Tải bản đầy đủ - 17 (trang)
ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ý nghÜa cđa di trun liªn kÕt

ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ý nghÜa cđa di trun liªn kÕt

Tải bản đầy đủ - 17trang

I. Thí nghiệm của Moocgan


Đối tượng nghiên cứu:
+ Dễ nuôi trong ống nghiệm. + Đẻ nhiều.
+ Vòng đời ngắn 12 14 ngày. + Có nhiều biến dị dễ quan sát,
số lượng NST ít 2n = 8. Ruồi giấm

I. Thí nghiệm của Moocgan


Đối tượng nghiên cứu: Ruồi giấm Tiến hành thí nghiệm
P
tc
:
F
1
:
P
B
:
F
B
: X
X F
1
:
1. Tại sao phép lai giữa ruồi đực F
1
với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gọi là phép lai
phân tích? 2. Moocgan tiến hành phép lai phân tích
nhằm mục đích gì?
3. Giải thích vì sao tỉ lệ kiểu hình 1 : 1, Moocgan lại cho rằng các gen quy định màu
sắc thân và dạng cánh cùng n»m trªn mét NST liªn kÕt gen?
1 : 1
Hình 13. Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết
tc

I. Thí nghiệm của Moocgan


Đối tượng nghiên cứu: Ruồi giấm Tiến hành thí nghiệm
Giải thích
P
tc
:
Giao t P :
B V
B V
b v
b v
X
F
1
:
B V
b v
Lai phân tích
Giao tử P
B
:
B V
b v
;
F
B
: ,
b v
;
b v
B V
b v
B
V b
v B
V b
v b
v b
v
X F
1
P
B
:
B V
b v
B V
B V
b v
b v
X
b v
b v
Quy ước gen : B: quy đònh thân xám
b: quy đònh thân đen V: quy đònh cánh dài
v: quy ủũnh caựnh cuùt

I. Thí nghiệm của Moocgan


Đối tượng nghiên cứu: Ruồi giấm Tiến hành thí nghiệm
Giải thích
Hình 13. Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết
tc
Kết luận Di truyền liên kết là hiện tượng một
nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên
một NST cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp qua quá
trình thụ tinh.
Hiện tượng di truyền liên kết là gì?
?

I. Thí nghiệm của Moocgan


Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy
định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp
qua quá trình thụ tinh.

II. ý nghÜa cđa di trun liªn kÕt


+ ë ri giấm, 2n = 8 nhưng tế bào có khoảng 4000 gen. Vậy sự phân bố gen trên
NST sẽ như thế nào?
Mỗi NST sẽ mang nhiều gen, các gen phân bố dọc theo chiều dài của NST tạo
thành nhóm gen liên kết.
Trong tế bào, mỗi NST mang nhiều gen tạo thành nhãm gen liªn kÕt.
+ Nh­ vËy, ë ruåi giÊm cã bao nhiªu nhãm gen liªn kÕt?
Cã 4 nhãm gen liªn kÕt t­¬ng øng víi sè n = 4.
Sè nhãm gen liên kết ở mỗi loài tương ứng với số NST trong bộ đơn bội của
loài n.

I. Thí nghiệm của Moocgan


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ThÝ nghiƯm cđa Moocgan ý nghÜa cđa di trun liªn kÕt

Tải bản đầy đủ ngay(17 tr)

×