Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13. Phần kết thúc:

Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13. Phần kết thúc:

Tải bản đầy đủ - 82trang

TiÕt 14: - TDN§: + Ôn từ động tác 1 - 13
+ Học động tác 14 , 15 và 16 - Chạy bền : + Bµi tËp 6 tr 71
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 13 động tác đã học, làm quen với 3 động tác còn lại , luyện tập sức bền.
- yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn lai
còi. III. Nội dung và phơng pháp:
Nội dung Địng l-
ợng Phơng pháp tổ chức tập lyện

I. Phần mở đầu:


a. NhËn líp: KiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:

II. Nội dung cơ bản :


1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13. + Học động tác 14,15,16
8-10 3
5
2
28-30 22
GV và HS làm thủ tục nhận lớp theo đội hình
4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 13 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng
- Nam ôn, nữ tập động tác 14,15,16
2. Chạy bền : Chạy chậm kết hợp với tăng tốc độ
Củng cố:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
6
2
5
- GV cho nam chạy 3 vòng sân, nữ chạy 2 vòng sân trờng.
- GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại 3 động tác đã học GV cho cả lớp nhận xét sau
đó gv tổng hợp.
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV híng dÉn hs th¶ láng tÝch cùc bài tập 8
tr 72. - Đội hình 1a
- Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Tiết 15: - TDN§: + Ôn từ động tác 1 - 16
- Chạy ngắn: + Bài tập 5 tr 61 + Bài tập 9 tr 57
- Chạy bền : Trò chơi giáo dục sức bền do GV chọn I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 16 động tác đã học, phát triển
sức nhanh, hoàn thiện chạy ngắn. Luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.
II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị
còi,bàn đạp, giây đích ,đồng hồ bấm giây. III. Nội dung và phơng pháp:
Nội dung Định l-
ợng Phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 13. Phần kết thúc:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×