các thầy cô và các
em học sinh
P
tc
:
F
1
:
P
B
:
F
B
: X
X F
1
:
1. Tại sao phép lai giữa ruồi đực F
1
với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gọi là phép lai phân tích?
. ..
.
2. Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì?

3. Giải thích vì sao tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, Moocgan lại cho rằng các gen quy định màu sắc thân và dạng
cánh cùng n»m trªn mét NST liªn kÕt gen?
…………………………………………………………… ……………………………………………………………
……………………………………………….…………...
1 : 1
Nhóm:.. Lớp:..
Hãy quan sát sơ đồ thí nghiệm của Moocgan trên ruồi giấm và trả lời các câu hỏi sau:
Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau đây:
Câu 2: Để phát hiện ra quy luật liên kết gen, Moocgan đã thực hiện:

A. Cho ruồi đực và ruồi cái F


1
thân xám, cánh dài tạp giao với nhau. B. Cho ruồi đực F
1
thân xám, cánh dài tạp giao với ruồi cái thân đen, cánh cụt. C. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài tạp giao với ruồi đực thân đen, cánh cụt.
D. Cho ruồi đực và ruồi cái thân đen, cánh cụt tạp giao với nhau.
Câu 4: Hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa gì?

A. Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.


C. Đảm bảo sự di trun bỊn v÷ng cđa tõng nhãm gen q. D. Cả B, C đều đúng.


Câu 1: Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì:

A. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn.


C. Số NST ít, dễ phát sinh biến dị. D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 3: Hiện tượng di truyền liên kết là do:
A. Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau. B. Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên cùng một cặp NST.
C. Các gen phân li độc lập trong giảm phân. D. Các gen tổ hợp tự do trong giảm phân.
Nhóm:. Líp: ……………. §iĨm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cho ruồi đực và ruồi cái F Làm tăng tính đa dạng của sinh giới. B. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý. D. Cả B, C đều đúng. Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm. B. Đẻ nhiều, vòng đời ngắn. Số NST ít, dễ

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×