Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m

Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m

Tải bản đầy đủ - 212trang

thế nào?
+ Trùng roi xanh di chuyển như thế nào?
- GV: nhận xét bổ xung hoàn chỉnh. 2. Dinh dưỡng :
- Cho HS đọc , thảo luận trả lời câu hỏi :
+ Trùng roi xanh dinh dưỡng như thế nào? Đây là 1 bằng chứng về
sự thống nhất về nguồn gốc của ĐV và TV
+ Hô hấp qua bộ phận nào? + Nước thừa thải ra ngồi nhờ bộ
phận nào? Có tác dụng gì? 3. Sinh sản :
- Cho HS đọc , trả lời: Trùng roi xanh sinh sản như thế nào?
- GV cho HS quan sát H4.2, diễn đạt 6 bước sinh sản của Trùng roi
xanh . GV tổng kết cho HS ghi vào vở .

4. Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí


nghiệm tính hướng sáng của Trùng roi xanh: tuy có khả năng dị dưỡng
như ĐV nhưng nhờ có diệp lục Trùng roi xanh tự dưỡng là chủ yếu

chúng luôn hướng về phía có áng sáng .
+ Trùng roi xanh hướng sáng nhờ bộ phận nào?
- GV cho HS đánh dấu vào bài tập.
- GV tổng kết HS ghi vào vở. gồm : Màng, cơ thể, nhân, chất
nguyên sinh chứa hạt diệp lục hạt dự trữ, điểm mắt, không bào co bóp
. +Trùng roi xanh di chuyển vừa tiến
vừa xoay về phía có ánh sáng nhờ có điểm mắt.
- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung .
- HS đọc , trả lời được : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng
TV vừa dị dưỡng ĐV + Hô hấp qua màng tế bào.
+ Bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ khơng bào co bóp.
- HS đọc trả lời: Trùng roi xanh sinh sản vơ tính bằng cách phân đơi
theo chiều dọc cơ thể: từ nhân  chất nguyên sinh  các bào quan
- Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung .
- HS đọc cùng kiến thức GV cung cấp, sửa chửa bài tập SGK
- Đại diện nhóm trả lời , nhóm khác bổ sung.
+ Tiến ánh sáng nhờ có roi và điểm mắt.
+ Giống TV: có diệp lục, có thành xenllulozơ.
11
Tiểu kết
:
1. Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân,
chất nguyên sinh chứa hạt diệp lục, hạt dự trữ, điểm mắt, không bào co bóp.
+ Trùng roi xanh di chuyển vừa tiến vừa xoay về phía có ánh sáng nhờ có điểm mắt.
2. Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV
+ Hô hấp qua màng tế bào . + Bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ khơng bào
co bóp . 3. Sinh sản : Trùng roi xanh sinh sản vơ tính bằng cách phân đôi
theo chiều dọc cơ thể : từ nhân  chất nguyên sinh  các bào quan.

4. Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm mắt .


 Hoạt động 2: tập đoàn trùng roi
Mục tiêu
: HS nắm cấu tạo của tập đoàn Trùng roi và mối quan hệ giữa ĐV đơn bào và ĐV đa bào
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS đọc , trả lời câu hỏi: + Tập đoàn trùng roi sống ở đâu ?
Có hình dạng , kích thước như thế nào?
- GV cho HS quan sát H4.3 , giới thiệu khái qt về tập đồn Vơn Vốc
và nêu ý nghĩa của tập đồn đó : Tập đồn trùng roi trong đó mỗi cá
thể là 1 tế bào trùng roi liên kết lại với nhau như mạng lưới, khi cắt tập
đồn trùng roi thấy rõ mỗi cá thể có 2 roi hướng ra ngồi, là hình thức
trung gian giữa ĐV đơn bào và ĐV đa bào
- Cho HS làm bài tập - GV tổng kết cho HS ghi vào vở
- HS đọc trả lời câu hỏi.
- HS nghe GV giảng , quan sát H4.3
- Trên cở sở đó thực hiện bài tập điềm cụm từ trong SGK
Tiểu kết
: Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi , liên kết lại với tạo thành . Chúng gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa ĐV
đơn bào và ĐV đa bào .
12
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá:
HS hồn thành câu hỏi trắc nghiệm :

1. Trùng roi xanh di chuyển là nhờ :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×