Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Đặc điểm cấu tạo: - GV hướng dẫn nhóm quan sát Một số đại diện: - GV u cầu HS quan sát Ý nghĩa thực tiễn: - GV u cầu các nhóm liên hệ thực

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Đặc điểm cấu tạo: - GV hướng dẫn nhóm quan sát Một số đại diện: - GV u cầu HS quan sát Ý nghĩa thực tiễn: - GV u cầu các nhóm liên hệ thực

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Đặc điểm cấu tạo: - GV hướng dẫn nhóm quan sát Một số đại diện: - GV u cầu HS quan sát Ý nghĩa thực tiễn: - GV u cầu các nhóm liên hệ thực

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×