Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m

Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×