Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:

Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×