Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Cấu tạo và di chuyển : - GV cho HS đọc và quan sát Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , giảng khái quát về Sinh sản : - GV cho HS đọc , trả lời : Trùng

Cấu tạo và di chuyển : - GV cho HS đọc và quan sát Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , giảng khái quát về Sinh sản : - GV cho HS đọc , trả lời : Trùng

Tải bản đầy đủ - 212trang

Mục tiêu
: HS hiểu cách di chuyển, cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản của Trùng biến hình.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS đọc , GV giới thệu khái quát về Đại diện lớp, môi trường
sống.

1. Cấu tạo và di chuyển : - GV cho HS đọc và quan sát


H5.1 thảo luận trả lời: + Trùng biến hình có cấu tạo như
thế nào? + Di chuyển nhờ vào bộ phận nào
của cơ thể?
- GV nhận xét, bổ sungcho hoàn chỉnh .

2. Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , giảng khái quát về


quá trình bắt mồi củaTrùng biến hình dựa vào H5.2 sau đó cho HS
thảo luận làm bài tập
- GV giảng về tiêu hóa nội bào + Trùng biến hìnhdinh dưỡng bằng
cách tiêu hóa nội bào nhờ ? + Hơ hấp thực hiện như thế nào?
+ Quá trình nước thừa thải ra ngoài như thế nào?

3. Sinh sản : - GV cho HS đọc , trả lời : Trùng


biến hình sinh sản như thế nào? - HS đọc , biết được:
+ Trùng biến hình là đại diện của lớp trùng chân giả.
+ Môi trường sống: ở mặt bùn trong ao tù, các hồ
- HS đọc , quan sát H5.1 thảo luận trả lời được yêu cầu:
+ Cấu tạo: Là ĐV đơn bào gồm: chất nguyên sinh lỏng, nhân, khơng
bào tiêu hóa, khơng bào co bóp. + Di chuyển: Nhờ chân giả do chất
nguyên sinh dồn về 1 phía .
- HS nghe giảng, quan sát H5.2 thực hiện bài tập sắp xếp các ý quá
trình bắt mồi và tiêu hóa mồi của Trùng biến hình:
+ Khi 1 chân giả tiếp cận mồi tảo, vi khuẩn ….
+ Lập tức hình thành chân giả thứ 2 bao lấy mồi.
+ Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.
+ Khơng bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi.
- HS tham khảo thông tin , trả lời.
15
Tiểu kết
:
1. Cấu tạo và di chuyển : + Cấu tạo : là ĐV đơn bào gồm : Chất nguyên sinh lỏng, nhân,
không bào tiêu hóa, khơng bào co bóp. + Di chuyển : nhờ chân giả do chất nguyên sinh dồn về 1 phía.
2. Dinh dưỡng : Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách tiêu hóa nội bào nhờ khơng bào tiêu hóa . Hơ hấp qua bề măt cơ thể . Bài tiết
chất thừa dồn đến khơng bào co bóp thải ra ngồi .
3. Sinh sản : Trùng biến hìnHSinh sảnvơ tính bằng cách phân đơi theo bất kì chiều nào của cơ thể .
 Hoạt động 2:trùng giày 25’
Mục tiêu
: HS hiểu được cấu tạo , dinh dưỡng , sinh sản của Trùng giày .
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS đọc , GV giới thiệu khái đại diện lớp, sự phân hóa của cơ
thể.Yêu cầu HS nhắc lại môi trường sống.

1. Cấu tạo : - Cho HS đọc và quan sát tranh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo và di chuyển : - GV cho HS đọc và quan sát Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , giảng khái quát về Sinh sản : - GV cho HS đọc , trả lời : Trùng

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×