Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần kết thúc: Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Phần kết thúc: Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Tải bản đầy đủ - 82trang

2. Trò chơi giáo dục sức bền : + Trò chơi mèo đuổi chuột.

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
15
5 Sau đó chuyển sang hoàn thiện 4 giai đoạn
KT mỗi em thực hiện tối thiểu 3 lần. - GV triển khai lớp thành vòng tròn cự ly
rộng phổ biến luật chơi rồi cho các em chơI tích cực
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực bài tập 8
tr 72. - Đội hình 1a
- Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Tiết 18: - TDN§: + Ôn từ động tác 1 - 16
- Ch¹y bỊn : + Lun tËp ch¹y bền trên địa hình tự nhiên. I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hoàn thiện bàI TDNĐ, Luyện tập sức bền.
- yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:
-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện. III. Nội dung và phơng pháp:
Nội dung Định l-
ợng Phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu:


a. NhËn líp: KiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:

II. Nội dung cơ bản :


1. TDNĐ ôn tập 16 động tác .
2. Chạy bền trên địa hình tự nhiên
8-10 3
5
2
28-30 15
10
- GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 16 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng GV
quan sát sửa sai
- GV phân lớp thành 2 tốp chạy nam chạy 5 vòng sân, nữ chạy 3 vòng sân
3. Củng cố bài: 4
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b ,gäi 4

III. PhÇn kÕt thóc:


- Håi tÜnh: - NhËn xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
5
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực
- Đội hình 1a - Híng dÉn néi dung, c¸ch tËp cho hs
Gi¸o viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Giáo án số 18: Ngày 01Tháng 11 Năm 2006

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: Phần mở đầu: Nội dung cơ bản :

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×