Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Răng của thú gặm nhấm là: A. Răng cửa nhỏ sắc, răng nanh, răng hàm bén Ngựa A. Chi sau khoẻ, phía trước bụng có túi da, đẻ con rất Chuột đồng Thú mỏ vịt Kanguru D. Chân có 2 móng guốc phát triển nhất, khơng nhai lại, Chuột chũi Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ

Răng của thú gặm nhấm là: A. Răng cửa nhỏ sắc, răng nanh, răng hàm bén Ngựa A. Chi sau khoẻ, phía trước bụng có túi da, đẻ con rất Chuột đồng Thú mỏ vịt Kanguru D. Chân có 2 móng guốc phát triển nhất, khơng nhai lại, Chuột chũi Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Răng của thú gặm nhấm là: A. Răng cửa nhỏ sắc, răng nanh, răng hàm bén Ngựa A. Chi sau khoẻ, phía trước bụng có túi da, đẻ con rất Chuột đồng Thú mỏ vịt Kanguru D. Chân có 2 móng guốc phát triển nhất, khơng nhai lại, Chuột chũi Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×