Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×