Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Vỏ trai: - GV: u cầu HS đọc thơng tin kết Cơ thể trai: - GVsử dụng mẫu Trai đã mở cho Vỏ Trai: - Cơ thể Trai có 2 mảnh vỏ đá vơi che chở bên ngồi

Vỏ trai: - GV: u cầu HS đọc thơng tin kết Cơ thể trai: - GVsử dụng mẫu Trai đã mở cho Vỏ Trai: - Cơ thể Trai có 2 mảnh vỏ đá vơi che chở bên ngồi

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vỏ trai: - GV: u cầu HS đọc thơng tin kết Cơ thể trai: - GVsử dụng mẫu Trai đã mở cho Vỏ Trai: - Cơ thể Trai có 2 mảnh vỏ đá vơi che chở bên ngồi

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×