Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:

Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá:
HS hồn thành câu hỏi trắc nghiệm :

1. Trùng roi xanh di chuyển là nhờ :


a. Có vây bơi. b. Có roi bơi .
c. Có lơng bơi . d. Cả a,b,c đều đúng .

2. Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm :


a. Màng cơ thể, CNS, nhân, khơng bào co bóp. b. Màng cơ thể, nhân, khơng bào co bóp.
c. Màng cơ thể, nhân, khơng bào co bóp, hạt diệp lục d. Màng cơ thể, nhân, khơng bào co bóp, hạt diệp lục, hạt dự trữ, điểm
mắt.

3. Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là:


a. Tự dưỡng. b. Dị dưỡng.
c. Tự dưỡng và dị dưỡng. d. Kí sinh.
VI.Dặn Dò: :
- Học bài trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “ Em có biết ?”.
- Xem trước bài 5 “ Trùng biến hình và trùng giày”.
13
TUẦN:3 PPCT:5
Trùng biến hình và trùng giày
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - HS nêu được đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản
của Trùng biến hình và Trùng giày. - HS thấy được sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào
của Trùng giày, đó là biểu diễn mầm móng của ĐV đa bào.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp, hoạt động
nhóm.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học .
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Nêu và giải quyết vấn đề. - Thảo luận theo nhóm nhỏ.
- Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh : Trùng biến hình, Trùng giày . - Bảng phụ : Bài tập, câu hỏi trắc nghiệm .
IV. HOAÏT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’


- Trùng roi xanh có cấu tạo như thế nào? Dinh dưỡng, hô hấp và
bài tiết? Sinh sản diễn ra như thế nào? - Trùng roi xanh giống và khác với TV ở điểm nào?

3. Bài mới:


Mở bài
: Chúng ta tiếp tục nghiêu cứu 1 số Đại diện khác của ngành
ĐVNS: Trùng biến hình, Trùng giày. Trùng biến hình là 1 Đại diện có lối sống và cấu tạo đơn giản. Còn Trùng giày được coi là 1 trong những
ĐVNS có lối sống và cấu tạo phức tạp hơn cả nhưng dễ quan sát và dễ gặp ngồi thiên nhiên .
 Hoạt động 1:trùng biến hình 10’
14
Bài 5
Mục tiêu
: HS hiểu cách di chuyển, cấu tạo, dinh dưỡng, sinh sản của Trùng biến hình.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS đọc , GV giới thệu khái quát về Đại diện lớp, môi trường
sống.

1. Cấu tạo và di chuyển : - GV cho HS đọc và quan sát


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×