Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 3 bộ tiếp theo.

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 3 bộ tiếp theo.

Tải bản đầy đủ - 212trang

Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ, tranh hình sách giáo khoa .
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn ñònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Hãy kể tên những đại diện thuộc 2 bộ dơi và bộ cá voi? Từ đó hay
nêu lên những đặc điểm cơ bản của 2 bộ trên?

3. Bài mới: Mở bài : Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 3 bộ tiếp theo.


 Hoạt động : Bộ gậm nhấm – Bộ ăn sâu bọ - Bộ ăn thịt.
Mục tiêu : Thấy được đặc điểm đời sống và tập tính của 3 bộ thú. Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thong tin và thảo luận nhóm kết
hợp với quan sát hình sách giáo khoa trang 167

rút ra đặc điểm cấu tạo và tập tính của
Bộ gậm nhấm – Bộ ăn sâu bọ - Bộ ăn
thịt

điền những thông tin này vào bảng nội dung sách giáo khoa trang
167. -Giáo viên gọi học sinh các nhóm
lên hồn thành bảng.
-Giáo viên nhận xét rút ra ý chính

hồn thành nơi dung bảng trang 161: Dựa vào nội dung sách giáo
viên. -Học sinh tự thu nhận thơng tin thảo
luận nhóm tìm ra những đặc điểm và tập tính của
Bộ gậm nhấm – Bộ ăn sâu bọ - Bộ ăn thịt

hoàn thành nội dung trong bảng ở sách
giáo khoa trang 167.
-Học sinh đại diện nhóm trình bày. Yêu cầu: Dựa vào thông tin sách
giáo khoa. -Học sinh ghi nhớ.
Tiểu kết: Nôi dung bảng ở sách giáo khoa trang 167.
V.Củng cố - đánh giá:
GV u cầu học sinh đọc lại thông tin ở các bảng.
VI.Dặn Dò: :
168
- Học bài và trả lời câu hởi ở sách giáo khoa. - Kẻ trước bảng vào vở .
- Soạn bài: “Bộ móng guốc và bộ linh trưỡng”
TUẦN:27 PPCT: 53
BỘ MĨNG GC – BỘ LINH TRƯỞNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : -So sánh đặc điểm cấu tạo ngồi và tập tính các lồi thú móng guốc
và giải thích sự thích nghi với sự di chuyển nhanh. -Nêu được vai trò của lớp thú.
-So sánh đặc điểm cấu tạo ngồi và tập tính của các lồi thú thuộc bộ linh trưởng và giải thích sự thích nghi với đời sống ở cây, có tứ chi
thích nghi với sự cầm nắm và leo trèo.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức phân tích và so
sánh. 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức u thích mơn học.
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
169
Bài 51
Bảng phụ. Tranh hình có liên quan.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 3 bộ tiếp theo.

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×