Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7 Phần kết thúc:

Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7 Phần kết thúc:

Tải bản đầy đủ - 82trang

+ Hiện tợng cực điểm và cách khắc phục
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 9 động tác đã học đồng thời
học mới động tác 10,11, luyện tập sức bền PP khắc phục hiện tợng cực điểm. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.
II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị đồng hồ bấm giây.

III. Nội dung và phơng pháp: Nội dung


Định lợng Phơng pháp tổ chức tập luyện

I. Phần mở đầu: a. Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, phổ biến


nội dung, yêu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:
II. Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ ®éng t¸c 1 - 9
+ Häc ®éng t¸c 9 - 11
8-10 3
5
2
28-30 18
GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp theo đội hình
4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 9 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng
- Nữ ôn 9 động tác ®· häc, nam häc ®éng t¸c 10,11. Sau ®ã ®ỉi nội dung cho nhau.
3. Chạy bền: + Hiện tợng cực điểm và cách
khắc phục + Luyện tập chạy bền trên địa hình
tự nhiên.
4. Củng cố:

III. Phần kết thúc:


- Hồi tĩnh: - Nhận xét đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
2 5
2
3
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b để nêu hiện t điểm và cách khắc phục .
- GV cho nam chạy 5 vòng, nữ chạy 4 vòng sân tr
- GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại các động tác TDNĐ ®· häc GV cho c¶ líp nhËn xÐt sau ®ã gv tổng hợp.
- GV tập trung lớp theo đội hình 1b. - GV híng dÉn hs th¶ láng tÝch cùc.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Tiết 11: - TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 11
- Chạy ngắn: + Bài tập 9 tr 57 - Chạy bền : Trò chơi giáo dục sức bền do GV chọn
I. Mục đích - yêu cầu: - giúp học sinh hình thành kỹ năng 11 động tác đã học, hoàn thiện KT chạy 100m , luyện tập sức bền.
- yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra. II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị
đồng hồ bấm giây, bàn đạp, giây đích.

III. Nội dung và phơng pháp: Nội dung


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7 Phần kết thúc:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×