Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Bài hơm nay cúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về 2 bộ móng ruốt

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Bài hơm nay cúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về 2 bộ móng ruốt

Tải bản đầy đủ - 212trang

Bảng phụ. Tranh hình có liên quan.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Hãy kể tên những động vật thuộc 3 bộ trên Bộ gậm nhấm – Bộ ăn
sâu bọ - Bộ ăn thịt?

3. Bài mới: Mở bài : Bài hơm nay cúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về 2 bộ móng ruốt


và bộ linh trưởng?
 Hoạt động 1: Bộ móng ruốt.
Mục tiêu : Nêu được đặc điểm chung của bộ móng ruốt. Phân biệt
bộ guốc chẳn và bộ guốc lẽ.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin, quan sát hình H 51.1

H51.3 chú ý đến móng, sừng, lối sống, chế độ ăn uống và thảo luận
nhóm theo nội dung bảng sau. -Học sinh thu nhận thông tin và
quan sát hình và thảo luận nhóm.
Tên động vật
Số ngón chân phát
triển Sừng
Chế độ ăn Lối sống
Lợn 4
Khơng Ăn tạp
Đàn Hươu
2 Có
Nhai lại Đàn
Ngựa 1
Khơng Khơng nhai
lại Đàn
Voi 5
Khơng Khơng nhai
lại Đàn
Tên giác 3
Có Khơng nhai
lại Đơn độc
-Giáo viên gọi học sinh đại diện nhóm trả lời.
-Giáo viên chót lại ý chính như bảng trên, và nhấn mạnh: Lợn, hươu

là guốc chẳn. Voi, tê giác, ngựa

là guốc lẽ.
-Học sinh đại diện nhóm trả lời. -Học sinh ghi nhớ.
Tiểu kết:
170
-Số ngón chân tiêu giảm, đốt cuối của mỗi ngón chân có bao sừng gọi là guốc.
-Bộ guốc chẳn: Số ngón chân chẳn, có sừng, đa số nhai lại.
-Bộ guốc lẽ: số ngón lẽ, khơng có sừng trừ tê giác, khơng nhai lại.
 Hoạt động 2: Bộ linh trưỡng.
Mục tiêu : Nêu được đặc điểm cơ bản của bộ linh trưởng, phân
biệt được một số đại diện trong bộ.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh ngiên cứu thông tin sách giáo khoa kết
hợp với quan sát H51.4 trả lờ các câu hỏi sách giáo khoa trang 168.
-Giáo viên gọi học sinh trả lời. -Giáo viên nhận xét chốt lại ý chính.
-Giáo viên hỏi tiếp: +Bộ linh trưởng đi bằng máy chân?
+Bàn tay và bàn chân có mấy ngón?
+Cách ăn của bộ linh trưởng? +Ngón cái đối diện với các nón khác
có ý nghĩa gì trong quá trình sống? -Giáo viên nhấn mạnh: Bộ linh
trưởng là động vật có cơ quan cấu tạo phát triển hơn với các động vật
khác trong lớp thú trừ con người. -Học sinh nghiên cứu thông tin và
trả lời câu hỏi: u cầu:
+Vượn có chai mong nhỏ khơng có túi má và đi.
+Khỉ hình người khơng có chai mong, có túi má và đuôi.
-Học sinh trả lời. -Học sinh ghi nhớ.
-Học sinh trả lời: Dựa vào thông tin sách giáo khoa.
Tiểu kết: -Đi bằng 2 chân.
-Bàn chân và bàn tay có 5 ngón. -Ngón cái đối diện với các ngón khác thích nghi với việc
cầm nấm và leo trèo. -Ăn tạp.
 Hoạt động 3: Vai trò của thú.
Mục tiêu : Học sinh nêu được vai trò về nhiều mặt của lớp thú.
171
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh dựa vào các kiến thức học được từ các
bộ trong lớp thú, kết hợp với thông tin sách giáo khoa

rút ra vai trò của lớp thú?
-Giáo viên gọi học sinh trả lời. -Học sinh dựa vào thông tin đã học,
kết hợp với thông tin sách giáo khoa

rút ra những vai trò chung cho lớp thú.
-Học sinh trả lời.
Tiểu kết: -Cung cấp thực phẩm sức kéo.
-Làm dược liệu, -Làm đồ mỹ nghệ.
-Tiêu diệt gậm nhắm có hại.

Biện pháp: -Bảo vệ động vật hoang dã.
-Xây dựng khu bảo tồn động vật. -Tổ chức chăn nuôi những lồi có giá trị về kinh tế.
 Hoạt động 4: Đặc điểm chung của lớp thú.
Mục tiêu : Học sinh nêu được đặc điểm chung của lớp thú.. Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên yêu cầu học sinh hãy rút ra về đặc điểm chung của lớp thú?
Học sinh rút ra đặc điểm chung của lớp thú dựa vào thông tin sách giáo
khoa.
Tiểu kết: -Là động vật hằng nhiệt.
-Thai sinh và ni con bằng sữa. -Có lơng mao.
-Bộ phân hóa thành 3 loại. -Tim có 4 ngăn.
-Bộ não phát triển.
V.Củng cố - đánh giá:
-Hãy kể tên những lồi thuộc bộ móng ruốc và bộ linh trưỡng? -Hãy nêu đặc điểm chung – vai trò của lớp thú?
VI.Dặn Dò: :
- Học bài và trả lời câu hỏi sách giáo khoa. - Đọc mục em có biết.
- soạn bài: “Thực hành….”.
172
TUẦN:27 PPCT: 54.
n tập lớp thú
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - HS nắm được cấu tạo ngồi và cấu tạo trong của thỏ
- HS biết các đặc điểm cơ bản để nhận dạng các bộ 2.Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng tổng hợp, khái quát hóa. 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
173
Bài 52

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Bài hơm nay cúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về 2 bộ móng ruốt

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×