Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:

Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×