Tải bản đầy đủ - 82 (trang)
Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Nội dung và phơng pháp: nội dung Nội dung cơ bản : 1. Ôn tập 7 động tác TDNĐ:

Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Nội dung và phơng pháp: nội dung Nội dung cơ bản : 1. Ôn tập 7 động tác TDNĐ:

Tải bản đầy đủ - 82trang

2. Chạy ngắn:
3. Chạy bền: 4. Củng cố:

III. Phần kết thúc: - Hồi tĩnh:


- Nhận xét đánh giá kết quả giê häc, ra bµi tËp vỊ nhµ
15
5 3
4
- GV cho hs chạy biến tốc theo tín hiệu còi 3lần
- GV cho hs chạy lặp lại 3 lần với tốc độ tối đa 30m
.0.............................................. ..............................................
............................................... ...............................................
...............................................
- GV cho nam chạy 5 vòng, nữ chạy 4 vòng sân trờng.
- GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại các động tác TDNĐ đã học GV cho cả lớp
nhận xét sau đó gv tổng hợp.
- Đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs.
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Giáo án số 8: Ngày 16 Tháng 09 Năm 2006
học mới động tác 8,9, luyện tập sức bền. - yêu cầu HS chú ý quan sát, tích cực tập luyện nghiêm túc các nội dung mà GV đề ra.
II. Dụng cụ - sân bãi:-Trên sân trờng. vệ sinh an toàn nơi tập và phơng tiện, GV chẩn bị đồng hồ bấm giây.

III. Nội dung và phơng pháp: nội dung


định lợng
phơng pháp tổ chức tập luyện I. Phần mở đầu:
a. Nhận líp: KiĨm tra sÜ sè, phỉ biÕn néi dung, yªu cầu buổi học
b. Khởi động: - xoay các khớp : cổ tay, cổ chân,
hông, gối - ép giây chằng dọc, ngang
- Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi.
c. Kiểm tra bài cũ:
II. Nội dung cơ bản : 1. TDNĐ: + Ôn từ động tác 1 - 7
+ Học động tác 8 vµ 9
8-10 3
5
2
28-30 20
- GV vµ HS lµm thđ tục nhận lớp theo đội
hình 4hàng ngang cự ly hẹp.
hình 1a. Đôi hình nhận lớp
- Dàn hàng, cự ly giãn cách một sải tay. thực hiện theo sự chỉ dẫn và điều khiển của GV.
hình 1b. Đội hình khởi động.
- GV gọi 4 hs lên thực hiện lại 7 động tác TDNĐ đã học.
- Phơng pháp phân nhóm - Đội hình tập luyện nam riêng, nữ riêng
- Nữ ôn 7 động tác đã học, nam học động tác 8,9. Sau đó đổi nội dung cho nhau.
3. Chạy bền: 4. Cđng cè:

III. PhÇn kÕt thóc:


- Håi tÜnh: - NhËn xÐt đánh giá kết quả giờ học,
ra bài tập về nhà
5 2
5
- GV cho nam chạy 5 vòng, nữ chạy 4 vòng sân tr - GV gọi 3 hs nam, 3 hs nữ lên thực hiện lại các động tác
TDNĐ đã học GV cho cả lớp nhận xét sau đó gv tổng hợp.
- Đội hình 1b. - GV hớng dẫn hs thả lỏng tích cực.
- Đội hình 1a - Hớng dẫn nội dung, cách tập cho hs
Giáo viên soạn: Nguyễn Hồng Sơn Trờng THPT Bán Công Thanh Chơng
Giáo án số 9: Ngày 20 Tháng 09 Năm 2006

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần kết thúc: - Hồi tĩnh: Nội dung và phơng pháp: nội dung Nội dung cơ bản : 1. Ôn tập 7 động tác TDNĐ:

Tải bản đầy đủ ngay(82 tr)

×